Programma 4: Milieu

4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat de Friese bedrijven en burgers voldoen aan alle wettelijke milieunormen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

De taken die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en faunawet. Over de taken worden afgespraken gemaakt tussen provincie en FUMO.

Specifiek kan hierbij worden genoemd het luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen.
Gewenst resultaat is herstel van vertrouwen bij de omgeving van de REC over de luchtkwaliteit. Looptijd is tot eind 2017, de uitvoering is gefaseerd. Formeel opdrachtgever is  gemeente Harlingen, de provincie financiert het onderzoek en de FUMO levert projectondersteuning. De omgeving is in de vorm van een adviserende begeleidingsgroep intensief betrokken bij het project.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid > 95%
Toezicht en Handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden > 90%
Verbeteren naleefgedrag > 80%
Specialistisch advies Tijdigheid > 95%
Luchtkwaliteitsonderzoek Uitvoering van het onderzoek Gerealiseerd
Draagvlak omgeving door advisering door begeleidingsgroep Gerealiseerd
Communicatie over de uitkomsten met om-wonenden en media Gerealiseerd
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 7.058
 • 324
 • 6.734
 • Begroting 2016
 • 7.628
 • 419
 • 7.209
 • Begroting 2017
 • 6.752
 • 302
 • 6.449
 • Begroting 2018
 • 6.485
 • 302
 • 6.183
 • Begroting 2019
 • 6.483
 • 302
 • 6.181
 • Begroting 2020
 • 6.345
 • 302
 • 6.043

Toelichting:

De lasten hebben met name betrekking op de provinciale bijdrage uitvoering taken FUMO. De baten hebben betrekking op de legesinkomsten WABO.

Onderstaande kosten van het luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen betreffen onderzoekskosten en projectkosten voor begeleidingsgroep, deskundigen en ondersteuning en zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 4.6 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Beschikkingen conform tijdigheid wettelijke eisen
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • Wet uitvoering WABO
 • Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden
 • Implementatie Wabo
 • Realisatie 2015 Baten
 • 52
 • 0
 • 34
 • 196
 • 282
 • 0
 • 42
 • 42
 • 0
 • 324
 • 6.734
 • Begr 2016 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 117
 • 0
 • 117
 • 0
 • 419
 • 7.209
 • Begr 2017 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 302
 • 6.449
 • Begr 2018 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 302
 • 6.183
 • Begr 2019 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 302
 • 6.181
 • Begr 2020 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 302
 • 6.043

Beleidsveld 4.6 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Beschikkingen conform tijdigheid wettelijke eisen
 • Bijdrage uitvoering BRZO taken FUMO
 • Bijdrage uitvoering taken FUMO
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • Wet uitvoering WABO
 • Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden
 • Implementatie Wabo
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 40
 • 0
 • 6.050
 • 2
 • 182
 • 407
 • 6.681
 • 150
 • 29
 • 135
 • 314
 • 64
 • 64
 • 7.058
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 346
 • 6.108
 • 4
 • 170
 • 331
 • 6.958
 • 50
 • 130
 • 490
 • 670
 • 0
 • 0
 • 7.628
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 350
 • 5.978
 • 4
 • 170
 • 31
 • 6.532
 • 0
 • 0
 • 220
 • 220
 • 0
 • 0
 • 6.752
 • Begr 2018 Lasten
 • 0
 • 350
 • 5.931
 • 4
 • 170
 • 31
 • 6.485
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.485
 • Begr 2019 Lasten
 • 0
 • 350
 • 5.929
 • 4
 • 170
 • 31
 • 6.483
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.483
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 350
 • 5.791
 • 4
 • 170
 • 31
 • 6.345
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.345

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Vervolg luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 170
 • 170
 • 2018
 • 0
 • 0
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De Fumo voert de taken binnen dit beleidsveld uit. Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Over de taken worden afspraken gemaakt tussen provincie en Fumo.
2 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen. Herstel van vertrouwen bij de omgeving van de REC over de luchtkwaliteit (looptijd tot eind 2017, uitvoering is gefaseerd).

Toelichting:

Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

1) De uitvoering van deze taken door de Fumo is in de afgelopen jaren achtergebleven bij de planning. De Fumo zit op dit moment midden in een ontwikkeltraject (Fumo 2.0), waardoor ook in 2017 de op basis van hun Bedrijfsplan 2012 geprognotiseerde resultaten mogen worden verwacht. Of en, zo ja, welke financiële consequenties voor de provincie de doorontwikkeling van de Fumo met zich mee zullen brengen kan nu nog niet worden ingeschat.

Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen

2) Het luchtkwaliteitsonderzoek (LKO) in (de omgeving van) de gemeente Harlingen, looptijd tot november 2017, is gaande.
Meetstation Wijnaldum maakt onderdeel uit van het LKO en kan mogelijk inzicht geven in effecten bij verschillende windrichtingen, waaronder bij wind uit de richting van de REC richting Wijnaldum. Evaluatie van de eerste drie meetmaanden laat zien dat de hiervoor genoemde windrichting door de weersomstandigheden in de afgelopen drie maanden circa 3 maal zo weinig is voorgekomen als verwacht. Om toch tot een representatief beeld te komen is inmiddels op advies van de Begeleidingsgroep door de gemeente Harlingen en de provincie ingestemd met verlenging van de meetperiode met nog eens drie maanden. Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat het hierbij niet gaat om een zogenoemde ‘achtergrondmeting’. Door al in te stemmen is voorkomen dat er een ongewenste onderbreking van de meetperiode zou plaatsvinden. Met de verlenging is een extra bedrag van € 40.000 gemoeid. Deze was niet voorzien in de oorspronkelijke raming van het LKO. Om in het bedrag te voorzien is een begrotingswijziging bijgevoegd.

De continue dioxinemetingen zijn met een jaar verlengd tot augustus 2017. Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Luchtkwaliteitsonderzoek met € 55.000,- in 2017 op te hogen ten laste van het begrotingssaldo ten bate van de dioxine metingen.

Het LKO heeft een langere looptijd dan oorspronkelijk was voorzien. De aanbestedingsprocedure is daarbij een belangrijke reden. Dat betekent dat de kosten van de Begeleidingsgroep ook hoger zullen uitvallen dan voorzien. Ook het onderzoek naar de emissie van HCl (zoutzuur) valt duurder uit dan was ingeschat. Of de extra kosten binnen de beschikbare budgetten kunnen worden opgevangen zal in de komende periode blijken.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid >95%
Toezicht en handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden > 90%
Verbeteren naleefgedrag > 80%
Specialistisch advies Tijdigheid >95%
Luchtkwaliteitsonderzoek Uitvoering van het onderzoek Gerealiseerd
Draagvlak omgeving door advisering door begeleidingsgroep Gerealiseerd
Communicatie over de uitkomsten met omwonenden en media Gerealiseerd

Toelichting:

Overige informatie
Extra gedegen (milieu) onderzoek
De behoefte aan extra inspanningen is er altijd geweest, ook voor de komst van de FUMO, en kan van jaar tot jaar verschillen in (financiële) omvang en aantal. Voor het verrichten van extra inspanningen is geen budget beschikbaar. Dit leidt jaarlijks tot overschrijdingen. Daarom wordt via begrotingswijziging gevraagd een bedrag van € 200.000,- voor 2017 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo.

Legesinkomsten versus uitgaven en kosten media
Bij eerdere bestuursrapportages is opgemerkt dat de legesinkomsten minder worden, maar dat de uitgaven toenemen. Ook de begrote en werkelijke kosten voor de media (onder andere advertentiekosten) zijn in onbalans. Eerder is toegezegd dat wij voor beide aspecten met een analyse over meerdere jaren zullen uitvoeren en met voorstellen zullen komen om de inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen. Dit zal voor september 2017 worden uitgevoerd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De Fumo voert de taken binnen dit beleidsveld uit. Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Over de taken worden afspraken gemaakt tussen provincie en Fumo.
2 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen. Herstel van vertrouwen bij de omgeving van de REC over de luchtkwaliteit (looptijd tot eind 2017, uitvoering is gefaseerd).

Toelichting:

De uitvoering van de vergunningverlening loopt op schema. De uitvoering van de toezichtstaken blijven achter op de planning. De Fumo zit op dit moment midden in een ontwikkeltraject (Fumo 2.0). Verder zijn onder de door de provincie ingebrachte bedrijven, een behoorlijk aantal bestuursgevoelige bedrijven. Deze bestuursgevoelige bedrijven kosten een aanzienlijke hoeveelheid uren, welke ten koste gaan van het reguliere werk. Bovendien vindt er een takendiscussie plaats tussen de provincie en de Fumo en tenslotte wordt er nog gesproken over de veranderingen in het kader van de inwerkingtreding van het besluit VTH op 1 juli 2017. De genoemde beleidsvelden maken daar deel van uit. Deze discussies zijn nog niet afgerond. Welke financiële consequenties voor de provincie de doorontwikkeling van de Fumo met zich mee zullen brengen is nu nog niet duidelijk. Er is door de FUMO een prognose van € 277.000 tekort over 2017 afgegeven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid > 95%
Toezicht en handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden > 90%
Verbeteren naleefgedrag >80%
Specialistisch advies Tijdigheid >95%
Luchtkwaliteitsonderzoek Uitvoering van het onderzoek Gerealiseerd
Draagvlak omgeving door advisering door begeleidingsgroep Gerealiseerd
Communicatie over de uitkomsten met omwonenden en media Gerealiseerd

Toelichting:

De kosten van het Luchtkwaliteitsonderzoek (LKO) Harlingen, dat in 2015 is gestart, liggen hoger dan is begroot. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag, zoals: er is veel later met het LKO begonnen (langdurig traject aanbesteding), het onderzoek is uitgebreid met de parameters zoutzuur en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) en de continue dioxinemetingen zijn inmiddels tweemaal met een jaar verlengd (nu tot en met mei 2018).
Doordat het onderzoek langer doorloopt dan voorzien en er nadien meerdere (deel)onderzoeken aan zijn verbonden nemen ook de kosten van de Begeleidingsgroep Harlingen fors toe. Naar inschatting bedraagt het tekort circa € 150.000.
Daarentegen zal het budget voor de uitvoering van BRZO-taken dit jaar niet volledig worden besteed. Naar aanleiding van het NRK-rapport ‘Provinciale grip op Friese bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving’ en moties en toezeggingen in Provinciale Staten wordt de uitvoering van VTH-taken bij de BRZO-bedrijven op een hoger niveau gebracht.
Om dit te bereiken wordt het project Samenwerking, Uniformiteit en Kwaliteit (SUK) door de drie noordelijke provincies uitgevoerd. Eind 2017 zal dit project worden afgerond en naar verwachting zullen de kosten daardoor voor de uitvoering van de VTH-taken bij de BRZO-bedrijven vanaf 2018 toenemen. Onderdeel van het project SUK is het ontwikkelen van een zogenaamde Noordelijke Maat voor de BRZO-activiteiten.
Deze Maat is enerzijds bedoeld om te komen tot uniformering in de drie provincies en anderzijds om de kwaliteit te verbeteren. Het laatste zal gepaard gaan met verhoging van de kentallen (uren per activiteit en frequentie van toezicht controles en actualisatie vergunningen). Eind 2017 worden hier bestuurlijke keuzes over gemaakt.
De te verwachten kosten op het budget LKO worden opgevangen met onderbesteding op het budget BRZO 2017.

Print deze pagina