Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel. Elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse en de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie­adviseur. Zij ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering en het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het college van gedeputeerde staten effectief en efficient laten functioneren.
2 Het college van gedeputeerde staten werkt zo veel mogelijk digitaal

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het college van gedeputeerde staten effectief en efficiënt laten functioneren.
2 Het college van gedeputeerde staten werkt zoveel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Toelichting:

De gestelde prognose voor tijdige aanbieding stukken voor Provinciale Staten wordt niet gehaald omdat een aantal voorstellen voor de vergadering in mei en juni te laat zijn aangeleverd. De bijgestelde verwachte prognose voor dit jaar is 85%.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten (GS).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.2 Gedeputeerde Staten

Toelichting:

Het college is in staat gesteld goed te kunnen vergaderen, waarbij de vergaderstukken in het algemeen tijdig en compleet zijn aangeleverd. Wel heeft de invoering van een nieuw digitaal systeem voor de GS-stukkenstroom vertraging opgelopen. Door de wisseling van de Commissaris van de Koning is het bij de GS-coördinatie drukker geweest in 2017. Dit heeft echter geen consequenties gehad.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het college van Gedeputeerde Staten effectief en efficiënt laten functioneren.
2 Het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Toelichting:

De invoering van een nieuw GS-stukkenstroom heeft vertraging opgelopen en zal naar verwachting in maart 2018 volledig werkzaam zijn.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95% 93%
Nakomen uitvoeren moties 95% 95%
Nakomen toezeggingen 95% 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95% 80%

Toelichting:

Statenvragen
In 2017 zijn er 132 sets Statenvragen ingediend, daarbij is het zes keer voorgekomen dat er een te late beantwoording heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de doelwaarde van 95% net niet gerealiseerd.

Tijdige aanbieding
De gestelde doelwaarde voor tijdige aanbieding van stukken bij Provinciale Staten (PS) is niet gehaald. Dit komt doordat er in het voorjaar diverse PS-voorstellen te laat zijn aangeleverd bij de griffie. Dat heeft geen consequenties gehad voor de behandeling in PS. In de 2e bestuursrapportage is daarom de doelwaarde bijgesteld naar 85%, dit is net niet gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 1.616
 • 70
 • 955
 • 2.641
 • 61
 • 0
 • 61
 • 2.580
 • -6
 • 2.574
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 1.747
 • 0
 • 0
 • 1.747
 • 5
 • 971
 • 975
 • 772
 • 0
 • 772
 • Rekening 2017
 • 1.562
 • 0
 • 0
 • 1.562
 • 10
 • 971
 • 981
 • 582
 • 0
 • 582
 • Saldo begroting en rekening
 • 185
 • 0
 • 0
 • 185
 • -5
 • 0
 • -5
 • 190
 • 0
 • 190

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 190.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 185.000 worden veroorzaakt doordat oud-collegeleden minder aanspraak op uitkeringen hebben gemaakt dan begroot.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Gedeputeerde staten
 • Jaarrapportage CdK
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Structurele budgetten
 • Afscheid Commissaris van de Koning
 • Canadese veteranen
 • Tijdelijke budgetten
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Veteranendag
 • Structurele budgetten
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 1.009
 • 179
 • 404
 • 23
 • 1.616
 • 64
 • 6
 • 70
 • 955
 • 955
 • 2.641
 • 10
 • 51
 • 61
 • 61
 • 2.574
 • Begroting 2017
 • 1.028
 • 1
 • 133
 • 554
 • 32
 • 1.747
 • 1.747
 • 5
 • 5
 • 971
 • 971
 • 975
 • 772
 • Besteding 2017
 • 1.029
 • 95
 • 382
 • 56
 • 1.562
 • 1.562
 • 7
 • 2
 • 10
 • 971
 • 971
 • 981
 • 582
 • Saldo 2017
 • -1
 • 1
 • 38
 • 172
 • -25
 • 185
 • 185
 • -3
 • -2
 • -5
 • -5
 • 190
Print deze pagina