Paragraaf Grondbeleid

Eerste bestuursrapportage

Samenvatting grondbezit

In de begroting 2017 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2017 willen realiseren(verwerving, verkoop en beheer).
Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied, die op 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren:

  • de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget;
  • wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels;
  • wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie;
  • wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten.

In september 2016 is de evaluatie van de Nota grûnbelied in uw Staten behandeld. Aan de hand van de behandeling is onder andere toegezegd dat u het Actieplan evaluatie nota Grûnbelied ter informatie krijgt toegezonden. In mei 2017 heeft dit plaatsgevonden.

Met betrekking tot de grondverwerving voor de lopende infraprojecten bevinden de projecten N31 Harlingen, Knooppunt Joure en De Haak om Leeuwarden zich op het gebied van grondtransacties in een afrondend stadium. In het eerste kwartaal zijn hier geen bijzonderheden te melden. In totaliteit is er ten behoeve van programma 2 in het eerste kwartaal zowel ca 50 ha grond gekocht als ook verkocht. Veelal in de vorm van kavelruilen.

Voor de grondverwerving ten behoeve van de EHS is er in het 1e kwartaal 3 ha verworven en is er ruim 4 ha verkocht. De planning bedraagt respectievelijk 100 ha en 175 ha.
De verwerving blijft dus achter bij de planning. De reden hiervoor is vooral dat zich niet veel aankoopmogelijkheden van losse EHS-grond voordoet. Zie ook programma 5, beleidsveld 5.1 onderdeel (prestatie)indicatoren voor een verdere toelichting.

De verkoop van de overtollige opstallen verloopt voorspoedig. In het eerste kwartaal van dit jaar is reeds overeenstemming over de verkoop van 5 opstallen, waarvan de overdracht gedurende 2017 zal plaatsvinden. Er zijn op dit moment nog 8 opstallen die verkocht kunnen worden en die nu in procedure zijn.

Er hebben zich met betrekking tot de terpen nog geen nieuwe kansen voorgedaan in 2017.

De werkzaamheden rond het project onrechtmatig gebruik van provinciale eigendommen zijn in de gemeenten Leeuwarderadeel en Het Bildt reeds afgerond. Inmiddels wordt aan dit project gewerkt in Franekeradeel, Menaldumadeel,een gebied rond Lauwerszijl en Littenseradiel. De baten en lasten met betrekking tot dit project zullen wij nader inventariseren en daarover zullen wij u bij de 2e berap informeren. In deze berap is reeds een bijstelling over de raming van de baten en lasten doorgevoerd.

Print deze pagina