Programma 3: Water

Portefeuillehouder: Sietske Poepjes

Begroting

Ambities

Fryslân is en blijft een waterveilige provincie, met gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn.

De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Wij onderscheiden drie beleidsvelden: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.
Het uitvoeren van het waterbeleid en het nemen van de nodige maatregelen is in handen van de waterbeheerders, in het bijzonder Wetterskip Fryslân.

De provincie heeft in het waterbeheer een regierol. Op basis van de Waterschapswet en de Waterwet organiseert de provincie het waterschapsbestel in Fryslân, houden Gedeputeerde Staten toezicht op de waterbeheerders en stelt de provincie beleid en normen vast. We doen dat eens in de zes jaar in het Waterhuishoudingsplan en de provinciale Waterverordening. Een aantal Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, en het Nationale Waterplan bepalen mee de inhoud van het provinciale beleid.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Binnen programma 3 Water zijn er geen verbonden partijen die een bijdrage leveren aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van alle verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 3 Water

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 4.526
 • 1.337
 • 3.188
 • Begroting 2016
 • 5.586
 • 619
 • 4.968
 • Begroting 2017
 • 8.820
 • 619
 • 8.201
 • Begroting 2018
 • 10.149
 • 619
 • 9.531
 • Begroting 2019
 • 8.859
 • 619
 • 8.240
 • Begroting 2020
 • 2.214
 • 619
 • 1.596

Programma 3 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 3.1 Waterveiligheid
 • 3.2 Voldoende water
 • 3.3 Schoon water
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 71
 • 612
 • 655
 • 1.337
 • 3.188
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 4.968
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 8.201
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 9.531
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 8.240
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 619
 • 0
 • 619
 • 1.596

Programma 3 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 3.1 Waterveiligheid
 • 3.2 Voldoende water
 • 3.3 Schoon water
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 1.565
 • 1.680
 • 1.281
 • 4.526
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.471
 • 2.449
 • 1.667
 • 5.586
 • Begr 2017 Lasten
 • 2.705
 • 3.134
 • 2.980
 • 8.820
 • Begr 2018 Lasten
 • 1.055
 • 5.991
 • 3.103
 • 10.149
 • Begr 2019 Lasten
 • 1.572
 • 5.617
 • 1.670
 • 8.859
 • Begr 2020 Lasten
 • 763
 • 1.145
 • 306
 • 2.214

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Fryslân is en blijft een waterveilige provincie, met gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn.

De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Wij onderscheiden drie beleidsvelden: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.
Het uitvoeren van het waterbeleid en het nemen van de nodige maatregelen is in handen van de waterbeheerders, in het bijzonder Wetterskip Fryslân.

De provincie heeft in het waterbeheer een regierol. Op basis van de Waterschapswet en de Waterwet organiseert de provincie het waterschapsbestel in Fryslân, houden Gedeputeerde Staten toezicht op de waterbeheerders en stelt de provincie beleid en normen vast. We doen dat eens in de zes jaar in het Waterhuishoudingsplan en de provinciale Waterverordening. Een aantal Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, en het Nationale Waterplan bepalen mee de inhoud van het provinciale beleid.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 1.033
 • 7.087
 • 8.120
 • 619
 • 0
 • 619
 • 7.501
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 8
 • 226
 • 234
 • 716
 • 26
 • 742
 • -509
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 92
 • 744
 • 835
 • 0
 • 0
 • 0
 • 835
 • Saldo
 • 933
 • 6.117
 • 7.050
 • -98
 • -26
 • -124
 • 7.174

3. Water

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 413
 • 620
 • 1.033
 • 6.186
 • 901
 • 7.087
 • 8.120
 • 0
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 0
 • 619
 • 7.501
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 8
 • 0
 • 8
 • 226
 • 0
 • 226
 • 234
 • 0
 • 716
 • 716
 • 26
 • 0
 • 26
 • 742
 • -509
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 92
 • 0
 • 92
 • 744
 • 0
 • 744
 • 835
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 835
 • Saldo
 • 314
 • 620
 • 933
 • 5.216
 • 901
 • 6.117
 • 7.050
 • 0
 • -98
 • -98
 • -26
 • 0
 • -26
 • -124
 • 7.174

Voorstel begrotingswijzigingen

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Fryslân is en blijft een waterveilige provincie, met gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn.

De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Wij onderscheiden drie beleidsvelden: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.
Het uitvoeren van het waterbeleid en het nemen van de nodige maatregelen is in handen van de waterbeheerders, in het bijzonder Wetterskip Fryslân.

De provincie heeft in het waterbeheer een regierol. Op basis van de Waterschapswet en de Waterwet organiseert de provincie het waterschapsbestel in Fryslân, houden Gedeputeerde Staten toezicht op de waterbeheerders en stelt de provincie beleid en normen vast. We doen dat eens in de zes jaar in het Waterhuishoudingsplan en de provinciale Waterverordening. Een aantal Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, en het Nationale Waterplan bepalen mee de inhoud van het provinciale beleid.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 1.033
 • 7.171
 • 8.204
 • 619
 • 0
 • 619
 • 7.585
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -3.107
 • -3.107
 • 0
 • 25
 • 25
 • -3.132
 • Realisatie per 1-9
 • 802
 • 700
 • 1.503
 • 716
 • 26
 • 742
 • 760
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 106
 • 1.073
 • 1.178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.178
 • Saldo
 • 125
 • 2.291
 • 2.416
 • -98
 • -1
 • -99
 • 2.515

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 413
 • 620
 • 1.033
 • 6.270
 • 901
 • 7.171
 • 8.204
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 619
 • 7.585
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.107
 • 0
 • -3.107
 • -3.107
 • 0
 • 0
 • 25
 • 25
 • 25
 • -3.132
 • Realisatie per 1-9
 • 87
 • 716
 • 802
 • 700
 • 0
 • 700
 • 1.503
 • 716
 • 716
 • 26
 • 26
 • 742
 • 760
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 106
 • 0
 • 106
 • 1.073
 • 0
 • 1.073
 • 1.178
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.178
 • Saldo
 • 221
 • -96
 • 125
 • 1.390
 • 901
 • 2.291
 • 2.416
 • -98
 • -98
 • -1
 • -1
 • -99
 • 2.515

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Fryslân is en blijft een waterveilige provincie, met gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn.

De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Wij onderscheiden drie beleidsvelden: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.
Het uitvoeren van het waterbeleid en het nemen van de nodige maatregelen is in handen van de waterbeheerders, in het bijzonder Wetterskip Fryslân.

De provincie heeft in het waterbeheer een regierol. Op basis van de Waterschapswet en de Waterwet organiseert de provincie het waterschapsbestel in Fryslân, houden Gedeputeerde Staten toezicht op de waterbeheerders en stelt de provincie beleid en normen vast. We doen dat eens in de zes jaar in het Waterhuishoudingsplan en de provinciale Waterverordening. Een aantal Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water, en het Nationale Waterplan bepalen mee de inhoud van het provinciale beleid.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 1.033
 • 7.087
 • 8.120
 • 619
 • 0
 • 619
 • 7.501
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 8
 • 226
 • 234
 • 716
 • 26
 • 742
 • -509
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 92
 • 744
 • 835
 • 0
 • 0
 • 0
 • 835
 • Saldo
 • 933
 • 6.117
 • 7.050
 • -98
 • -26
 • -124
 • 7.174

3. Water

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 413
 • 620
 • 1.033
 • 6.186
 • 901
 • 7.087
 • 8.120
 • 0
 • 619
 • 619
 • 0
 • 0
 • 0
 • 619
 • 7.501
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 8
 • 0
 • 8
 • 226
 • 0
 • 226
 • 234
 • 0
 • 716
 • 716
 • 26
 • 0
 • 26
 • 742
 • -509
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 92
 • 0
 • 92
 • 744
 • 0
 • 744
 • 835
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 835
 • Saldo
 • 314
 • 620
 • 933
 • 5.216
 • 901
 • 6.117
 • 7.050
 • 0
 • -98
 • -98
 • -26
 • 0
 • -26
 • -124
 • 7.174

Wat heeft het programma gekost?

Print deze pagina