Programma 6: Economie, toerisme en recreatie

6.3 Duurzame energie

Wat willen we bereiken?

Doel van het in 2013 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Duurzame energie is om (conform Europese en Rijksdoelstellingen) in 2020 16% van onze energie duurzaam op te wekken en een energiebesparing te realiseren van 20% ten opzichte van 2010. In ons Coalitieakkoord voegden we hieraan de ambitie toe om in 2025 25% van onze energie duurzaam op te wekken. In ons Integraal Energieplan (beleidsbrief Duurzame Energie en bijbehorende Uitvoeringsprogramma Fryslân geeft energie, Jaarplan 2016), ter behandeling in PS najaar 2016, hebben we nog een extra ambitie voor de eigen organisatie toegevoegd. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie. In ons Integraal Energieplan (tevens herijking van het bestaande Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie) werken we al deze ambities uit.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
 • Stimuleren van energiebesparing met behulp van de Friese Energiepremie, Duurzaam Bouwen Loket, regelingen Rijk en innovatieve maatregelen (Nul op de meter).
 • Stimuleren duurzame mobiliteit door verduurzamen openbaar vervoer.
 • Stimuleren zorgvuldig omgaan met grondstoffen.
 • Stimuleren energiebesparing maatschappelijk vastgoed samen met koepelorganisaties.
 • Onderzoek naar zelfvoorzienende provinciale organisatie en uitvoeringsplan opstellen.
 • Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
 • Uitvoeren Energiek toezicht vanuit FUMO en faciliteren top 25 grootverbruikers.
 • Ontwikkelen pilot- en demonstratieproject 20 energieneutrale boerderijen.
 • Met onze Noordelijke partners sterker inzetten op innovaties, zoals decentrale energiesystemen en opslag van energie.
 • We ondersteunen lokale initiatieven via de Energiewerkplaats en Streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten.
 • Wij werken aan een koppeling tussen de landelijke asbestsaneringsregeling en zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
 • Gezamenlijke PV-panelen inkoopactie voor particuliere woningeigenaren organiseren.
 • Opzetten demoproject mest-monovergister.
 • Inventariseren van huidige warmte-vraag en –aanbod ten behoeve van toekomstvisie warmte.
 • Onderzoek van mogelijke deelname in het Windpark Fryslân (WPF).

Tot slot werken we de plannen van De Nieuwe Afsluitdijk inclusief de verbreding sluis Kornwerderzand verder uit; zie Paragraaf 9 Grote projecten, onderdeel 14.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Besparing energie Energiebesparing Toename. 2020: 20%
Productie duurzame energie per jaar Productie duurzame energie per jaar Toename. 2020: 16%
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 12.499
 • 3.306
 • 9.192
 • Begroting 2016
 • 18.549
 • 4.982
 • 13.566
 • Begroting 2017
 • 14.275
 • 225
 • 14.050
 • Begroting 2018
 • 9.043
 • 175
 • 8.868
 • Begroting 2019
 • 4.515
 • 100
 • 4.415
 • Begroting 2020
 • 843
 • 100
 • 743

Toelichting:

De begrote lasten dalen van ruim € 18 miljoen in 2016 naar bijna € 1 miljoen in 2020. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van de volgende tijdelijke budgetten : De Nieuwe Afsluitdijk (incl. Sluis Kornwerderzand) , de subsidieregelingen asbest eraf-zonnepanelen erop en de Friese Energiepremie en Onderzoek omgevingseffecten Blue Energy.

De begrote baten dalen van bijna € 5 miljoen in 2016 naar € 0,1 miljoen in 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door eenmalige bijdragen derden m.b.t. De Nieuwe Afsluitdijk in 2015 en 2016.

Het kadernota voorstel De Nieuwe Afsluitdijk, bijdrage backbone is cijfermatig verwerkt in 2017 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 6.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Afsluitdijk
 • Afsluitdijk (procesgeld)
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Studie sluis Kornwerderzand
 • Vismigratierivier
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Hartman Energie BV
 • Revolverende middelen lening Energy Challenges
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Totaal Vismigratierivier
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 521
 • 115
 • 204
 • 43
 • 1.223
 • 179
 • 2.285
 • 0
 • 0
 • 800
 • 0
 • 0
 • 800
 • 221
 • 221
 • 0
 • 3.306
 • 9.192
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 50
 • 4.882
 • 4.882
 • 0
 • 0
 • 50
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.982
 • 13.566
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 125
 • 225
 • 0
 • 0
 • 0
 • 225
 • 14.050
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 75
 • 175
 • 0
 • 0
 • 0
 • 175
 • 8.868
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 4.415
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 743

Beleidsveld 6.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal 3 Reserves
 • Totaal 4 Voorzieningen
 • Totaal 5 Overlopende Passiva
 • Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Afsluitdijk
 • Afsluitdijk (procesgeld)
 • Asbest en zonnepanelen
 • Duurzame energie
 • Groen werkt!
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019 Verduurzamen van dorpen
 • Onderzoek omgevingseffecten Blue Energy
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Regionaal Economisch Pakkket (REP) NUON
 • RSP REP
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Studie sluis Kornwerderzand
 • Vismigratierivier
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Elektrisch vervoer Terschelling
 • Inzet NUON Friese energiepremie
 • Inzet NUON Friese Nul op de Meter
 • Inzet NUON Versnelde verbetering energieprestatie bestaande woningvoorraad
 • Programma Duurzame Energie
 • Verduurzamen sportcomplex/zwembad Vlieland
 • Hartman Energie BV
 • Revolverende middelen lening Energy Challenges
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Vismigratierivier
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 826
 • 657
 • 258
 • 0
 • 500
 • 0
 • 792
 • 368
 • 337
 • 950
 • 510
 • 0
 • 1.223
 • 372
 • 6.794
 • 0
 • 25
 • 0
 • 0
 • 3.194
 • 0
 • 0
 • 3.218
 • 800
 • 100
 • 75
 • 975
 • 221
 • 221
 • 1.290
 • 1.290
 • 12.499
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 959
 • 625
 • 500
 • 300
 • 0
 • -87
 • 554
 • 0
 • 79
 • 156
 • 0
 • 0
 • 3.085
 • 9.746
 • 127
 • 2.800
 • 100
 • 1.241
 • 0
 • 20
 • 14.034
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.430
 • 1.430
 • 18.549
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 500
 • 0
 • 1.525
 • 190
 • 0
 • 0
 • 156
 • 0
 • 0
 • 2.871
 • 10.737
 • 0
 • 700
 • 350
 • -1,050
 • 333
 • 0
 • 11.070
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 334
 • 334
 • 14.275
 • Begr 2018 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 0
 • 1.950
 • 0
 • 0
 • 0
 • 156
 • 0
 • 0
 • 2.606
 • 5.764
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 333
 • 0
 • 6.097
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 340
 • 340
 • 9.043
 • Begr 2019 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 700
 • 0
 • 2.200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 157
 • 0
 • 0
 • 3.057
 • 764
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 334
 • 0
 • 1.098
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 360
 • 360
 • 4.515
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 343
 • 343
 • 843

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • De Nieuwe Afsluitdijk bijdrage backbone
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 500
 • 500
 • 2018
 • 0
 • 0
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
2 Stimuleren van energiebesparing met behulp van de Friese Energiepremie, Duurzaam Bouwen Loket, regelingen Rijk en innovatieve maatregelen (Nul op de meter).
3 Stimuleren duurzame mobiliteit door verduurzamen openbaar vervoer.
4 Stimuleren zorgvuldig omgaan met grondstoffen.
5 Stimuleren energiebesparing maatschappelijk vastgoed samen met koepelorganisaties.
6 Onderzoek naar zelfvoorzienende provinciale organisatie en uitvoeringsplan opstellen.
7 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
8 Uitvoeren Energiek toezicht vanuit FUMO en faciliteren top 25 grootverbruikers.
9 Ontwikkelen pilot- en demonstratieproject 20 energieneutrale boerderijen.
10 Met onze Noordelijke partners sterker inzetten op innovaties, zoals decentrale energiesystemen en opslag van energie.
11 Wij ondersteunen lokale initiatieven via de Energiewerkplaats en Streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten.
12 Wij werken aan een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
13 Gezamenlijke PV-panelen inkoopactie voor particuliere woningeigenaren organiseren, waarbij we rekening houden met andere initiatieven.
14 Wij stimuleren mest-monovergisting door geinteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
15 Inventariseren van huidige warmte-vraag en –aanbod ten behoeve van toekomstvisie warmte.
16 Onderzoek van mogelijke deelname in het Windpark Fryslân (WPF).
17 Wij werken verder aan de ontwikkeling van Duurzame Dorpen. (opgenomen naar aanleiding van aangenomen amendement PVDA bij de begrotingsbehandeling)

Toelichting:

11) Dit resultaat realiseren we via het gebiedsbudget, welke meerjarig in de begroting is opgenomen. Naar verwachting wordt in 2017 echter een groot deel van de doelstellingen al gerealiseerd, vandaar dat hiervoor het bestedingsritme moet worden verschoven naar 2017.

16) Op 19 april 2017 heeft PS ingestemd met het voorgenomen besluit van GS om een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Windpark Fryslân BV te sluiten en (onder voorwaarden) te gaan investeren in het windpark. Na het sluiten van de SOK zal er nog een heel proces moeten worden doorlopen, voordat uiteindelijk in de tweede helft van 2018 de provincie daadwerkelijk zal gaan deelnemen en financieren. Zo zal er voorafgaand aan de Financial Close nog twee keer een externe Confirmatory Opinion worden gevraagd en zal ook de monitoring van het proces naar Financial Close externe ondersteuning vereisen.

De onderhandelingen en (externe juridische en financiële) onderzoeken die tot op heden ten behoeve van de SOK zijn uitgevoerd hebben ook fors meer gekost dan oorspronkelijk was voorzien. In totaliteit wordt nu verwacht de dat het gehele voorbereidingsproces tot aan Financial Close ongeveer € 1 mln aan externe advisering en ondersteuning zal kosten. Deze kosten worden nu gefinancierd vanuit het Budget Duurzame Energie, wat een groot beslag op dit budget legt. De totale kosten voor externe ondersteuning worden alleen al voor 2017 (ten behoeve van SOK en de eind dit jaar te sluiten Investeringsovereenkomst) geschat op circa 700.000 euro. De totale opbrengsten van de deelneming worden (over 15 jaar) geschat op ongeveer 50 – 70 mln. Het is daarom logischer om voor de voorbereiding een afzonderlijk voorbereidingskrediet (zie voorstel begrotingswijziging) aan te vragen, dat bij realisatie van het park weer kan worden terugbetaald uit de opbrengsten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename
De provinciale organisatie is zelfvoorzienend. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend. Plan van aanpak

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
2 Stimuleren van energiebesparing met behulp van de Friese Energiepremie, Duurzaam Bouwen Loket, regelingen Rijk en innovatieve maatregelen (Nul op de meter).
3 Stimuleren duurzame mobiliteit door verduurzamen openbaar vervoer.
4 Stimuleren zorgvuldig omgaan met grondstoffen.
5 Stimuleren energiebesparing maatschappelijk vastgoed samen met koepelorganisaties.
6 Onderzoek naar zelfvoorzienende provinciale organisatie en uitvoeringsplan opstellen.
7 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
8 Uitvoeren Energiek toezicht vanuit FUMO en faciliteren top 25 grootverbruikers.
9 Ontwikkelen pilot- en demonstratieproject 20 energieneutrale boerderijen.
10 Met onze Noordelijke partners sterker inzetten op innovaties, zoals decentrale energiesystemen en opslag van energie.
11 Wij ondersteunen lokale initiatieven via de Energiewerkplaats en Streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten.
12 Wij werken aan een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
13 Gezamenlijke PV-panelen inkoopactie voor particuliere woningeigenaren organiseren, waarbij we rekening houden met andere initiatieven.
14 Wij stimuleren mest-monovergisting door geinteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
15 Inventariseren van huidige warmte-vraag en –aanbod ten behoeve van toekomstvisie warmte.
16 Onderzoek van mogelijke deelname in het Windpark Fryslân (WPF).
17 Wij werken verder aan de ontwikkeling van Duurzame Dorpen.

Toelichting:

2. De eerste subsidieregeling Nul op de Meter is succesvol afgesloten en uit de evaluatie met een aantal bedrijven uit de bouwkolom en Energie prestatie adviseurs (epa) blijkt dat er behoefte is naar een vervolg van de Nul op de meter regeling. Om het vervolg op de Friese subsidieregeling Nul op de Meter nog in 2017 open te stellen, wordt voorgesteld om nieuw budget uit het begrotingssaldo hiervoor beschikbaar te stellen.

8. Bij het uitvoeren van het toezicht zijn veel partijen betrokken, waaronder de gemeenten en de FUMO. De voorbereiding van deze actie kost meer tijd dan voorzien.

9. De POP-aanvraag, die voor de realisatie van dit resultaat was ingediend, is afgewezen. Er wordt nu gewerkt aan een alternatief om dit doel te realiseren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename
De provinciale organisatie is zelfvoorzienend. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend. Plan van aanpak

Toelichting:

De trends in energiebesparing en duurzame productie van energie zijn het resultaat van de inspanning van vele partijen, zowel overheden als marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers. In het vierde kwartaal van 2017 wordt de voortgangsrapportage van het programma aan de Staten verzonden.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Doel van het in 2013 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Duurzame energie is om (conform Europese en Rijksdoelstellingen) in 2020 16% van onze energie duurzaam op te wekken en een energiebesparing te realiseren van 20% ten opzichte van 2010. In ons Coalitieakkoord voegden we hieraan de ambitie toe om in 2025 25% van onze energie duurzaam op te wekken. In ons Integraal Energieplan (beleidsbrief Duurzame Energie en bijbehorende Uitvoeringsprogramma Fryslân geeft energie, Jaarplan 2016), ter behandeling in PS najaar 2016, hebben we nog een extra ambitie voor de eigen organisatie toegevoegd. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie. In ons Integraal Energieplan (tevens herijking van het bestaande Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie) werken we al deze ambities uit.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.3 Duurzame energie

Toelichting:

Hoewel de opwekking van duurzame energie in Fryslân steeds verder toeneemt, wordt het doel voor 2020 pas een jaar later gehaald. In dat jaar zal Windpark Fryslân naar verwachting stroom gaan leveren.

De meeste gewenste resultaten zijn bereikt en een aantal niet, omdat onder andere twee POP-subsidies niet zijn toegekend in 2017.

Verder hebben we in 2017 samen met de Friese gemeenten, het Wetterskip en een aantal maatschappelijke partijen een regionale energiestrategie Fryslân ontwikkeld. Regionale energie- en klimaatstrategieën vormen een belangrijk onderdeel van het af te sluiten Klimaat- en Energieakkoord. In oktober 2017 is de Energiestrategie aangeboden aan de Friese overheden. De bedoeling is om deze in 2018 verder uit te werken.

De data voor wat betreft de besparing en duurzame productie over 2017 uit de klimaatmonitor is nog niet bekend, doordat de benodigde gegevens van het CBS met 1 a 2 jaar vertraging beschikbaar komen. In 2017 is wel gewerkt aan de ontwikkeling van een Friese Energiemonitor. Deze wordt begin 2018 opgeleverd.

Tot slot gaan wij u in 2018 nog nader informeren over de stand van zaken van onze beleidsbrief en de mate van realisatie van de opgenomen acties en maatregelen behorende bij de jaarplannen 2016 en 2017.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
2 Stimuleren van energiebesparing met behulp van de Friese Energiepremie, Duurzaam Bouwen Loket, regelingen Rijk en innovatieve maatregelen (Nul op de meter).
3 Stimuleren duurzame mobiliteit door verduurzamen openbaar vervoer.
4 Stimuleren zorgvuldig omgaan met grondstoffen.
5 Stimuleren energiebesparing maatschappelijk vastgoed samen met koepelorganisaties.
6 Onderzoek naar zelfvoorzienende provinciale organisatie en uitvoeringsplan opstellen.
7 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
8 Uitvoeren Energiek toezicht vanuit FUMO en faciliteren top 25 grootverbruikers.
9 Ontwikkelen pilot- en demonstratieproject 20 energieneutrale boerderijen.
10 Met onze Noordelijke partners sterker inzetten op innovaties, zoals decentrale energiesystemen en opslag van energie.
11 Wij ondersteunen lokale initiatieven via de Energiewerkplaats en Streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten.
12 Wij werken aan een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
13 Gezamenlijke PV-panelen inkoopactie voor particuliere woningeigenaren organiseren, waarbij we rekening houden met andere initiatieven.
14 Wij stimuleren mest-monovergisting door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
15 Inventariseren van huidige warmte-vraag en –aanbod ten behoeve van toekomstvisie warmte.
16 Onderzoek van mogelijke deelname in het Windpark Fryslân (WPF).
17 Wij werken verder aan de ontwikkeling van Duurzame Dorpen.

Toelichting:

1. De productie van duurzame energie neemt gestaag toe. Voor het bereiken doel van 16% duurzame energie is de realisatie van Windpark Fryslân cruciaal. Vanwege de benodigde procedures (o.a. bij de Raad van State) zal dit doel niet in 2020 worden bereikt, maar in 2021.

2. Het stimuleren van energiebesparing loopt in lijn met het uitvoeringsprogramma 2017. Het subsidieplafond van zowel de Friese energiepremie als de Nul op de meter is bereikt. Door goede communicatie en de service van het duurzaam bouwloket kunnen we spreken van een succesvolle afronding van beide regelingen. De Friese Energiepremie is overgegaan in de landelijke energiebesparing eigenhuis.

6. Het onderzoek naar een energie neutrale en zelfvoorzienende provinciale organisatie is in oktober 2017 gestart. De onderzoeksresultaten worden vertaald naar een strategie en energiebesparingsmaatregelen welke in 2018 verder worden uitgewerkt.

8. De aanpassing van het activiteitenbesluit met verplichte maatregelen is pas in de 2e helft van 2017 van kracht geworden waardoor de gezamenlijke actie met LTO en FUMO om gemeenten voor te lichten over energiebesparende maatregelen in de landbouw is doorgeschoven naar 2018.

9. De POP-aanvraag, die voor de realisatie van dit resultaat was ingediend, is afgewezen. Er wordt nu gewerkt aan een alternatief om dit doel te realiseren. In het 1e kwartaal van 2018 moet er duidelijkheid komen over een alternatief.

11. In 2017 hebben we de lokale energie initiatieven via de Energiewerkplaats en Streekagenda’s ondersteund bij de realisatie van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Er zijn rond de 30 zonnedak initiatieven ondersteund, 5-10 zonneveld initiatieven met SDE+ subsidieaanvraag geholpen, er zijn 10 Buurkracht-buurten opgezet, er zijn 4 inspiratiesessies georganiseerd, 2 Energiemix-methodes georganiseerd.

14. De POP-aanvraag is niet gehonoreerd. Met betrokken partijen onderzoeken we of een tweede aanvraag of alternatief uitvoerbaar is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename Nog niet bekend
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename Toename
De provinciale organisatie is zelfvoorzienend. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend. Plan van aanpak Wordt in 2018 opgeleverd

Toelichting:

Cijfers rondom de productie van duurzame energie en energiebesparing over 2017 zijn nog niet bekend. Het plan van aanpak “zelfvoorzienende provinciale organisatie in 2025” wordt in 2018 opgeleverd, zie punt 6 gewenste resultaten.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 3.291
 • 16.207
 • 38
 • 19.536
 • 141
 • 5.709
 • 30
 • 38
 • 5.918
 • 13.618
 • -5.067
 • 975
 • 9.526
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 2.878
 • 9.237
 • 0
 • 12.115
 • 2
 • 6.480
 • 225
 • 0
 • 6.707
 • 5.408
 • 17.038
 • 765
 • 23.211
 • Rekening 2017
 • 2.897
 • 5.204
 • 0
 • 8.101
 • 2
 • 6.269
 • 0
 • 0
 • 6.271
 • 1.830
 • 20.860
 • 727
 • 23.417
 • Saldo begroting en rekening
 • -19
 • 4.033
 • 0
 • 4.015
 • 0
 • 211
 • 225
 • 0
 • 436
 • 3.578
 • -3.822
 • 38
 • -206

Toelichting:

Het resultaat van dit beleidsveld is per saldo een overschrijding van € 206.000 euro.

Reserves:
Dit betreft activiteiten die vallen onder de Nieuwe Afsluitdijk. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grote projecten.

Voorzieningen:
Door uitstel van terugbetaling voor de kredietsubsidies Innovatie Fonds Noord Nederland IFNN, EKF + NLD en Energy is de begrote baat ter hoogte van € 225.000,- bij de voorzieningen niet gerealiseerd.

Mutatie reserves:
De mutaties reserves betreffen activiteiten die vallen onder de Nieuwe Afsluitdijk. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grote projecten.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Asbest en zonnepanelen
 • Duurzame energie
 • Groen werkt!
 • Interreg projecten
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • RSP REP
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Vervolg Friese nul op de meter
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Elektrisch vervoer Terschelling
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Friese energiepremie
 • Inzet NUON Friese Nul op de Meter
 • Inzet NUON Versnelde verbetering energieprestatie bestaande woningvoorraad
 • Programma Duurzame Energie
 • Verduurzamen sportcomplex/zwembad Vlieland
 • Reserves
 • Vismigratierivier
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Inzet NUON Friese energiepremie
 • Inzet NUON Versnelde verbetering energieprestatie bestaande woningvoorraad
 • Reserves
 • Revolverende middelen lening Energy Challenges
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Voorzieningen
 • Vismigratierivier
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 934
 • 563
 • 500
 • 426
 • 634
 • 79
 • 156
 • 3.291
 • 11.969
 • 7
 • 2.800
 • 100
 • 1.306
 • 25
 • 16.207
 • 38
 • 38
 • 19.536
 • 105
 • 36
 • 141
 • 5.644
 • 65
 • 5.709
 • 30
 • 30
 • 38
 • 38
 • 5.918
 • 13.618
 • Begroting 2017
 • 63
 • 500
 • 50
 • 389
 • 851
 • 156
 • 300
 • 570
 • 2.878
 • 8.740
 • 100
 • 348
 • 350
 • -1.050
 • 750
 • 9.237
 • 12.115
 • 2
 • 2
 • 6.480
 • 6.480
 • 100
 • 125
 • 225
 • 6.707
 • 5.408
 • Besteding 2017
 • 15
 • 14
 • 500
 • 31
 • 482
 • 831
 • 150
 • 300
 • 573
 • 2.897
 • 4.731
 • 44
 • 0
 • 428
 • 5.204
 • 8.101
 • 2
 • 2
 • 5.916
 • 352
 • 6.269
 • 6.271
 • 1.830
 • Saldo 2017
 • -15
 • 48
 • 19
 • -94
 • 20
 • 6
 • -3
 • -19
 • 4.008
 • 100
 • 303
 • 350
 • -1.050
 • 322
 • 4.033
 • 4.015
 • 0
 • 0
 • 564
 • -352
 • 211
 • 100
 • 125
 • 225
 • 436
 • 3.578
Print deze pagina