Programma 3: Water

3.3 Schoon water

Begroting

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is verbeterd en voldoet aan de normen. Daarbij gaat het om de chemische en ecologische toestand en de inrichting van de watersystemen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Wij zien er op toe dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Het maatregelenpakket is opgenomen in het 4e Waterhuishoudingsplan. Wij dragen bij aan (de ontwikkeling van) DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
 • Samen met Vitens geven wij uitvoering aan de maatregelen in de uitvoerings-programma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
 • Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
 • Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
 • We blijven de waterketen versterken. Hierbij zorgen we voor de verbinding tussen de partijen en dat doen we samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van € 12,0 miljoen in de hele Friese waterketen.
 • Wij zetten ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique voort. Met dit project  draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 10-15 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 6
Km. beekherstel 5 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 10
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.281
 • 655
 • 626
 • Begroting 2016
 • 1.667
 • 0
 • 1.667
 • Begroting 2017
 • 2.980
 • 0
 • 2.980
 • Begroting 2018
 • 3.103
 • 0
 • 3.103
 • Begroting 2019
 • 1.670
 • 0
 • 1.670
 • Begroting 2020
 • 306
 • 0
 • 306

Toelichting:

De de eerste beschikkingen voor de POP3-maatregelen niet productieve investeringen water voor KRW-doelen zullen voorjaar 2017 worden afgegeven. De uitbetalingen vinden pas na realisatie plaats. Vooral omdat POP3 geen bevoorschotting van projecten toestaat is het budget voor cofinanciering KRW/POP3 naar 2017-2019 doorgeschoven. Als gevolg hiervan worden ook de budgetten voor Integrale oever- en kadeprojecten deels doorgeschoven, omdat ook die middelen dienen als co-financiering van POP3-maatregelen.

Daarnaast is middels begrotingswijziging voor het project Schoon water voor Mozambique, de budgetten van 2018 en 2019 naar voren worden gehaald, zodat de totale provinciale bijdrage in twee gelijke delen van elk € 150.000,– in 2016 en 2017 beschikbaar is om te voldoen aan de met onze partners aangegane verplichtingen.

Beleidsveld 3.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Innovatieve Waterketen
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 276
 • 276
 • 379
 • 379
 • 0
 • 655
 • 626
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.667
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.980
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.103
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.670
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 306

Beleidsveld 3.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Oppervlakte waterkwaliteit
 • Cofinaciering water POP3
 • Cofinanciering en kwartiermakers POP 3 water
 • Innovatieve Waterketen
 • Mozambique
 • Zwemwatertaken
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 27
 • 27
 • 0
 • 0
 • 310
 • 0
 • 22
 • 332
 • 379
 • 379
 • 543
 • 543
 • 1.281
 • Begr 2016 Lasten
 • 26
 • 26
 • 800
 • 0
 • 100
 • 150
 • 22
 • 1.071
 • 0
 • 0
 • 569
 • 569
 • 1.667
 • Begr 2017 Lasten
 • 26
 • 26
 • 1.160
 • 1.350
 • 0
 • 150
 • 22
 • 2.682
 • 0
 • 0
 • 272
 • 272
 • 2.980
 • Begr 2018 Lasten
 • 26
 • 26
 • 1.000
 • 1.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.800
 • 0
 • 0
 • 277
 • 277
 • 3.103
 • Begr 2019 Lasten
 • 26
 • 26
 • 0
 • 1.350
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.350
 • 0
 • 0
 • 293
 • 293
 • 1.670
 • Begr 2020 Lasten
 • 26
 • 26
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 280
 • 280
 • 306

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Er op toezien dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Er wordt een bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
2 Samen met Vitens uitvoering geven aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
3 Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater er op toezien dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
5 Het blijven versterken van de waterketen en hierbij zorgen voor de verbinding tussen de partijen. Dit doen wij samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van € 12 miljoen in de hele Friese waterketen.
6 Voortzetten van ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique. Hiermee draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 10 – 15 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 6
Km. beekherstel 5 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoerings- programma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 10
Aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Er op toezien dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Er wordt een bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
2 Samen met Vitens uitvoering geven aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
3 Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater er op toezien dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
5 Het blijven versterken van de waterketen en hierbij zorgen voor de verbinding tussen de partijen. Dit doen wij samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van
6 Voortzetten van ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique. Hiermee draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Toelichting:

1. Dit jaar zal een onderbesteding plaatsvinden op het cofinancieringsbudget voor POP3 water en op het het budget voor Oevers- en Kaden, omdat projecten wat later gestart worden dan oorspronkelijk gepland. Met het Wetterskip Fryslân vindt een inventarisatie plaats van de uit te voeren projecten. De verwachting is vooralsnog dat deze in 2018 en 2019 nog uitgevoerd zullen worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 10 – 15 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 6
Km. beekherstel 5 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoerings- programma gebiedsdossiers drink- waterwinningen 10
Aantal projecten dat in uitvoering is 4

Toelichting:

KRW doelen.
Zie voor een toelichting hetgeen staat vermeld bij de gewenste resultaten van beleidsveld 3.3.

Zwemwaterlocaties.
Op basis van de waterkwaliteit aan het einde van seizoen 2016 is een negatief advies afgegeven voor vier zwemlocaties. Met de betreffende eigenaren zijn gesprekken gevoerd om de kwaliteit te verbeteren. De provincie houdt gedurende het zwemseizoen toezicht op de actuele zwemwaterkwaliteit.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is verbeterd en voldoet aan de normen. Daarbij gaat het om de chemische en ecologische toestand en de inrichting van de watersystemen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Er op toezien dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Er wordt een bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
2 Samen met Vitens uitvoering geven aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
3 Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater er op toezien dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
5 Het blijven versterken van de waterketen en hierbij zorgen voor de verbinding tussen de partijen. Dit doen wij samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van € 12 miljoen in de hele Friese waterketen.
6 Voortzetten van ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique. Hiermee draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 10 – 15 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 6
Km. beekherstel 5 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoerings- programma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 10
Aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina