Paragraaf Bedrijfsvoering

Eerste bestuursrapportage

1. Organisatie van de toekomst

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Invoering Opgave gestuurd werken

Toelichting:

Invoering opgave gestuurd werken is vorig jaar gestart en vanaf januari 2017 is een derde gedeelte van de medewerkers ingedeeld in pools. Vandaar uit zullen zij worden ingezet op opdrachten gericht op het realiseren van provinciale opgaven volgend uit kadernota en begroting. Een ander derde gedeelte van de medewerkers is ingedeeld in organisatie onderdelen gericht op continue processen. In nauwe samenspraak met OR zijn deze bewegingen uitgevoerd. Voor verdere afronding zijn wij in overleg met de vakorganisaties.

2. Geld

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Invoering één algemeen budget voor mensen en middelen voor de hele organisatie
2 Invoering Klant kontakt Centrum
3 Uitvoering Strategisch personeelsplan binnen budget bedrijfsvoering
4 Inhuur beperken tot 16,6 miljoen

Toelichting:

Het realiseren van de resultaten 3 en 4 is nauw verbonden aan de realisatie van het opgave gestuurd werken.

Stand van zaken externe inhuur per 1 april 2017 (x 1 miljoen)
Betaald:              3,4
Verplicht:           13,8
Totaal:              17,2

Op basis van de huidige cijfers zou het inhuurbudget worden overschreden. Er worden maatregelen genomen om in 2017 weer binnen het gestelde bedrag van €16,6 miljoen te komen.

3. Mensen

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Talentinzet en- ontwikkeling van medewerkers
2 Mobiliteit en flexibele inzetbaarheid
3 Versterken professionaliteit
4 Afslanken en vernieuwen bezetting om. door traineeprogramma
5 Uitstroom bevorderen via Generaasjepakt

Toelichting:

Resultaten 1-3 zijn nauw verbonden aan de invoering van het opgave gestuurd werken.

Deelname Generatiepact stand per 1 april 2017:
Aantal deelnemers:                       14
Urenvermindering per week:     – 160
In fte (:36):                                  4,45

4. Informatie en huisvesting

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Aansluiten op informatiehuis Natuur en externe veiligheid
2 Electronische dienstverlening en data uitwisseling mei de Mienskip
3 Werkplekanalyse Provinsjehûs gericht op inrichten opgave gestuurd werken
4 Meer openstellen Provinsjehûs voor interaktie met- en gebruik door de Mienskip

5. Opvolging aanbevelingen

Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de afdeling Concerncontrol wordt bij de bestuursrapportages gerapporteerd.
In onderstaande tabel is het aantal aanbevelingen weergegeven per 1 april 2017. Het overzicht waar u verantwoordelijk voor bent is toegevoegd in bijlage V. Wanneer u daarmee instemt dan worden deze als daadwerkelijk afgehandeld beschouwd.

BER1 Paragraaf BV – 1e berap

 • Bron
 • Noordelijke Rekenkamer
 • Accountant
 • Ministerie van BZK
 • Berenschot
 • Totaal
 • PS
 • PS
 • PS
 • PS
 • Openstaand 01-09-2016
 • 14
 • 4
 • 3
 • 1
 • 22
 • Nieuw
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Voorstel Afgehandeld 1e berap 2017
 • 7
 • 4
 • 1
 • 1
 • 13
 • Openstaand 01-04-2017
 • 7
 • 0
 • 2
 • 0
 • 9
Print deze pagina