Programma 2: Verkeer en vervoer

2.1 Planvorming, programmering, bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We stellen het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018 op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
 • We monitoren de verkeersontwikkeling en delen de resultaten via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
 • We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Onderwerpen daarbij zijn onder andere de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
 • Wij doen een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een brede ruimtelijk-economische benadering.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95%
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.712
 • 906
 • 806
 • Begroting 2016
 • 3.371
 • 0
 • 3.371
 • Begroting 2017
 • 1.947
 • 0
 • 1.947
 • Begroting 2018
 • 1.865
 • 0
 • 1.865
 • Begroting 2019
 • 1.912
 • 0
 • 1.912
 • Begroting 2020
 • 1.822
 • 0
 • 1.822

Toelichting:

De begrote lasten hebben grotendeels betrekking op structurele beheers- en bedrijfsvoeringkosten. Verder zijn hierin een aantal tijdelijke projecten opgenomen zoals bereikbaarheid Leeuwarden, onderzoek TH-sluis onderzoek vaarweg Drachten.

Het kadernotavoorstel Verbreding van het onderzoek vaarweg Drachten is cijfermatig verwerkt in het jaar 2017 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 2.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Monitoring en onderzoek
 • Bereikbaarheid Leeuwarden convenant mobiliteitsmanagement
 • BDU Infra
 • Realisatie 2015 Baten
 • 5
 • 5
 • 312
 • 312
 • 589
 • 589
 • 0
 • 906
 • 806
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.371
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.947
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.865
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.912
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.822

Beleidsveld 2.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • BDU
 • BDU Algemeen
 • BDU Infra
 • Monitoring en onderzoek
 • Mutaties onvoorzien
 • Statenjacht
 • Bereikbaarheid Leeuwarden convenant mobiliteitsmanagement
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Revitalisering Tesselschadestraaat eo Leeuwarden
 • Stelpost programma
 • Verbreding onderzoek vaarweg Drachten
 • BDU Infra
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 80
 • -92
 • 60
 • 47
 • 0
 • 0
 • 300
 • 0
 • 0
 • 300
 • 589
 • 589
 • 777
 • 777
 • 1.712
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 746
 • 21
 • 115
 • 0
 • 23
 • 904
 • 417
 • 0
 • 400
 • 0
 • 0
 • 817
 • 0
 • 0
 • 1.650
 • 1.650
 • 3.371
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 746
 • 21
 • 122
 • 0
 • 23
 • 911
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 150
 • 250
 • 0
 • 0
 • 786
 • 786
 • 1.947
 • Begr 2018 Lasten
 • 100
 • 751
 • 21
 • 122
 • 0
 • 23
 • 1.016
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 800
 • 800
 • 1.865
 • Begr 2019 Lasten
 • 100
 • 751
 • 21
 • 122
 • 0
 • 23
 • 1.016
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 847
 • 847
 • 1.912
 • Begr 2020 Lasten
 • 100
 • 751
 • 21
 • 122
 • 0
 • 23
 • 1.015
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 807
 • 807
 • 1.822

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Verbreding van het onderzoek vaarweg Drachten
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 150
 • 150
 • 2018
 • 0
 • 0
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor 2018, met daarin opgenomen de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 Monitoren verkeersontwikkeling en het delen van de verkeersgegevens via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
3 Afspraken maken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (o.a. Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal).
4 Het doen van een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een ruimtelijk-economische benadering.

Toelichting:

 1. De provinciale inzet voor deze afspraken ligt op schema. De uiteindelijke afspraken zijn afhankelijk van de bereidheid van het Rijk.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor 2018, met daarin opgenomen de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 Monitoren verkeersontwikkeling en het delen van de verkeersgegevens via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
3 Afspraken maken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (o.a. Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal).
4 Het doen van een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een ruimtelijk-economische benadering.

Toelichting:

3. De provinciale inzet voor deze afspraken ligt op schema. De uiteindelijke afspraken zijn afhankelijk van de bereidheid van het Rijk.
4. Zoals aangekondigd in onze brief van juni 2017 (nr 01420461) is de brede analyse vaarwegen naar verwachting eind 2017 beschikbaar.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95%

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor 2018, met daarin opgenomen de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 Monitoren verkeersontwikkeling en het delen van de verkeersgegevens via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
3 Afspraken maken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (o.a. Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal).
4 Het doen van een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een ruimtelijk-economische benadering.

Toelichting:

 1. De provinciale inzet voor deze afspraken ligt op schema. De uiteindelijke afspraken zijn afhankelijk van de bereidheid van het Rijk.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95%

Wat heeft het gekost?

 

Print deze pagina