Programma 2: Verkeer en vervoer

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water.
Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het Actieplan Fiets- en wandelpaden. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. We geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben veelal een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt in de vorm van een ‘Social return on investment’.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit overeenkomstig de planning in het laatste Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden. Het Actieplan Fiets- en Wandelpaden betreft deels gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het Gebiedsbudget (zie paragraaf 10).
 • De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf 9 voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf 9 conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap. Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016.
Veiligheid provinciale wegen Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Een dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 99.480
 • 66.467
 • 33.013
 • Begroting 2016
 • 52.678
 • 4.491
 • 48.188
 • Begroting 2017
 • 26.658
 • 14.724
 • 11.934
 • Begroting 2018
 • 27.582
 • 7.791
 • 19.791
 • Begroting 2019
 • 25.537
 • 4.992
 • 20.545
 • Begroting 2020
 • 8.283
 • 4.992
 • 3.291

Toelichting:

De begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten, beheers- en bedrijfsvoeringkosten. Verder zijn hierin een aantal tijdelijke projecten opgenomen zoals bereikbaarheid Leeuwarden, investeringsagenda Drachten-Heerenveen en de verdubbeling N381

De baten bestaan uit bijdragen voor de investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

Beleidsveld 2.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • tructurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Verkeerstellingen
 • Investeringsagenda programmakosten
 • BDU Infra
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Mobiliteitsfonds bereikbaarheid Leeuwarden (bankrekening)
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Realisatie 2015 Baten
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.219
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 312
 • 3.767
 • 862
 • 49.244
 • 66.404
 • 0
 • 66.467
 • 33.013
 • Begr 2016 Baten
 • 38
 • 38
 • 112
 • 112
 • 0
 • 0
 • 1.931
 • 1.593
 • 153
 • 500
 • 99
 • 0
 • 0
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.340
 • 0
 • 4.491
 • 48.188
 • Begr 2017 Baten
 • 35
 • 35
 • 156
 • 156
 • 0
 • 0
 • 201
 • 2.474
 • 153
 • 1.000
 • 0
 • 10.000
 • 640
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.533
 • 0
 • 14.724
 • 11.934
 • Begr 2018 Baten
 • 35
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.183
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 547
 • 69
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.755
 • 0
 • 7.791
 • 19.791
 • Begr 2019 Baten
 • 35
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 4.992
 • 20.545
 • Begr 2020 Baten
 • 35
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 4.992
 • 3.291

Beleidsveld 2.2 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • BDU Infra
 • Infrastructuurbeleid algemeen
 • Projectmanagement Lemmer-Delfzijl communicatie
 • Verkeerstellingen
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • N381 verdubbelen tot Oosterwolde-zuid
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden (convenantsbijdrage)
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • Brug Burdaard
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Reconstructie Verbindingsweg Ameland
 • Verkeersveiligheid Littenseradiel
 • BDU Infra
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Mobiliteitsfonds bereikbaarheid Leeuwarden (bankrekening)
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 2.760
 • 0
 • 76
 • 5
 • 51
 • 2.891
 • 0
 • 0
 • 27.038
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 132
 • 0
 • 0
 • 639
 • 1.373
 • 50
 • 0
 • 0
 • 29.232
 • 330
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 45
 • 375
 • 12.219
 • 0
 • 0
 • 120
 • 0
 • 0
 • 0
 • 40
 • 30
 • 312
 • 3.767
 • 862
 • 49.152
 • -98
 • 66.404
 • 578
 • 578
 • 99.480
 • Begr 2016 Lasten
 • 2.728
 • 38
 • 85
 • 0
 • 91
 • 2.942
 • 2.425
 • 1.775
 • 29.736
 • 1.034
 • 495
 • 79
 • 1.360
 • 396
 • 97
 • 1.188
 • 1.500
 • 128
 • 3.198
 • 74
 • 300
 • 250
 • 44.035
 • 0
 • 30
 • 0
 • 294
 • 126
 • 643
 • 100
 • 0
 • 1.193
 • 0
 • 1.931
 • 1.593
 • 153
 • 500
 • 99
 • 0
 • 0
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.340
 • 168
 • 168
 • 52.678
 • Begr 2017 Lasten
 • 3.024
 • 35
 • 85
 • 0
 • 91
 • 3.235
 • 247
 • 2.156
 • 0
 • 260
 • 396
 • 20
 • 340
 • 396
 • 164
 • 296
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 74
 • 0
 • 250
 • 7.099
 • 0
 • 0
 • 1.500
 • 148
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.710
 • 0
 • 201
 • 2.474
 • 153
 • 1.000
 • 0
 • 10.000
 • 640
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.533
 • 81
 • 81
 • 26.658
 • Begr 2018 Lasten
 • 3.024
 • 43
 • 85
 • 0
 • 91
 • 3.243
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 99
 • 0
 • 0
 • 198
 • 0
 • 0
 • 5.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 5.547
 • 0
 • 0
 • 1.500
 • 9.391
 • 64
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.955
 • 0
 • 0
 • 2.183
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 547
 • 69
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.755
 • 82
 • 82
 • 27.582
 • Begr 2019 Lasten
 • 3.024
 • 43
 • 85
 • 0
 • 91
 • 3.243
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 16.250
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 87
 • 87
 • 25.537
 • Begr 2020 Lasten
 • 3.024
 • 43
 • 85
 • 0
 • 91
 • 3.243
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 83
 • 83
 • 8.283

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het voorbereiden en uitvoeren van infrastructuurprojecten volgens de planning die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Bijzondere aandacht voor de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden.

Toelichting:

Er is tevens een gewenst resultaat met betrekking tot het uitvoeren van de grote infrastructuurprojecten. Voor de nadere aanduiding beleid/tijd/geld per project verwijzen wij u naar de paragraaf Grote Projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf Grote Projecten Conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 Conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap. Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009

Toelichting:

Bij enkele grote infrastructuurprojecten staat de planning onder druk. Te noemen zijn de Stationsomgeving Leeuwarden, de verruiming van het Prinses Margrietkanaal en een deel van de RSP-spoorprojecten. Zie voor de toelichting op de grote infrastructuurprojecten de paragraaf Grote projecten.

Het aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen is de afgelopen jaren niet terug gelopen Van de uitvoering van de nu in gang gezette maatregelen op het provinciale wegennet verwachten wij een gunstig effect op het aantal ernstige ongevallen. Het is echter niet zeker of dit effect al in 2017 te merken is.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het voorbereiden en uitvoeren van infrastructuurprojecten volgens de planning die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Bijzondere aandacht voor de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden.

Toelichting:

1. Met betrekking tot het RYP is door PS een motie aangenomen om ook de projecten op te pakken die onder de streep staan (oftewel waar nog geen geld voor is), waarbij het budget als taakstelling binnen programma 2 is opgenomen. Het is nog niet duidelijk of deze taakstelling kan worden ingevuld.

Er is tevens een gewenst resultaat in de begroting 2017 opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van de grote infrastructuurprojecten. Voor de nadere aanduiding beleid/tijd/geld per project verwijzen wij u naar de paragraaf Grote projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf Grote Projecten Conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 Conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009

Toelichting:

Zie voor de 1e twee onderwerpen de paragraaf Grote Projecten. Op individueel projectniveau is er sprake van een afwijkende kleuraanduiding.

Het aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen is de afgelopen jaren niet terug gelopen. Van de uitvoering van de nu in gang gezette maatregelen op het provinciale wegennet verwachten wij een gunstig effect op het aantal ernstige ongevallen. Het is echter niet zeker of dit effect al in 2017 te merken is.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij streven naar een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld met het Actieplan Fiets- en wandelpaden. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017. Wij geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben veelal een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten betrekken we actief het onderwijs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het voorbereiden en uitvoeren van infrastructuurprojecten volgens de planning die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Bijzondere aandacht voor de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden.

Toelichting:

Er is tevens een gewenst resultaat met betrekking tot het uitvoeren van de grote infrastructuurprojecten. Voor de nadere aanduiding beleid/tijd/geld per project verwijzen wij u naar de paragraaf Grote Projecten.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf Grote Projecten Conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 Conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap. Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009

Toelichting:

Bij enkele grote infrastructuurprojecten staat de planning onder druk. Te noemen zijn de Stationsomgeving Leeuwarden, de verruiming van het Prinses Margrietkanaal en een deel van de RSP-spoorprojecten. Zie voor de toelichting op de grote infrastructuurprojecten de paragraaf Grote projecten.

Het aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen is de afgelopen jaren niet terug gelopen Van de uitvoering van de nu in gang gezette maatregelen op het provinciale wegennet verwachten wij een gunstig effect op het aantal ernstige ongevallen. Het is echter niet zeker of dit effect al in 2017 te merken is.

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina