Programma 2: Verkeer en vervoer

2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding

Begroting

Wat willen we bereiken?

Met verkeerseducatie dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Wij gaan door met de inspanningen voor verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren.
  • We nemen deel in het project Werk Slim, Reis Slim. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten2.4352.4141.9811.9872.0101.991
Totaal baten1.83900000
Saldo van lasten en baten5962.4141.9811.9872.0101.991
Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen aan derden voor verkeerseducatie.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Inspanningen blijven leveren voor verkeerseducatie en daarbij in hoofdlijnen vasthouden aan het niveau van de voorafgaande jaren.
2. Deelnemen in het project Werk Slim, Reis Slim. Werknemers in de gemeente Leeuwarden stimuleren tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800