Programma 3: Water

3.3 Schoon water

Begroting

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is verbeterd en voldoet aan de normen. Daarbij gaat het om de chemische en ecologische toestand en de inrichting van de watersystemen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Wij zien er op toe dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Het maatregelenpakket is opgenomen in het 4e Waterhuishoudingsplan. Wij dragen bij aan (de ontwikkeling van) DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
  • Samen met Vitens geven wij uitvoering aan de maatregelen in de uitvoerings-programma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
  • Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
  • Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
  • We blijven de waterketen versterken. Hierbij zorgen we voor de verbinding tussen de partijen en dat doen we samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van € 12,0 miljoen in de hele Friese waterketen.
  • Wij zetten ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique voort. Met dit project  draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 10-15 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 6
Km. beekherstel 5 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 10
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten1.2811.6672.9803.1031.670306
Totaal baten65500000
Saldo van lasten en baten6261.6672.9803.1031.670306
Toelichting:

De de eerste beschikkingen voor de POP3-maatregelen niet productieve investeringen water voor KRW-doelen zullen voorjaar 2017 worden afgegeven. De uitbetalingen vinden pas na realisatie plaats. Vooral omdat POP3 geen bevoorschotting van projecten toestaat is het budget voor cofinanciering KRW/POP3 naar 2017-2019 doorgeschoven. Als gevolg hiervan worden ook de budgetten voor Integrale oever- en kadeprojecten deels doorgeschoven, omdat ook die middelen dienen als co-financiering van POP3-maatregelen.

Daarnaast is middels begrotingswijziging voor het project Schoon water voor Mozambique, de budgetten van 2018 en 2019 naar voren worden gehaald, zodat de totale provinciale bijdrage in twee gelijke delen van elk € 150.000,– in 2016 en 2017 beschikbaar is om te voldoen aan de met onze partners aangegane verplichtingen.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Er op toezien dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Er wordt een bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
2. Samen met Vitens uitvoering geven aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
3. Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater er op toezien dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4. Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
5. Het blijven versterken van de waterketen en hierbij zorgen voor de verbinding tussen de partijen. Dit doen wij samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van € 12 miljoen in de hele Friese waterketen.
6. Voortzetten van ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique. Hiermee draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 10 – 15 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 6
Km. beekherstel 5 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoerings- programma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 10
Aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4