Programma 1: Bestuur

1.6 Juridische zaken en rechtsbescherming

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een adequate juridische dienstverlening die aansluit bij het gewenste kwaliteitsniveau vanuit het provinciaal bestuur en de Mienskip.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden;
 • het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst);
 • ontwikkeling van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten;
 • implementatie Europese verordening gegevensbescherming;
 • zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over:
 1. bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen;
 2. Wob- en andere informatieverzoeken;
 3. aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming;
 4. subsidieaanvragen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a Tijdige afhandeling 90%
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 203
 • 0
 • 203
 • Begroting 2016
 • 172
 • 0
 • 172
 • Begroting 2017
 • 172
 • 0
 • 172
 • Begroting 2018
 • 172
 • 0
 • 172
 • Begroting 2019
 • 172
 • 0
 • 172
 • Begroting 2020
 • 172
 • 0
 • 172

Toelichting:

De begrote lasten betreffen juridische advisering en de externe commissie voor bezwaar en beroepschriften.

Beleidsveld 1.6 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 203
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172

Beleidsveld 1.6 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 40
 • 47
 • 29
 • 116
 • 88
 • 88
 • 203
 • Begr 2016 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2017 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2018 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2019 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2020 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden.
2 Het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst).
3 Het ontwikkelen van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten.
4 Zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over: - bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen; - Wob- en andere informatieverzoeken; - aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming; - subsidieaanvragen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a. Tijdige afhandeling 90%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden.
2 Het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst).
3 Het ontwikkelen van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten.
4 Zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over: - bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen; - Wob- en andere informatieverzoeken; - aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming;- subsidieaanvragen.

Toelichting:

1, 2 en 4. Er is gestart met de advocaat in eigen dienst. Echter, vanwege ziekte en de toegenomen hoeveelheid werk (onder meer grote hoeveelheid bezwaarschriften) is het nog niet duidelijk of het beperken van de inhuur kan worden gerealiseerd. Evenzo is het niet zeker of er altijd binnen de gewenste termijnen kan worden geadviseerd/afgehandeld.

3. Over “Minder beleid en regels” wordt in december 2017 een startnotitie aan Provinciale Staten aangeboden. In verband met dwarsverbanden met andere trajecten is dit enigszins verlaat ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a. Tijdige afhandeling 90%

Toelichting:

Medio 2017 is het aantal binnengekomen bezwaarschriften reeds substantieel hoger dan in hetzelfde tijdvak in 2015 en 2016. Over heel 2016 zijn er 158 bezwaarschriften en 4 klachten ontvangen. Dit jaar zijn er tot 1 juli al 204 bezwaarschriften en 4 klachten ontvangen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Een adequate juridische dienstverlening die aansluit bij het gewenste kwaliteitsniveau vanuit het provinciaal bestuur en de Mienskip.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden.
2 Het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst).
3 Het ontwikkelen van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten.
4 Zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over: - bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen; - Wob- en andere informatieverzoeken; - aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming; - subsidieaanvragen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a. Tijdige afhandeling 90%

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina