Inleiding

Eerste bestuursrapportage

In deze eerste bestuursrapportage van 2017 leggen wij verantwoording af door het schetsen van de ontwikkelingen en het geven van inzicht in de voortgang van het beleid na vaststelling van de begroting 2017.

In navolging op de begroting 2017 wordt deze bestuursrapportage opgenomen in de digitale omgeving van 2017. Net als bij de begroting 2017 hebben Statenleden nu ook bij de bestuursrapportage de mogelijkheid om teksten te markeren, aantekeningen te maken en die met elkaar te delen.

We leveren veel inspanningen om de gewenste resultaten, zoals opgenomen in de begroting 2017, te realiseren. We liggen voor het merendeel op koers. Dit is een vergelijkbaar beeld met de aan Provinciale Staten aangeboden Tussenbalans van ons coalitieakkoord.

Er worden in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen/begrotingswijzigingen ingediend die ten gunste (+) dan wel ten laste (-/-) van het begrotingssaldo komen. Voor de jaren 2017 t/m 2021 worden per saldo de volgende bedragen aan het begrotingssaldo toegevoegd c.q. onttrokken (x € 1 miljoen).

2017                2018                2019                2020                2021
+ 4,7               -/- 1,7              -/- 0,8              -/- 1,0               -/- 1,0

Voor een nadere toelichting op de PS-begrotingswijzigingen wordt verwezen naar bijlage I “Begrotingswijzigingen PS”, zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage. Naast de begrotingswijzigingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo, zijn in deze bijlage ook de overige begrotingswijzigingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld voorstellen tot aanpassing van het bestedingsritme tijdelijke budgetten.

Programma bedrijfsvoering
In de visie op de bedrijfsvoering (brief aan Provinciale Staten verzonden 17 mei 2016, kenmerk 01299622) is aangegeven dat het doel van de organisatie is om omgevingsgerichter en flexibeler te werken, hetgeen onder andere zou moeten resulteren in één bedrijfsvoeringsbudget (budget mensen/middelen) voor de hele organisatie. In het verlengde hiervan wordt Provinciale Staten bij deze bestuursrapportage voorgesteld in te stemmen met een nieuw programma bedrijfsvoering en met de daarbij behorende paragraaf.

Print deze pagina