3. Overige projecten

Eerste bestuursrapportage

9     Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) (programma 6)

Het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Thialf Onroerend Goed (OG) BV, waarin de provincie voor 2/3 deel aandeelhouder is en de gemeente Heerenveen voor 1/3 deel. Het project bestaat uit drie onderdelen:

 1. het vernieuwen van het schaatscomplex (geregeld);
 2. het herstructureren van de Thialf organisatie (geregeld);
 3. het uitbesteden van de exploitatie (wordt opgestart).

De provincie is als aandeelhouder en subsidieverstrekker betrokken bij het project.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn in 2017 geen besluiten genomen door uw Staten.

Wat heeft het gekost?
De subsidie van de provincie bedraagt € 20 mln. REP en € 30 mln. uit het Investerings­programma Wurkje foar Fryslân. Voor de overname van de aandelen (2/3) is € 4 mln. uitgetrokken. Er zijn extra middelen (28,5% van de totale kosten met een maximum van € 625.000,-) vanuit het programma Duurzame Energie ingezet op aanvullende maatregelen voor duurzame energieopwekking.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
In 2014 is gestart met de (ver)bouwwerkzaamheden. De officiële opening van het vernieuwde Thialf heeft op 27 januari 2017 plaatsgevonden.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De financiële risico’s voor de verbouwing zijn minimaal, afgaande op de laatste kwartaalrapportage ( 4e kwartaal 2016). De verbouwing is op tijd opgeleverd en binnen het budget. Er rest nog wel een aantal  kleine technische zaken die  nog niet gereed zijn. De definitieve afrekening van de verbouwing zal plaatsvinden in het 3e kwartaal van 2017.
De (bouwkundige) toestand van de ijshockeyhal is gedateerd. Deze hal  is geen eigendom van Thialf maar van de gemeente Heerenveen, maar onderhoud is wel voor rekening van Thialf. De kosten voor onderhoud zullen wel op het exploitatieresultaat van Thialf blijven drukken. Zolang de provincie aandeelhouder is, blijft dit ook voor de provincie een risico.

Risico’s exploitatie:

 • Geen dan wel een financieel slechte inschrijving bij de aanbesteding van de exploitatie van de ijshal: een aanbesteding wordt in 2017 opgestart. Provinciale Staten is hierover met een aparte brief geïnformeerd.
 • Samenwerking Elfstedenhal en Thialf: ook al is het totaal aantal schaatsers toegenomen, toch zien we wel een toename van de recreatieve schaatsers in Leeuwarden, die niet in Heerenveen is geconstateerd.

10   RUG/Campus Fryslân (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
10 University Campus Fryslân

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluit genomen.

Wat heeft het gekost?
Voor de realisatie van een University College, een Master College (met tien masters) en een International Graduate and Research School (IGRS) ontvangt de RUG Campus Fryslân een bedrag van maximaal € 17.830.000,- voor de periode 2016 t/m 2023. Dit bedrag van € 17.830.000,- is inclusief € 1.000.000,- uit de vrijval van UCF1.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Met het opzetten van University Campus Fryslân (thans RUG/Campus Fryslân) wilden wij een beter functionerende arbeidsmarkt realiseren, hoger opgeleiden meer binden aan onze regio en de transitie naar een duur­zame economie stimuleren. Dit door gebruik te maken van de vaak unieke sterktes van de regio, de zogenaamde Fryske hotspots. De Campus Fryslân is succesvol als zij in het studiejaar 2022-2023 is uitgegroeid tot een volwaardige universitaire vestiging met ca. 50 formatie­plaatsen, 1000 studenten en ruim 50 promovendi. Verder zal Campus Fryslân diverse postacademische cursussen en vaardigheidstrainingen aanbieden.

Het project ligt op schema. In 2016 hebben zich een aantal mijlpalen voorgedaan, waaronder:

 • de ondertekening op 17 februari van de juridische overeenkomst tussen RUG, Stichting UCF en de provincie inzake de overname van UCF per 1 januari 2016;
 • de ondertekening op 17 februari van de juridische overeenkomst tussen RUG, de gemeente Leeuwarden en de provincie inzake de oprichting van RUG/Campus Fryslân per 1 januari 2016;
 • de ondertekening van het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân door 13 kennis­instellingen, de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân op 24 juni;
 • de voorgenomen keuze voor de Beurs als locatie van de faculteit;
 • het positieve besluit van het ministerie van OCW over de verplaatsing van de 1-jarige masteropleiding Cultural Geography & Planning met de nieuwe – per september 2017 te starten – track Tourism Geography & Planning van Groningen naar Leeuwarden op basis van een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) op 15 december;
 • de vaststelling van de meerjarenbeschikking RUG/Campus Fryslân op 20 december.

Wij hebben gesignaleerd dat de oorspronkelijke planning voor de inrichting van het Bachelor College en een master vertraging heeft opgelopen. Het voorbereidingstraject is complex en tijdrovend gebleken. Dit heeft er toe geleid dat de startdatum van het Bachelor College naar 1 september 2018 is verplaatst. Ook de start van een master is een jaar opgeschoven. In de business case was al rekening gehouden met het gegeven dat het Bachelor College later zou beginnen dan was voorzien. Dit vormt voor de provincie geen risico.

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de volgende mijlpalen bereikt ten aanzien van de te ontwikkelen opleidingen:

De doelmatigheidscommissie heeft de volgende opleidingen goedgekeurd:

 • de 1-jarige master Governance & Law in Digital Society (afstudeerrichting binnen de master Recht en bestuur), ontwikkeld in samenwerking met de Faculteit Rechten van de RUG en met de NHL Hogeschool;
 • de 3-jarige brede bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership die uitgaat van het verbinden van uitdagingen op wereldschaal aan lokale oplossingen, en omgekeerd worden de regionale uitdagingen (Friese hotspots) aan internationale dimensies gekoppeld.

De accreditatieprocedure volgt voor deze opleidingen.

De master ‘sustainable entrepreneurship’ is zowel door de doelmatigheidscommissie (CDHO) als de accreditatiecommissie (NVIA) goedgekeurd, hetgeen betekent dat de opleiding startklaar is en door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) zal worden bekostigd.

Voor wat betreft de graduate school (IGRS), zijn in het najaar van 2016 twee aio’s met hun onderzoek naar duurzaam ondernemen aangesteld en vond de werving plaats voor nog eens vier promotieplaatsen.

Het bestuur van RUG/Campus Fryslân stelt in het voorjaar van 2017 middelen beschikbaar voor 5 co-financieringsprojecten binnen de onderzoeksdomeinen Governance & Sustainable Economy (1), Culture, Language & Technoly (2) en Food & Health (2). In het najaar van 2017 worden wederom enkele plaatsen beschikbaar gesteld, waaronder 4 voor High Tech Systems & Materials.

De 35 promovendi van UCF zijn overgegaan naar de graduate school van RUG/Campus Fryslân plus de vier marketing & werving trajecten van de lopende masters. De gereserveerde gelden van UCF1 worden in de eerste helft van 2017 overgedragen aan de RUG/Campus Fryslân aan de hand van twee separate beschikkingen. Wij hebben inmiddels de twee aanvragen van de RUG hiervoor ontvangen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Er zijn geen nieuwe risico’s bijgekomen. De realisatie van de doelen en de voortgang van RUG/Campus Fryslân is, zoals eerder aangegeven, voor een belangrijk deel afhankelijk van de landelijke accreditatie van de gewenste opleidingen (CDHO en Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) en de omvang van de instroom van studentenaantallen.

11   Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
11 Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Leeuwarden is op 6 september 2013 uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad in 2018. Op 21 mei 2014 is de kandidatuur van Leeuwarden – Fryslân 2018 definitief be­krachtigd door de Raad van Europese Unie. Leeuwarden – Fryslân zal zich in 2018 namens Nederland op Europees niveau met min­stens 40 grote culturele evenementen presenteren, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 moet een breed volksfeest worden waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de culturele evenementen is de stichting Leeuwarden-Fryslân 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn die beschreven zijn in de samenwerkingsagenda (SAG) Leeuwarden zijn provincie en gemeente verantwoordelijk.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
In de meerjarenbegroting van de provincie is voor een bedrag van € 15,8 mln. aan subsidie opgenomen voor de uitvoering van het Bidbook door stichting Leeuwarden-Fryslân 2018. Onderstaande tabel geef het kasritme weer. Tot en met 2016 is een bedrag van € 9,65 mln. beschikt. De subsidie over 2017 van € 2 mln is in voorbereiding.

Daarnaast is in 2015 uit het evenementenfonds aan de stichting een incidentele subsidie verleend van € 3,56 miljoen ten behoeve van grootschalige evenementen uit het bidbook Leeuwarden-Fryslân 2018 voor de periode 2015 t/m 2018.

Met de Berap rapporteren wij over de subsidierelatie. Daarnaast maken we van deze rapportage gebruik om onder de aandacht te brengen dat de begroting van de Stichting niet volledig gedekt is. Vandaar dat geld op oranje staat.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
In 2017 werken wij samen met alle stakeholders aan de verdere realisatie van het programma zodat wij klaar zijn voor het Kulturele Haadstêd jaar in 2018. De stichting is als regieorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het bidbook. Hiertoe zijn met verschillende externe partners contracten afgesloten. Gemeente Leeuwarden en provincie ondersteunen de stichting hierbij. De Stichting zal in het najaar het culturele programma voor 2018 presenteren.
De stichting stelt een jaarlijks werkplan op welke dient als basis voor de subsidie. Om het werkplan 2017-2019 vast te kunnen stellen is een sluitende werkbegroting nodig.
De aandacht van de Stichting gaat met name uit naar het programmeren van de culturele events. De overheden zijn verantwoordelijk voor het faciliterende programma en de lange termijn agenda van de regio, ook wel legacy genoemd. We zorgen voor verbinding en inbedding van de 32 lange termijn doelen uit het bidbook en projecten/evenementen van Leeuwarden-Fryslân 2018 in de verschillende door uw Staten vastgestelde beleidsbrieven. Er wordt gewerkt aan een aanpak om ook na 2018 de energie van LF2018 vast te houden en de legacy verder te realiseren. Ervaring uit andere Culturele Hoofdsteden leert dat het jaar voor het Culturele Hoofdstadjaar deze aanpak gereed moet zijn.
We onderhouden een goede samenwerking met de Gemeente Leeuwarden en de stichting Leeuwarden-Fryslân 2018 op het gebied van de faciliterende projecten voor Leeuwarden-Fryslân 2018. Zo wordt o.a. het marketinplan omgezet in concrete acties en wordt er volop gewerkt aan de bereikbaarheid van Leeuwarden-Fryslân.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Er wordt nog gezocht naar aanvullende financiering, waaronder voldoende bijdragen uit de private sector, om te komen tot een volledige dekking van de begroting van Stichting LF2018. Daarnaast wordt er verkend welke bijsturing er aan de uitgavenkant mogelijk is. Risico is dat gemaakte afspraken of verwachtingen richting producers niet nagekomen kunnen worden. Er zijn vraagtekens bij de realisatiekracht van de Stichting.
Daarnaast is het concreet uitwerken van een aanpak rondom de legacy een aandachtspunt. Provincie, gemeente Leeuwarden en Stichting Leeuwarden-Fryslân 2018 werken hier gezamenlijk aan.

12   Europese watertechnologiehub (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
12 Europese watertechnologiehub

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluit genomen.

Wat heeft het gekost?
Het budget dat beschikbaar is gesteld ten behoeve van het Uitvoeringskader Water-technologie 2014-2020 – zijnde € 13 mln. (REP-regio) – is voor het overgrote deel verplicht en/of uitgegeven.

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij gerealiseerd?
De WaterCampus partijen hebben in 2016 een actieplan opgesteld. Het plan beschrijft het doel, de acties en brengt in beeld wat het benodigde budget is voor de jaren 2017 tot en met 2020 om het plan te kunnen uitvoeren. Uitgangspunt van het actieplan is dat de huidige activiteiten van de WaterCampus partijen gecontinueerd worden en daarmee het innovatie ecosysteem van de WaterCampus in stand kan worden gehouden. Op basis van het actieplan hebben de WaterCampus partijen op 8 september 2016 een zo genoemde REP- aanvraag ingediend. Op 15 november 2016 hebben wij ingestemd met het WaterCampus Actieplan en daarvoor € 6.030.000,- beschikbaar gesteld vanuit de beschikbare middelen REP-regio. De bijdrage zal in 2 jaarlijkse tranches van € 3.015.000,- beschikbaar worden gesteld voor de periodes 2017-2018 en 2019-2020.

Wetsus heeft op 21 november 2016 een subsidie gevraagd vanuit REP-regio voor het project “Research infrastructuur Wetsus 2017-2020”. Voor de Research infrastructuur van Wetsus hebben wij op 31 januari 2017 een subsidie beschikbaar gesteld van € 3.019.804,-.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?

 • Om uit te groeien tot Europese hub op het gebied van Watertechnologie is zekerheid over langjarige continuïteit (minimaal tien jaar) van Wetsus een essentiële voorwaarde. Dit geldt zowel voor de contracten met het bedrijfsleven en vooraanstaande universiteiten als voor het aantrekken van de beste onderzoektalenten. De langere termijn financiering van Wetsus (na 2020) is nu niet afgedekt. De ambitie kan dus in gevaar komen.
 • Om in 2017 het wetenschappelijk onderzoek te kunnen continueren en aio’s te kunnen aanstellen op vierjarig contract, is uiterlijk 1 januari 2019 duidelijkheid nodig over de voortzetting van de financiering hiervan na 2020. Om hierop te anticiperen is Wetsus uitgedaagd om met een visie te komen voor de periode na 2020. Daarnaast is zij gestart met een verkenning naar de kansen die nieuwe partnerschappen in de publieke kennisinfrastructuur kunnen bieden, alsmede een verkenning van de sterkere basis vanuit de private bijdragen. Op de korte termijn zijn er in verband met de Tweede Kamerverkiezingenverkiezingen geen concrete resultaten te verwachten. Wij zijn een lobbytraject gestart (richting Rijk). In de tweede helft van 2017 is er in dat kader op bestuurlijk niveau overleg met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. We verwachten ook dat de financiële kaders van het Rijk dan duidelijk zullen zijn.
 • In april 2013 hebben wij met gemeente Leeuwarden een intentieverklaring getekend waarin staat dat wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ondersteuning van Wetsus en voor de ontwikkeling en exploitatie van deze Watercampus, ook ná afloop van de huidige subsidieperiode tot in ieder geval 2030.

13   Het Friese Merenproject (programma 6)

Dit project is in 2015 afgerond. Eventuele ontwikkelingen in de afwikkeling van dit project worden meegenomen in programma 6.

14   De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
14 De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerkingsverband van de provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân. Provincie Fryslân is penvoerder van het programma. De Nieuwe Afsluitdijk heeft projecten ontwikkeld die (deels) meelopen in het Rijkscontract (projecten waaronder de Vis­migratie­rivier en fietspaden) en ondersteunt projecten van derden (Blue Energy, getijdenenergie). Daarnaast ontwikkelt en realiseert het programma ‘eigen’ projecten (projecten o.a. Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand, Verbreding van de Sluis bij Kornwerderzand). 

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
In het eerste kwartaal zijn er geen besluiten door PS genomen.

Wat heeft het gekost?
De Nieuwe Afsluitdijk heeft diverse projecten in portefeuille met ieder hun eigen budget. De realisatie van de verschillende projecten ligt financieel op koers.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het laatste deel van de financiering van de Vismigratierivier. De aanvraag voor een LIFE-subsidie ter waarde van 3,5 miljoen is ingediend en in behandeling. Er is een subsidieregeling ontwikkeld om vissers binnen het plangebied van de VMR, afstand te laten doen van hun visrechten (vaste vistuigen). Met Windpark Fryslân wordt afstemming gezocht over een mogelijke combinatie van werkzaamheden in het veld (o.a. werk met werk). Eind 2016 is de uitvoering van het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand gestart. Begin 2017 is fase 1 van de werkzaamheden in de buitenruimte voltooid. Medio mei 2017 start de bouw van het gebouw.

Recent is het Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2017-2020 tot stand gekomen. Dit Uitvoeringsplan is op 15 februari 2017 vastgesteld door GS en is, ter kennisname, aan PS voorgelegd.

De planvoorbereiding voor de bouw van de democentrale getijdenenergie bij Kornwerderzand is in volle gang. Het vergunningen traject is complex en tijdrovend (Waterwet; bevoegd gezag RWS). De vergunning is nog steeds niet in zicht.

Voor de elektrificatie van het Friese deel van de Afsluitdijk voeren we al anderhalf jaar overleg met TenneT en Liander. We zetten nog steeds stapjes vooruit.

PS heeft in 2016 besloten middelen beschikbaar te stellen voor het project Icoon Afsluitdijk van Daan Roosegaarde. Het betreft innovatieve en subtiele kunst op de Afsluitdijk met behulp van licht. Het project wordt in opdracht van RWS uitgevoerd en moet in 2017 worden afgerond. We zijn in overleg om de betekenis van het project voor LF2018 verder te vergroten.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Vismigratierivier
Voor de financiering van de Vismigratierivier is er een LIFE-subsidie aanvraag ingediend ter hoogte van € 3,5 miljoen. Dat is € 5 miljoen minder dan oorspronkelijk begroot. Er wordt gewerkt aan alternatieve financiering. Daar zijn kansen toe. Desalniettemin blijft de oorspronkelijke beheersmaatregel namelijk een gefaseerde aanleg voorlopig de terugvaloptie. Halverwege 2017 verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven over de financiering van de complete VMR.

Risico’s Afsluitdijk Wadden Center
Op 18 maart 2018 wil het Afsluitdijk Wadden Center haar deuren openen. In verband met vertraging in o.a. de vergunningverlening bij RWS is de planning nog steeds erg krap.

Democentrale stromingsenergie
De vergunbaarheid van de democentrale bij Kornwerderzand en het TTC/OGTC bij Den Oever blijft een aandachtspunt. Er is bestuurlijk overleg over de mogelijkheden. 

14a Sluis Kornwerderzand (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
14a Sluis Kornwerderzand

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Door provinciale staten zijn geen besluiten genomen. In het najaar zullen met het Rijk in het kader van BO-Mirt definitieve afspraken over o.a. de financiering worden gemaakt. Uiteindelijk zal het bereikte akkoord ook aan PS worden voorgelegd mogelijk eind 2017. Een en ander is geheel afhankelijk van de voortgang in het onderhandelingsproces met het Rijk.

Wat heeft het gekost?
De planfase van het project blijft binnen het vastgestelde budget.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Eind 2016 is er op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de minister en het ministerie over de financiering van de brede sluis. Voorwaarde is , dat de regio uiterlijk oktober 2017 met een nieuw en beter onderbouwd financieringsvoorstel komt. Als onderdeel van de financiering worden de voorbereidingen getroffen voor de Europese subsidie en vinden gesprekken met de EIB plaats.
Nu er meer duidelijkheid is over de bijdrage van de rijk zijn zowel het MER als het bestemmingsplan weer opgepakt. Het doel is uiterlijk medio 2017 een vastgesteld bestemmingsplan te hebben.
In samenhang met de financiële afspraak met de minister worden met Rijkswaterstaat én het ministerie gesprekken gevoerd en inmiddels zijn al afspraken gemaakt over de verdere planuitwerking. Nadere afspraken over de toekomstige organisatie van het project moeten nog worden gemaakt. Rond de zomer zullen de belangrijkste afspraken met het ministerie en RWS duidelijk zijn. In het BO-Mirt 2017 zullen de gemaakte afspraken dan worden bekrachtigd.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
In de financieringsopzet voor de brede sluis wordt ook uitgegaan van subsidiebijdragen vanuit de EU en een waddenfondsbijdrage. Dit jaar zullen daarvoor aanvragen worden ingediend. Hoewel de signalen positief zijn, bestaat het risico dat een bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend.
De beoogde bouwperiode van de sluis valt goeddeels samen met de aanpak van de Afsluitdijk door RWS. Met een gelijktijdige aanpak heeft het Rijk moeite. Zij wenst een volgtijdige aanpak. Hierdoor komt echter de looptijd de Europese subsidie in gevaar en loopt het draagvlak bij het maritieme bedrijfsleven gevaar. 

15   Dairy Campus Leeuwarden (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
15 Dairy Campus Fryslân

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Het doel voor de provincie Fryslân is bereikt en wij zijn op het punt aangekomen dat wij de provinciale rol in de Dairy Campus kunnen afbouwen. Een aandachtspunt is de tussenevaluatie Dairy Campus en de aanbevelingen voor de tweede fase. Daarbij is onze inzet om aan de tweede fase innovatie en verduurzaming van de landbouw meer aandacht te geven. Hierover willen wij de komende tijd in gesprek met de Dairy Campus.

Wat heeft het gekost?
Op dit moment zijn alle kosten binnen de ramingen gerealiseerd. Voor de tweede fase zal er een nieuwe raming worden opgesteld mede op basis van de evaluatie van de eerste fase.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn in 2017 geen besluiten genomen door uw Staten

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?Een mogelijk risico is dat het innovatieprogramma onvoldoende gaat opleveren uitgezet tegen de doelstellingen Dairy Campus. Er is onvoldoende innovatiebudget besteed. Nu we aan de start staan van de tweede fase en de evaluatie van de eerste fase met Dairy Campus bespreken, willen we dit actief gaan bijsturen.

16   Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
16 Breedbandinfrastructuur in Fryslân

Toelichting bij het kleurenschema
De kleuren in het schema zijn op groen gezet. Hierbij is de stand van zaken voor het verstrekken van een achtergestelde lening aan een marktpartij door middel van een tenderprocedure (zie voor een verdere beschrijving hiervan bij ‘Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?’) als uitgangspunt genomen.

Beleid: In de Provinciale Statenvergadering van 25 januari 2017 zijn de beleids- en politiek-bestuurlijke kaders voor de nieuwe aanpak voor breedband vastgesteld. Hierna is overgegaan tot een verdere uitwerking en implementatie van deze nieuwe aanpak. Daarom staat dit onderdeel op groen.
Geld: In diezelfde vergadering hebben Provinciale Staten besloten tot de financiële afhechting van het ‘oude’ instrumentarium voor de aanpak van breedband. Tevens zijn toen de financiële kaders en middelen voor de nieuwe aanpak vastgesteld. Op dit moment past het project binnen de gestelde kaders waardoor nu ook dit onderdeel op groen staat.
Tijd: Op 25 januari 2017 heeft in Provinciale Staten besluitvorming plaatsgevonden over de kaders van de nieuwe breedband-aanpak. Op dit moment wordt deze aanpak verder uitgewerkt en geïmplementeerd. De toen neergelegde planning ligt op koers en daarom staat ook tijd op groen. Wel heeft de provincie inmiddels signalen ontvangen van marktpartijen dat zij voldoende voorbereidingstijd wensen te krijgen om in te schrijven bij de tenderprocedure. 

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Op 25 januari 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met een financiële afhechting van het ‘oude’ instrumentarium breedband. Daarnaast heeft in Provinciale Staten besluitvorming plaatsgevonden tot het verstrekken van een marktconforme achtergestelde lening[1] voor de aanleg van breedbandinternet in de buitengebieden van Fryslân.
Tijdens de behandeling van dit onderwerp in Provinciale Staten zijn toezeggingen gedaan. In april zullen Provinciale Staten over de opvolging van deze toezeggingen per brief worden geïnformeerd.

Wat heeft het gekost?
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 25 januari 2017 besloten maximaal € 35 mln. vrij te maken voor het verstrekken van de achtergestelde lening. Verder is er € 12 mln. vrijgemaakt voor een marktconforme lening in de grijze gebieden. Ook is er € 5 mln. beschikbaar gesteld voor een regeling voor de duurste aansluitingen in de buitengebieden. Tot slot is er € 250.000,- gereserveerd voor proceskosten ter voorbereiding en uitvoering van deze nieuwe aanpak. Hiervan is circa € 70.000,- verplicht en deels uitgegeven.
Deze bedragen zijn vrijgekomen en opnieuw ingezet na financiële afhechting van het op 25 juni 2014 door Provinciale Staten beschikbaar gestelde nominaal revolverende budget van € 60 mln. voor het ‘oude’ breedbandinstrumentarium.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân door het verstrekken van een marktconforme achtergestelde lening ter financiering van maximaal 50% van de totale investeringskosten. Concreet gaat het hier om de aanleg van glasvezel naar ongeveer 23.000 adressen in het buitengebied. Het verstrekken van de achtergestelde lening vindt plaats via een openbare tenderprocedure. Deze tenderprocedure wordt in de periode van februari 2017 tot en met mei 2017 voorbereid. Eén van de onderdelen hiervan is het verder uitwerken van voorwaarden waaronder de provincie de lening kan verstrekken. Daarnaast worden de selectie- en gunningscriteria verder uitgewerkt. Hierdoor kunnen de aanvragen bij de tenderprocedure worden gerangschikt en kan de provincie een winnende aanvrager selecteren.
De verwachting is dat in mei 2017 met de tenderprocedure gestart kan worden, zodoende verwachten wij nog voor het zomerreces een gunningsbesluit te kunnen nemen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Bij deze nieuwe aanpak is het belangrijk om de risico’s zoveel mogelijk aan de voorkant te verkleinen. Dit is belangrijk omdat de sturingsmogelijkheden na verstrekking van de lening beperkt zijn. De mate van sturing en de afdwingbaarheid van de aanleg zijn beperkt tot de leningsvoorwaarden omdat het hier gaat om een kredietsubsidie en geen overeenkomst onder bezwarende titel[2].

17   Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)  (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
17 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Uw Staten hebben in 2017 geen besluiten over het Innovatiecluster Drachten genomen.

Wat heeft het gekost?
In uw vergadering van juni 2013 hebben uw Staten besloten maximaal € 8 mln. te reserveren voor het totale project ‘Innovatiecluster Drachten’ (hierna: ICD) met een looptijd van acht jaar (2013-2020). Wij zijn tegelijkertijd door uw Staten gemandateerd om individuele projectvoorstellen met subsidieaanvragen in het kader van ICD te behandelen en te beschikken.

Voor de eerste fase van het project hebben wij in 2013 een budget van € 192.500,- ter beschikking gesteld voor de projectperiode 2013-2014 op een totale investering van € 1,3 miljoen.
Voor de tweede fase hebben wij begin 2015 een budget van € 1.744.255,- ter beschikking gesteld voor de projectperiode 2015-2016 op een totale investering van € 7.065.000,-.
Voor de derde fase hebben wij op 10 januari 2017 een budget van € 2.379.350,- ter beschikking gesteld voor de projectperiode 2017-2018, op een totale investering van € 9.637.800,-.
Eenzelfde bijdrage draagt de gemeente Smallingerland bij. De overige kosten worden gedragen door de participerende bedrijven aan het cluster (inkind en out-of-the-pocket).
Een deel van dit budget, te weten € 1.360.444,-, is beschikbaar gesteld voor het noordelijk project Region of Smart Factories (RoSF).

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij bereikt?
Voor de eerste fase van het project (2013 – 2014) heeft het ICD – waarbij Philips Consumer Lifestyle Drachten als penvoerder fungeert – een subsidieaanvraag ingediend voor de activiteiten op het terrein van boeien en binden van (toekomstig) personeel. Daarmee is de samenwerking gestart tussen een aantal bedrijven uit de regio Drachten om in te spelen op de behoefte naar hoogwaardig geschoold technisch personeel. Deze fase wordt gezien als de ideefase, waarbij visie, verkenning en haalbaarheid nader vorm is gegeven. In 2015 is de vereniging Innovatiecluster Drachten opgericht en daarmee is de vereniging nu penvoerder van het Innovatiecluster.
De gestarte samenwerking tussen de bedrijven alsmede de behaalde resultaten zijn conform de verwachtingen. Eind 2013 hebben elf bedrijven zich verbonden aan het Innovatiecluster Drachten. Begin 2015 heeft de provincie een beschikking afgegeven voor de tweede fase van het project (2015 – 2016); hierbij ligt het accent op het verder verdiepen van de activiteiten op het terrein van boeien en binden van (toekomstig) personeel. Daarnaast gaat men in de tweede fase gemeenschappelijke ecosysteem ondersteunende R&D projecten opzetten, namelijk 3D printen metaalonderdelen en High Tech Sensing & Big Data. In de tweede fase is de doelstelling om het aantal deelnemende bedrijven te laten groeien, eind 2016 zijn reeds vijftien deelnemende bedrijven aangesloten.
Ook noordelijke kennisinstellingen zullen prominenter worden betrokken bij de activiteiten van het ICD. Het Ecosysteem Drachten zien wij als de noordelijke invulling op de topsector High Tech Systems & Materials (HTSM).
Eind 2017 is de prognose dat er 20 bedrijven deelnemen in het innovatiecluster. Per 1 april 2017 zijn zestien bedrijven aangesloten. Een bijzonder project dat dit jaar in uitvoering wordt genomen is het project meccanoid robot; hiermee gaat ICD ruim 400 basisscholen in Fryslân voorzien (en begeleiden) van een robot waarmee men kinderen wil interesseren voor techniek.
Kortom, wij liggen op koers om in 2020 tot een goed organiserend en functionerend ecosysteem te komen voor het versterken van de innovatie-, productie- en concurrentiekracht op het terrein van high tech systems.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De deelnemende bedrijven uit het Innovatiecluster Drachten en de gemeente Smallingerland zijn uitvoerende partijen en hebben zich geschikt naar de uitgangspunten die in het projectplan zijn geformuleerd. Dit betekent dat deze partijen zich bereid hebben verklaard de nodige inzet te plegen om via de fasegewijze aanpak te komen tot een ecosysteem en dat te ondersteunen en gestalte te geven.

18 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen – Franekeradeel (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
18 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Geen.

Wat heeft het gekost?
Sinds 2014 zijn er voor het project ongeveer € 23,8 mln uitgaven gedaan. Waarvan € 13,9 mln voor grondaankopen. Er zijn twee subsidies verstrekt voor de maatschappelijke plus. Het gaat in totaal om € 2,37 mln, waarvan het provinciale aandeel € 1,28 mln bedraagt. De dorpen Sexbierum en Tzummarum worden hiermee opgeknapt. Er zijn in deze periode geen gronden aangekocht.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De uitvoering van het waterloopbestek Sexbierum en het kadebestek Tzummarumervaart is respectievelijk in januari en maart 2017 volgens planning gestart. Daarbij worden onder meer vaarten en sloten verbreed, natuurvriendelijke oevers (22 km) gegraven, kades opgehoogd, een fietspad (Tzummarum- Dongjum) en een vispassage aangelegd. Een bestek voor een nieuwe (hogere) gemeentelijjke (landbouw) brug is aanbesteed volgens plan. Er is geregeld dat in totaal 110 hectare landbouwgrond periodiek dienst kan doen als overloopgebied (tijdelijke waterberging). Zo kan het water van hevige regenbuien opgevangen worden. Alle benodigde landbouwgrond voor wettelijke herverkaveling is eind 2016 aangekocht. Het gaat om circa 250 hectare. Er is in januari via inloopbijeenkomsten voorlichting gegeven over de aanleg van laanbeplanting en uit te voeren bestekken. De dorpsreconstructie Oosterbierum is eind maart 2017 afgerond.

Er is in opdracht van GS gewerkt aan de derde en vierde planwijziging. GS heeft het ontwerp van de vierde planwijziging op 28 maart 2017 vastgesteld en ter inzage gelegd. Later dit jaar wordt de vierde planwijziging aan PS voorgelegd. De derde planwijziging is vergaand uitgewerkt en komt voor de zomer van 2017 in GS.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De planuitvoering loopt in grote lijnen volgens planning en blijft binnen de planbegroting. De nadaling door vroegere gaswinning van Vermilion nabij Herbaijum vergt extra maatregelen en de benodigde planvorming in de 3e planwijziging levert wel vertraging op. Het lijkt mogelijk dat die later weer ingelopen kan worden. Het wantrouwen bij betrokkenen in de streek over de cijfers voor de bodemdaling en planuitvoering blijft. Maar nu de uitvoering steeds meer zichtbaar is, zijn er ook signalen van tevredenheid.

[1] Is (in dit geval) een lening die achtergesteld is aan de lening van een erkende kredietinstelling (bank/geldverstrekker). Achtergesteld betekent dat de schuldeiser (hier: provincie) in geval van faillissement van de leningnemer, achter de concurrente (‘gewone’) schuldeisers zoals in dit geval de kredietinstelling (bank/geldverstrekker) komt. Deze kredietinstelling financiert met de provincie de businesscase (uitvoering van het project) voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân

[2] overeenkomst waarbij twee partijen beide iets moeten presteren.

Print deze pagina