Programma 3: Water

3.2 Voldoende water

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het grond- en oppervlaktewatersysteem is zo ingericht dat de verschillende functies en gebruikers van water zo optimaal mogelijk bediend worden, nu en in de toekomst. Er is niet te veel en niet te weinig water voor de landbouw, de recreatie, de natuur en de drinkwatervoorziening. Er is sprake van een goede verdeling van water tussen ons landelijk en stedelijk gebied.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • In 2017 stellen wij een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor de Veenweide op en werken we tegelijkertijd aan de realisering van projecten in kansrijke gebieden. Wij maken, zoals vastgelegd in de Veenweidevisie, een begin met de realisatie van hoog zomerpeil en een drooglegging van maximaal 90 cm gemiddeld per peilvak. Praktijkproeven met onderwaterdrainage en natte teelten zijn in gang gezet. Bij het uitvoeren van maatregelen zullen we zoveel mogelijk werken met of overlaten aan groeperingen en collectieven uit het gebied zelf.
 • Wij bevorderen het treffen van maatregelen om water vast te houden. Hiervoor verkennen we welke maatregelen nodig zijn en starten en ondersteunen wij processen en projecten voor het vasthouden of conserveren van water.
 • We richten ons in 2017 met de bestrijding van de verdroging vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water.
 • In 2017 werken wij verder aan de uitwerking van het nationale Deltaprogramma Zoetwater. Wij richten ons daarbij op het garanderen van voldoende zoet water, ook in perioden van aanhoudende droogte. Onderdeel hiervan is het vaststellen van het voorzieningenniveau.
 • De provincie draagt financieel bij aan de praktijkproeven (project Spaarwater II) van LTO en de waterschappen om de verzilting in het noordelijk zeekleigebied van Fryslân terug te dringen. De middelen kunnen ook ingezet worden voor initiatieven waarmee verzilting wordt benut voor het ontwikkelen van een nieuwe, duurzame landbouw.
 • Wij behandelen aanvragen voor vergunningen voor het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening, de industrie en Warmte-Koude-Opslag-systemen.
 • In 2017 presenteren wij de resultaten van het onderzoek naar een duurzame toekomstige drinkwatervoorziening dat we samen met Vitens en Wetterskip Fryslân uitvoeren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Uitvoering Veenweidevisie Geactualiseerd uitvoeringsprogramma -
Aantal gestarte projecten in kansrijke gebieden 20
Besparen en vasthouden zoet water Aantal uitgevoerde projecten 2
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250 ha
Grondwater Onderzoek toekomstige drinkwater voorziening -
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.680 
 • 612
 • 1.068
 • Begroting 2016
 • 2.449
 • 619
 • 1.830
 • Begroting 2017
 • 3.134
 • 619
 • 2.516
 • Begroting 2018
 • 5.991
 • 619
 • 5.372
 • Begroting 2019
 • 5.617
 • 619
 • 4.998
 • Begroting 2020
 • 1.145
 • 619
 • 527

Toelichting:

De lasten zijn hoofdzakelijk bestemd voor de uitvoering van de Veenweidevisie. De uitvoering van de Veenweidevisie komt nu op gang. Door een latere start, eerst voorbereidingsfase nodig – is het budget voor Veenweide in de tijd doorgeschoven. Hierdoor zijn in 2017, 2018 en 2019: € 1,6 miljoen, 4,8 miljoen en € 4,8 miljoen beschikbaar. Tevens worden via de lasten én baten de opbrengsten en bestedingen van de grondwaterheffing verantwoord.

Beleidsveld 3.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Duurzaam Peilbeheer
 • Deltaprogramma zoetwater
 • Studie naar verzilting
 • Veenweidevisie
 • Veenweidevisie
 • Grondwaterplan
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 612
 • 612
 • 0
 • 0
 • 612
 • 1.068
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 619
 • 1.830
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 619
 • 2.516
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 619
 • 5.372
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 619
 • 4.998
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 619
 • 527

Beleidsveld 3.2 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Duurzaam Peilbeheer
 • Deltaprogramma zoetwater
 • Studie naar verzilting
 • Veenweidevisie
 • Veenweidevisie
 • Grondwaterplan
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 61
 • 61
 • 0
 • 14
 • 0
 • 14
 • 0
 • 0
 • 619
 • 619
 • 987
 • 987
 • 1.680
 • Begr 2016 Lasten
 • 63
 • 63
 • 35
 • 0
 • 779
 • 814
 • 0
 • 0
 • 627
 • 627
 • 945
 • 945
 • 2.449
 • Begr 2017 Lasten
 • 63
 • 63
 • 101
 • 0
 • 1.000
 • 1.101
 • 901
 • 901
 • 620
 • 620
 • 450
 • 450
 • 3.134
 • Begr 2018 Lasten
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 600
 • 600
 • 4.250
 • 4.250
 • 620
 • 620
 • 458
 • 458
 • 5.991
 • Begr 2019 Lasten
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 600
 • 600
 • 3.849
 • 3.849
 • 620
 • 620
 • 485
 • 485
 • 5.617
 • Begr 2020 Lasten
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 620
 • 620
 • 462
 • 462
 • 1.145

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen van een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor de veenweide en tegelijkertijd werken aan de realisering van projecten in kansrijke gebieden. Er wordt een begin gemaakt met de realisatie van hoog zomerpeil en een drooglegging van maximaal 90 cm gemiddeld per peilvak. Praktijkproeven met onderwaterdrainage en natte teelten zijn in gang gezet. Bij het uitvoeren van maatregelen wordt zoveel mogelijk gewerkt met of overgelaten aan groeperingen en collectieven uit het gebied zelf.
2 Het bevorderen van het treffen van maatregelen om water vast te houden. Hiervoor verkennen wij welke maatregelen nodig zijn en starten en ondersteunen processen en projecten voor het vasthouden of conserveren van water.
3 Bij de bestrijding van de verdroging richten we ons vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water.
4 Verder werken aan de uitwerking van het nationale Delta-programma Zoetwater. Hierbij richten wij ons op het garanderen van voldoende zoet water, ook in perioden van aanhoudende droogte. Onderdeel hiervan is het vaststellen van het voorzieningenniveau.
5 Financieel bijdragen aan de praktijkproeven (project Spaarwater II) van LTO en de waterschappen om de verzilting in het noordelijk zeekleigebied van Fryslân terug te dringen. De middelen kunnen ook ingezet worden voor initiatieven waarmee verziting wordt benut voor het ontwikkelen van een nieuwe, duurzame landbouw.
6 Het behandelen van aanvragen voor vergunningen voor het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening, de industrie en Warmt-Koude-Opslag-systemen.
7 In 2017 worden de resultaten van het onderzoek naar een duurzame toekomstige drinkwatervoorziening gepresenteerd. Dit onderzoek wordt samen met Vitens en het Wetterskip Fryslân uitgevoerd.

Toelichting:

1) Uitvoering Veenweidevisie: Er zullen minder projecten gestart worden dan oorspronkelijk gepland. Provinciale Staten is hierover op 31 januari 2017 per brief geïnformeerd.

4) Deltaprogramma zoetwater: De uitvoering van de deltabeslissing zoetwater wordt in Noord-Nederlands verband uitgevoerd (provincies en inliggende waterschappen). Door gebrek aan capaciteit is de planning vertraagd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Uitvoering Veenweidevisie Geactualiseerd Uitvoeringsprogramma -
Aantal gestarte projecten in kansrijke gebieden 20
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen worden genomen 250
Grondwater Onderzoek toekomstige drinkwater voorziening -

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen van een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor de veenweide en tegelijkertijd werken aan de realisering van projecten in kansrijke gebieden. Er wordt een begin gemaakt met de realisatie van hoog zomerpeil en een drooglegging van maximaal 90 cm gemiddeld per peilvak. Praktijkproeven met onderwaterdrainage en natte teelten zijn in gang gezet. Bij het uitvoeren van maatregelen wordt zoveel mogelijk gewerkt met of overgelaten aan groeperingen en collectieven uit het gebied zelf.
2 Het bevorderen van het treffen van maatregelen om water vast te houden. Hiervoor verkennen wij welke maatregelen nodig zijn en starten en ondersteunen processen en projecten voor het vasthouden of conserveren van water.
3 Bij de bestrijding van de verdroging richten we ons vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water.
4 Verder werken aan de uitwerking van het nationale Delta-programma Zoetwater. Hierbij richten wij ons op het garanderen van voldoende zoet water, ook in perioden van aanhoudende droogte. Onderdeel hiervan is het vaststellen van het voorzieningenniveau.
5 Financieel bijdragen aan de praktijkproeven (project Spaarwater II) van LTO en de waterschappen om de verzilting in het noordelijk zeekleigebied van Fryslân terug te dringen. De middelen kunnen ook ingezet worden voor initiatieven waarmee verziting wordt benut voor het ontwikkelen van een nieuwe, duurzame landbouw.
6 Het behandelen van aanvragen voor vergunningen voor het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening, de industrie en Warmt-Koude-Opslag-systemen.
7 In 2017 worden de resultaten van het onderzoek naar een duurzame toekomstige drinkwatervoorziening gepresenteerd. Dit onderzoek wordt samen met Vitens en het Wetterskip Fryslân uitgevoerd.

Toelichting:

1. Uitvoering Veenweidevisie.
Op dit moment zijn er binnen het 1e uitvoeringsprogramma nog voldoende middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Veenweidevisie. Met onze partners overleggen we hoe we deze middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten. Er wordt aan verschillende innovatieve projecten gewerkt in samenwerking met landbouw en natuur en milieu. De projecten zijn essentieel om andere manieren te vinden om met het veengebied om te gaan. Voor de kansrijke gebieden zijn we met verschillende stakeholders in overleg. Het kost tijd om met alle partijen op één lijn te komen, daardoor kost de voorbereiding meer tijd dan van te voren is ingeschat. Deze overeenstemming is wel nodig voor een geslaagde Veenweide aanpak.Ook onderzoeken we samen met het Wetterskip – ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid – de omvang en de noodzaak van het flankerende beleid.

2. Het opstarten van praktijkproeven met “water vasthouden” in het zandgebied van onze provincie vraagt meer voorbereidingstijd dan aanvankelijk gepland. Op dit moment wordt gewerkt aan vier potentiële waterconserveringsprojecten. De vraag is of deze projecten dit jaar nog in uitvoering gaan (zoals de bedoeling was).

4. Het Deltaprogramma Zoet Water.
Dit programma loopt iets minder snel dan gepland. Het project Proeftuin IJsselmeer van Wetterskip Fryslân zal eind 2017 van start gaan en kan binnen de daartoe gestelde termijn uitgevoerd worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Uitvoering Veenweidevisie - Geactualiseerd Uitvoeringsprogramma -
- Aantal gestarte projecten in kansrijke gebieden 20
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen worden genomen 250
Grondwater Onderzoek toekomstige drinkwater voorziening -

Toelichting:

Uitvoering Veenweidevisie.
Zie voor een toelichting met betrekking tot het geactualiseerd Uitvoeringsprogramma hetgeen staat vermeld bij de gewenste resultaten van beleidsveld 3.2.
PS is in januari geïnformeerd dat het aantal projecten in kansrijke gebieden niet gehaald zal worden. Het aantal innovatieprojecten loopt goed, de ontwikkeling en voortgang in de kansrijke gebieden verloopt langzamer dan gehoopt, omdat er veel vragen zijn in de betreffende gebieden die eerst aandacht behoeven.

Print deze pagina