Programma 1: Bestuur

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan de Staten en aan de individuele Statenleden.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.
 • De nieuwe werkwijze voor de besluitvormingsprocedures die vanaf september 2014 is  ingevoerd, is eind 2016 geëvalueerd en ontwikkelen wij verder door in 2017. Hierbij kijken we onder meer naar de betrokkenheid van burgers, het onderlinge debat en het debat met het college. Ook gaan we na hoe Provinciale Staten meer zelf het initiatief kunnen nemen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college.
 • We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
 • Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten   inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met de Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van de Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en de Staten beter worden geïnformeerd.
 • We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om vooral jongeren kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het Statenspel, minstens zo vaak als in 2016.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provincial website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel Minstens even vaak als in 2016
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 3.048
 • 151
 • 2.896
 • Begroting 2016
 • 3.379
 • 17
 • 3.362
 • Begroting 2017
 • 3.379
 • 17
 • 3.362
 • Begroting 2018
 • 3.379
 • 17
 • 3.362
 • Begroting 2019
 • 3.529
 • 17
 • 3.512
 • Begroting 2020
 • 3.395
 • 17
 • 3.378

Toelichting:

De begrote lasten betreffen alle met Provinciale Staten gemoeide middelen, o.a. voor de Griffie, fracties en het onderhoud en afschrijving van ICT-middelen. De begrote lasten stijgen in 2019 tijdelijk met € 150.000 i.v.m. het gereserveerde tijdelijke budget voor de Statenverkiezingen in dat jaar.

Beleidsveld 1.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Realisatie 2015 Baten
 • 4
 • 9
 • 132
 • 7
 • 151
 • 0
 • 0
 • 151
 • 2.896
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 3.362
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 3.362
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 3.362
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 3.512
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 3.378

Beleidsveld 1.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Inter-activiteit
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenverkiezingen
 • Wachtgeld PS leden
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 58
 • 778
 • 642
 • 255
 • 429
 • 586
 • 65
 • 32
 • 2.846
 • 4
 • 126
 • 129
 • 73
 • 73
 • 3.048
 • Begr 2016 Lasten
 • 86
 • 848
 • 0
 • 285
 • 1.404
 • 618
 • 75
 • 53
 • 3.369
 • 10
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.379
 • Begr 2017 Lasten
 • 86
 • 848
 • 0
 • 285
 • 1.404
 • 618
 • 75
 • 53
 • 3.369
 • 10
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.379
 • Begr 2018 Lasten
 • 86
 • 848
 • 0
 • 285
 • 1.404
 • 618
 • 75
 • 53
 • 3.369
 • 10
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.379
 • Begr 2019 Lasten
 • 86
 • 848
 • 0
 • 285
 • 1.404
 • 618
 • 75
 • 53
 • 3.369
 • 10
 • 150
 • 160
 • 0
 • 0
 • 3.529
 • Begr 2020 Lasten
 • 86
 • 848
 • 0
 • 285
 • 1.404
 • 618
 • 101
 • 53
 • 3.395
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.395

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De besluitvormingsprocedures van PS eenvoudiger, logischer en transparanter maken.
2 De de nieuwe werkwijze voor besluitvormingsprocedures, welke is ingevoerd vanaf september 2014 en eind 2016 is geëvalueerd, wordt in 2017 verder doorontwikkeld. Nagegaan wordt hoe PS meer zelf het initiatief kunnen nemen, in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college.
3 Het stimuleren van het werken met een planningslijst en met startnotities. Tevens het bewaken van de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
4 Het provinciaal beleid en de planning en control producten inhoudelijk verder verbeteren door deze toegankelijker en transparanter te maken.
5 De communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met PS beter vorm geven, zodat vertegenwoordigers van de Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en de Staten beter worden geïnformeerd.
6 De provinciale politiek onder de aandacht van de inwoners van Fryslân brengen. In 2017 wordt het Statenspel, minstens zo vaak georganiseerd als in 2016.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel Minstens even vaak als in 2016

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De besluitvormingsprocedures van PS eenvoudiger, logischer en transparanter maken.
2 De nieuwe werkwijze voor besluitvormingsprocedures, welke is ingevoerd vanaf september 2014 en eind 2016 is geëvalueerd, wordt in 2017 verder doorontwikkeld. Nagegaan wordt hoe PS meer zelf het initiatief kunnen nemen, in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college.
3 Het stimuleren van het werken met een planningslijst en met startnotities. Tevens het bewaken van de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
4 Het provinciaal beleid en de planning en control producten inhoudelijk verder verbeteren door deze toegankelijker en transparanter te maken.
5 De communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met PS beter vorm geven, zodat vertegenwoordigers van de Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en de Staten beter worden geïnformeerd.
6 De provinciale politiek onder de aandacht van de inwoners van Fryslân brengen. In 2017 wordt het Statenspel minstens zo vaak georganiseerd als in 2016.

Toelichting:

3. De planningslijst moet regelmatig worden aangepast omdat PS-voorstellen toch later worden aangeleverd dan oorspronkelijk gepland.

5. De werkgroep gemeenschappelijke regelingen loopt vertraging op door ziekte op de griffie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel Minstens even vaak als in 2016

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan de Staten en aan de individuele Statenleden.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Toelichting:

Na een periode van een waarnemende commissaris is in maart commissaris Brok geïnstalleerd. In september zijn Provinciale Staten met een nieuwe werkwijze, het BOB-model, gestart. Het aantal commissies is hierdoor toegenomen. Deze werkwijze betekent onder andere dat inwoners van Fryslân nadrukkelijker geattendeerd zijn op politieke momenten en hoe zij kunnen deelnemen aan het politieke proces. Dit heeft ertoe geleid dat op de steatemerk vaker instellingen/inwoners met een eigen tafel vertegenwoordigd zijn en dat er een beeldvormende commissie is ingesteld waar instellingen/inwoners in gesprek kunnen gaan met statenleden. Het reglement van orde voor de staten, commissies en steatemerk zijn vernieuwd, de staten hebben een nieuwe gedragscode ontwikkeld en vastgesteld en er is een inventarisatie van alle gemeenschappelijke regelingen gemaakt. De griffie is actiever gaan communiceren via social media. De griffie heeft de regie van de jongerenparticipatie van de dienst overgenomen en de staten hebben een Jongerenadviesraad ingesteld.

De cijfers van het afgelopen jaar. In 2017 heeft de griffie de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

 • 24 maal een commissievergadering;
 • 14 maal een statenvergadering;
 • 12 maal een steatemerk,
 • 7 maal een expertmeeting;
 • 9 maal een informerende bijeenkomst of werkbezoek;
 • 2 maal een hoorzitting.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De besluitvormingsprocedures van PS eenvoudiger, logischer en transparanter maken.
2 De nieuwe werkwijze voor besluitvormingsprocedures, welke is ingevoerd vanaf september 2014 en eind 2016 is geëvalueerd, wordt in 2017 verder doorontwikkeld. Nagegaan wordt hoe PS meer zelf het initiatief kunnen nemen, in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college.
3 Het stimuleren van het werken met een planningslijst en met startnotities. Tevens het bewaken van de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
4 Het provinciaal beleid en de planning en control producten inhoudelijk verder verbeteren door deze toegankelijker en transparanter te maken.
5 De communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met PS beter vorm geven, zodat vertegenwoordigers van de Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en de Staten beter worden geïnformeerd.
6 De provinciale politiek onder de aandacht van de inwoners van Fryslân brengen. In 2017 wordt het Statenspel minstens zo vaak georganiseerd als in 2016.

Toelichting:

3. De planningslijst moet regelmatig worden aangepast omdat PS-voorstellen toch later worden aangeleverd dan oorspronkelijk gepland.

5. De werkgroep gemeenschappelijke regelingen loopt vertraging op door ziekte op de griffie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100% 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100% 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100% 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel Minstens even vaak als in 2016 Minstens even vaak als in 2016

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 3.310
 • 0
 • 3.310
 • 101
 • 11
 • 112
 • 3.199
 • 3.199
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 3.369
 • 10
 • 3.379
 • 17
 • 0
 • 17
 • 3.362
 • 3.362
 • Rekening 2017
 • 3.320
 • 8
 • 3.328
 • 130
 • 4
 • 134
 • 3.194
 • 3.194
 • Saldo begroting en rekening
 • 49
 • 2
 • 51
 • -113
 • -4
 • -117
 • 168
 • 168

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 168.000 in dit beleidsveld

Structurele budgetten
Lasten
De onderbesteding betreft het budget fractieondersteuning waar de Statenfracties niet volledig gebruik van hebben gemaakt.

Baten
De hogere inkomsten zijn het gevolg van de eindafrekeningen 2016 van de fractiebudgetten.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Inter-activiteit
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • Structurele budgetten
 • It Steatekomitee Frysk
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Structurele budgetten
 • Wachtgeld PS leden
 • Wachtgelden PS leden
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 74
 • 902
 • 968
 • 275
 • 307
 • 718
 • 27
 • 38
 • 3.310
 • 0
 • 0
 • 3.310
 • 3
 • 10
 • 78
 • 10
 • 101
 • 11
 • 11
 • 112
 • 3.199
 • Begroting 2017
 • 77
 • 848
 • 285
 • 1.404
 • 658
 • 44
 • 53
 • 3.369
 • 10
 • 10
 • 3.379
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.362
 • Besteding 2017
 • 63
 • 939
 • 1.002
 • 263
 • 312
 • 642
 • 67
 • 32
 • 3.320
 • 8
 • 8
 • 3.328
 • 5
 • 6
 • 116
 • 4
 • 130
 • 4
 • 4
 • 134
 • 3.194
 • Saldo 2017
 • 14
 • -91
 • -1.002
 • 22
 • 1.092
 • 16
 • -23
 • 21
 • 49
 • 2
 • 2
 • 51
 • -5
 • 11
 • -116
 • -4
 • -113
 • -4
 • -4
 • -117
 • 168
Print deze pagina