Programma 5: Landelijk gebied

5.2 Landschapsbeleid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. Zorg voor de omgeving is van groot belang. De provincie werkt daarbij samen met gemeenten, belangengroeperingen en burgers. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Hiertoe zijn in ‘Grutsk op ’e Romte’, structuren van provinciaal belang aangewezen. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden zijn daarbij integraal benaderd.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Wij geven uitvoering aan de structuurvisie Grutsk op ’e Romte door in provinciale plannen en (integrale gebieds) projecten investeringen in het landschap mee te nemen en door doorwerking te bevorderen door advisering vanuit het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam in ruimtellijke plannen en projecten van anderen
  • Wij streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten (Grutsk) versterken. Dat doen we door subsidiering van
    1. projecten via het IMF,
    2. de nationale landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif
    3. Landschapsbeheer Friesland (LBF)
  • Ten behoeve van de cofinanciering binnen het Eruopese programma POP3 wordt voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld van 2017 t/m 2020. Dit is bedoeld voor landschapsherstel ten behoeve van de droge dooradering. Voor 2017 is het doel om het herstel van 50 km aan landschapsstrucuturen mogelijk te maken, uit te voeren door agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland.

 

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Landschapsherstel Terugbrengen en versterken landschappelijke kernkwaliteiten 50 km

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten3.057 4.4223.3283.1765.0351.216
Totaal baten000000
Saldo van lasten en baten3.0574.4223.3283.1765.0351.216
Toelichting:

De lasten betreffen de subsidies aan Landschapsbeheer Friesland, de beide Nationale Landschappen en voor het project gebiedsontwikkeling Harlingen – Franekeradeel. De fluctuatie in de bedragen in de diverse jaarschijven houdt verband met het kasritme van de verwachte uitgaven.

Kadernota 2017

Bedragen x € 1.000,-
2017
2018
2019
2020
Lasten
Budgetsubsidie faunabeheereenheid3003003000
POP 3 – Agrarisch natuur en landschapbeheer375375375375
Totaal lasten675675675375
Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Uitvoering geven aan de structuurvisie Grutsk op é Romte door in provinciale plannen en (integrale gebieds)projecten investeringen in het landschap mee te nemen en door doorwerking te bevorderen door advisering vanuit het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam in ruimtelijke plannen van anderen.
2. Streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten (Grutsk) versterken. Dat doen we door subsidiering van: projecten via het IMF; de nationale landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif; Landschapsbeheer Friesland (LBF)
3. Mogelijk maken van het herstel van 50 km aan landschapsstructuren, uit te voeren door agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Landschapsherstel Terugbrengen en versterken landschappelijke kernkwaliteiten 50 km