Programma 3: Water

3.1 Waterveiligheid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Fryslân wordt goed beschermd tegen overstroming.

De waterschappen zorgen ervoor dat de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Wij stellen voor de regionale waterkeringen veiligheidsnormen vast. De waterschappen versterken en onderhouden deze waterkeringen. Bij de versterking van de regionale waterkeringen worden andere functies (natuur, recreatie, landschap) integraal meegenomen en waar mogelijk wordt ‘werk met werk’ gemaakt.

We houden bij ons ruimtelijke ordening-beleid rekening met de ruimte die waterkeringen nodig hebben. Zo houden we ruimte om ook in de toekomst onszelf te beschermen tegen overstroming en anticiperen wij op klimaatverandering.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Wij brengen de Friese belangen voor het versterken van de Friese waterkeringen, in het landelijke beleid in en zetten er daarbij op in dat dit voldoende prioriteit krijgt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In 2017 zijn nog 3 van de 11 uit te voeren dijkversterkingsplannen in uitvoering (Lemmer, Waddenzeedijk, Ameland).
  • In 2017 geven wij verder vorm aan de uitvoering van de Deltabeslissingen en de gebiedsgerichte voorkeurstrategieën. Voor het Deltaprogramma IJsselmeer werken wij, op basis van de voorverkenning, mogelijke oplossingen ter versterking van de IJsselmeerkust en mogelijke koppelkansen nader uit (MIRT-verkenning koppelkansen).
  • De provincie zit het regionaal overleg kust voor. In dit overleg tussen overheden worden beleid en maatregelen voor de zandige kust van de eilanden op elkaar afgestemd. Daarbij gaat het onder andere over zandsuppleties.
  • Wij gaan in 2017 na hoe de nieuwe afspraken met Wetterskip Fryslân over de regionale waterkeringen en de termijn voor het voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen worden nagekomen. Dat doen we op basis van het vierde waterhuishoudingsplan (200 km in de planperiode 2016-2021).
  • Wij beoordelen de voortgang en het uitvoeren van de maatregelen door Wetterskip Fryslân die nodig zijn om wateroverlast te voorkomen.
  • Wij starten samen met Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten een verkenning naar de waterrobuustheid en toekomstige inrichting van Fryslân. Dit als uitwerking van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie).

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Primaire waterkeringen Aantal dijkversterkingsplannen in uitvoering 3
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 30 km
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150 ha
Ruimtelijke adaptatie Verkenning waterrobuuste inrichting Fryslan is uitgevoerd -

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten1.565 1.4712.7051.0551.572763
Totaal baten7100000
Saldo van lasten en baten1.4941.4712.7051.0551.572763
Toelichting:

De totale lasten omvatten ook de niet-structurele middelen die bestemd zijn voor de integrale aanpak van oevers en kaden. Deze bestedingen dragen ook bij aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (natuurvriendelijke oevers). Samen met de middelen voor POP3 water, budget Kaderrichtlijn water, is het budget voor 2016 doorgeschoven naar 2017. Wetterskip Fryslân heeft weinig projecten op het gebied van oevers en kaden. Hierdoor is voor integrale projecten € 2,1 miljoen beschikbaar in 2017 en neemt daarna het budget af naar twee keer € 0,8 miljoen in 2018 en 2019.

Het kadernotavoorstel MIRT verkenning koppelkansen, betreft MIRT verkenning vanwege hoger waterpeil IJsselmeer, is cijfermatig verwerkt in 2017 in bovenstaande tabel.

Kadernota 2017

Bedragen x € 1.000,-
2017
2018
2019
2020
Lasten
MIRT verkenning koppelkansen100000
Totaal lasten100000
Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Inbrengen van de Friese belangen voor het versterken van de Friese waterkeringen, in het landelijke beleid. Er op inzetten dat dit voldoende prioriteit krijgt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
2. Verder vormgeven aan de uitvoering van de Deltabeslissingen en de gebiedsgerichte voorkeurstrategieën. Voor het Deltaprogramma IJsselmeer, op basis van de voorverkenning, mogelijke oplossingen ter versterking van de IJsselmeerkust en mogelijke koppelkansen nader uitwerken (MIRT-verkenning koppelkansen).
3. De provincie zit het regionaal overleg kust voor. In dit overleg tussen overheden worden beleid en maatregelen voor de zandige kust van de eilanden op elkaar afgestemd (o.a. zandsuppleties).
4. In 2017 nagaan hoe de nieuwe afspraken met Wetterskip Fryslân over de regionale waterkeringen en de termijn voor het voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen worden nagekomen (basis 4e waterhuishoudingsplan, 200 km in de planperiode 2016-2021).
5. Beoordelen van de voortgang en het uitvoeren van de maatregelen door Wetterskip Fryslân, welke nodig zijn om wateroverlast te voorkomen.
6. Samen met Wetterskip Fryslân en Friese gemeenten een verkenning starten naar de waterrobuustheid en toekomstige inrichting van Fryslâ. Dit als uitwerking van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie).

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Primaire waterkeringen Aantal dijkversterkingsplannen in uitvoering 3
Boezemkaden KM kaden dat op hoogte is gebracht 30
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150
Ruimtelijke adaptatie Verkenning waterrobuuste inrichting Fryslân is uitgevoerd -