Programma 6: Economie, toerisme en recreatie

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe, Klaas Kielstra, Michiel Schrier, Sietske Poepjes en Johannes Kramer

Begroting

Ambities

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielereronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 6 Economie, toerisme en recreatie

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 125.290
 • 11.532
 • 113.759
 • Begroting 2016
 • 165.803
 • 24.231
 • 141.571
 • Begroting 2017
 • 83.327
 • 6.765
 • 76.562
 • Begroting 2018
 • 69.470
 • 3.732
 • 65.738
 • Begroting 2019
 • 59.558
 • 3.698
 • 55.859
 • Begroting 2020
 • 44.859
 • 3.744
 • 41.116

Programma 6 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 6.1 Bedrijvigheid
 • 6.2 Toerisme en recreatie
 • 6.3 Duurzame energie
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 6.926
 • 1.299
 • 3.306
 • 11.532
 • 113.759
 • Begr 2016 Baten
 • 16.640
 • 2.609
 • 4.982
 • 24.231
 • 141.571
 • Begr 2017 Baten
 • 6.362
 • 178
 • 225
 • 6.765
 • 76.562
 • Begr 2018 Baten
 • 3.379
 • 178
 • 175
 • 3.732
 • 65.738
 • Begr 2019 Baten
 • 3.420
 • 178
 • 100
 • 3.698
 • 55.859
 • Begr 2020 Baten
 • 3.466
 • 178
 • 100
 • 3.744
 • 41.116

Programma 6 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 6.1 Bedrijvigheid
 • 6.2 Toerisme en recreatie
 • 6.3 Duurzame energie
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 90.580
 • 22.211
 • 12.499
 • 125.290
 • Begr 2016 Lasten
 • 115.967
 • 31.287
 • 18.549
 • 165.803
 • Begr 2017 Lasten
 • 60.217
 • 8.836
 • 14.275
 • 83.327
 • Begr 2018 Lasten
 • 54.706
 • 5.722
 • 9.043
 • 69.470
 • Begr 2019 Lasten
 • 50.425
 • 4.618
 • 4.515
 • 59.558
 • Begr 2020 Lasten
 • 40.669
 • 3.347
 • 843
 • 44.859

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielereronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 31.002
 • 83.556
 • 114.558
 • 178
 • 9.857
 • 10.035
 • 104.523
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -6.201
 • -6.201
 • -600
 • -600
 • -5.601
 • Realisatie per 1-4
 • 8.229
 • 9.761
 • 17.990
 • 0
 • 4.292
 • 4.292
 • 13.698
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 21.390
 • 33.646
 • 55.036
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.036
 • Saldo
 • 1.384
 • 33.947
 • 35.331
 • 178
 • 4.965
 • 5.143
 • 30.188

6. Economie, toerisme en recreatie

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 31.002
 • 31.002
 • 47.481
 • 36.075
 • 0
 • 0
 • 83.556
 • 114.558
 • 178
 • 178
 • 3.278
 • 6.354
 • 225
 • 0
 • 9.857
 • 10.035
 • 104.523
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 2.434
 • -8.635
 • 0
 • 0
 • -6.201
 • -6.201
 • 0
 • 0
 • 0
 • -600
 • 0
 • 0
 • -600
 • -600
 • -5.601
 • Realisatie per 1-4
 • 8.229
 • 8.229
 • 6.841
 • 2.920
 • 0
 • 0
 • 9.761
 • 17.990
 • 0
 • 0
 • 136
 • 4.156
 • 0
 • 0
 • 4.292
 • 4.292
 • 13.698
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 21.390
 • 21.390
 • 25.357
 • 8.278
 • 0
 • 11
 • 33.646
 • 55.036
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.036
 • Saldo
 • 1.384
 • 1.384
 • 17.716
 • 16.242
 • 0
 • -11
 • 33.947
 • 35.331
 • 178
 • 178
 • 3.142
 • 1.598
 • 225
 • 0
 • 4.965
 • 5.143
 • 30.188

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielereronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 31.154
 • 81.881
 • 113.036
 • 381
 • 12.640
 • 13.021
 • 100.015
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -10.468
 • -10.468
 • 0
 • -515
 • -515
 • -9.953
 • Realisatie per 1-9
 • 21.596
 • 21.129
 • 42.725
 • 728
 • 8.082
 • 8.810
 • 33.915
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 9.058
 • 32.498
 • 41.556
 • 0
 • 0
 • 0
 • 41.556
 • Saldo
 • 501
 • 17.786
 • 18.287
 • -348
 • 4.043
 • 3.696
 • 14.591

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 31.154
 • 31.154
 • 48.989
 • 32.893
 • 0
 • 81.881
 • 113.036
 • 381
 • 381
 • 3.352
 • 9.064
 • 225
 • 0
 • 12.640
 • 13.021
 • 100.015
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • -4.648
 • -5.820
 • 0
 • -10.468
 • -10.468
 • 0
 • 0
 • -515
 • 0
 • 0
 • 0
 • -515
 • -515
 • -9.953
 • Realisatie per 1-9
 • 21.596
 • 21.596
 • 14.904
 • 6.221
 • 4
 • 21.129
 • 42.725
 • 728
 • 728
 • 586
 • 7.291
 • 0
 • 205
 • 8.082
 • 8.810
 • 33.915
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 9.058
 • 9.058
 • 22.322
 • 10.165
 • 11
 • 32.498
 • 41.556
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 41.556
 • Saldo
 • 501
 • 501
 • 7.114
 • 10.687
 • -15
 • 17.786
 • 18.287
 • -348
 • -348
 • 2.251
 • 1.772
 • 225
 • -205
 • 4.043
 • 3.696
 • 14.591

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielerronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend gemaakt.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

Aan Provinciale Staten voorgelegde nota’s
In 2017 legden we aan uw Staten de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ voor: een bondig integraal, economisch plan waarin de vigerende beleidsnota ‘Groen, slim en grensverleggend’ en het investeringsprogramma ‘Wurkje foar Fryslân’ zijn geïntegreerd.

In 2017 legden we aan uw Staten voor:

 • Herijkt Uitvoeringsprogramma Agrofood
 • Jaarstukken SNN
 • Jaarverslag SNN 2016
 • Jaarrekening SNN 2016
 • Gewijzigde begroting SNN 2016
 • Begroting SNN 2018
 • Beleidsbrief Gastvrij Fryslân
 • Integraal Energieplan

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 31.002
 • 83.556
 • 114.558
 • 178
 • 9.857
 • 10.035
 • 104.523
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -6.201
 • -6.201
 • -600
 • -600
 • -5.601
 • Realisatie per 1-4
 • 8.229
 • 9.761
 • 17.990
 • 0
 • 4.292
 • 4.292
 • 13.698
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 21.390
 • 33.646
 • 55.036
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.036
 • Saldo
 • 1.384
 • 33.947
 • 35.331
 • 178
 • 4.965
 • 5.143
 • 30.188

6. Economie, toerisme en recreatie

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 31.002
 • 31.002
 • 47.481
 • 36.075
 • 0
 • 0
 • 83.556
 • 114.558
 • 178
 • 178
 • 3.278
 • 6.354
 • 225
 • 0
 • 9.857
 • 10.035
 • 104.523
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 2.434
 • -8.635
 • 0
 • 0
 • -6.201
 • -6.201
 • 0
 • 0
 • 0
 • -600
 • 0
 • 0
 • -600
 • -600
 • -5.601
 • Realisatie per 1-4
 • 8.229
 • 8.229
 • 6.841
 • 2.920
 • 0
 • 0
 • 9.761
 • 17.990
 • 0
 • 0
 • 136
 • 4.156
 • 0
 • 0
 • 4.292
 • 4.292
 • 13.698
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 21.390
 • 21.390
 • 25.357
 • 8.278
 • 0
 • 11
 • 33.646
 • 55.036
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.036
 • Saldo
 • 1.384
 • 1.384
 • 17.716
 • 16.242
 • 0
 • -11
 • 33.947
 • 35.331
 • 178
 • 178
 • 3.142
 • 1.598
 • 225
 • 0
 • 4.965
 • 5.143
 • 30.188

Wat heeft het programma gekost?

Print deze pagina