Onderdeel 3: Nuon-reserve en revolverende middelen

Eerste bestuursrapportage

Hieronder staat de inzet en de stand van de Nuon-reserve. Het onderdeel Wurkje mei Fryslân presenteren we apart.

Nuon-reserve - Bedragen x € 1 miljoen

 • Programma
 • Beschikbare middelen
 • Ingezet voor Friese investeringsimpulsen
 • 5,2
 • 5,4
 • 5,4
 • 6,1
 • 8,4
 • 10,7
 • Inzet conform besluitvorming begroting 2014
 • Inzet voor uitvoeringsagenda 2015-2019
 • Risico buffer en minimale stand Nuon reserve
 • Onderwerp
 • Verkoop aandelen Nuon
 • Rekeningresultaat 2013 progr.11
 • Rekeningresultaat 2014 progr.11
 • Totaal beschikbaar
 • Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Doefonds
 • University Campus Fryslân (UCF)
 • RSP Cofinanciering REP
 • Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten Heerenveen
 • Hallum
 • Investeringsagenda Drachen-Heerenveen
 • De nieuwe afsluitdijk
 • Kansen in kernen
 • Totaal
 • Wurkje foar Fryslân
 • Na heroverweging tbv uitvoeringsagenda (zie specificatie)
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar risicoreserve
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar begrotingsaldo
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar begrotingssaldo
 • Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting)
 • Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • Hallum
 • Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • De nieuwe afsluitdijk
 • Kansen in kernen
 • Totaal
 • Besteedbaar deel Nuon reserve
 • Heroverweging WfF
 • Totaal
 • Extra buffer
 • Minimale stand Nuon-reserve
 • Totaal
 • Restant
 • PS besluit
 • 05/23/2012
 • 11/07/2012
 • 11/07/2012
 • 11/07/2012
 • 01/26/2011
 • 06/16/2009
 • 06/25/2014
 • 06/25/2014
 • 06/25/2014
 • 06/22/2016
 • 2e berap 2016
 • 2e berap 2016
 • 1e berap 2017
 • 07/03/2013
 • 06/25/2014
 • 06/25/2014
 • 06/25/2014
 • 2015
 • 2015
 • 2015
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • In(ge)zet
 • 12,8
 • 31,9
 • 11,9
 • 8
 • 16,4
 • 32,4
 • 7,3
 • 2,2
 • 12
 • 2
 • 1,5
 • 0,48
 • 3,9
 • 142,78
 • 166,75
 • 2,96
 • 13
 • 0,83
 • 2,15
 • 1,45
 • 6,97
 • 498,4
 • -7,3
 • -2,2
 • -12
 • -2
 • -1,5
 • -0,48
 • -3,9
 • 663,13
 • 161
 • 105,89
 • 266,89
 • 100
 • 100
 • 200
 • Stand Nuon-reserve
 • 1.263
 • -0,3
 • 10,08
 • 1.272
 • 0

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân

In de Nota Wurkje foar Fryslân staat de ambitie om € 300 miljoen uit de Nuon-reserve te investeren in de mienskip. Ter dekking van het coalitieakkoord is hiervan € 106 miljoen heroverwogen. Eventuele vrijval in subsidieprojecten voegen we toe aan het begrotingssaldo.
In onderstaand overzicht staat de specificatie van WfF.

Wurkje foar Fryslan - Bedragen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Vergroten innovatief vermogen
 • 6
 • Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering
 • 6
 • Vergroten organiserend vermogen
 • 6
 • Versterken menselijk kapitaal
 • 6
 • Verbeteren kwaliteit leefomgeving
 • 6
 • 9
 • 8
 • Vooruitlopende projecten en quick wins WfF
 • 2
 • 2
 • 6
 • 8
 • 11
 • Onderwerp
 • Cruise port Harlingen
 • Closing the loops
 • Agrofood: Stimulering onderzoeksfaciliteiten
 • Toerisme en recreatie: samenwerkinginitiatieven
 • Mover faciliteit Compakboard
 • Das-Frictec
 • Dutch steel profiles
 • Prime movers faciliteit
 • A-ware Food Group
 • Watertechnologie acquisitie
 • Healthy Ageing Netwerk HANN
 • 2014
 • 2015
 • Watertechnologie Water Alliance
 • Toerisme en recreatie:
 • Friese evenementenfonds
 • Agrofood:
 • IBF handelsmissies en beursdeelname
 • Internationale handelsmissies
 • Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Stimulering projecten marketing& export activiteiten
 • Financiering cluster en netwerken
 • Stimulering MKB intern ondernemen
 • Clusters en netwerken toerisme en recreatie
 • Talint foar Fryslân II
 • CIV Healthy Ageing
 • Binnenvaart digitaal
 • Servicepunt techniek F-Top
 • Lectoraat hergebruik kunststof
 • Onderzoek hergebruik kunststof
 • Frysklab
 • Dairy Chain 1e fase
 • Pastiel werkt
 • Experimenteel en ondernemend leren FC
 • Van der Meulen Hallum
 • Werkloosheidsbestrijding
 • Hoogwaardige kennisinfrastructuur
 • Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk
 • Statushouders Wolvega
 • Renovatieregeling goedkope koopwoningen
 • Expeditie Fryslân/infodagen wonen
 • Herbestemmingsregeling bestaande panden
 • Uitvoering aanvalsplan woningmarkt
 • Stadhuis Bolward
 • Doesburg Rinsemahuis Drachten
 • Eijsingahuis Leeuwarden
 • Cultuurfonds voor monumenten Fryslân
 • Blokhuispoort
 • Urgente projecten PI groep
 • Oude Mavo Dokkum
 • Studentencampus Leeuwarden
 • Keningstate Franeker
 • Studentenhuisvesting Leeuwarden 3BV
 • VOF Trijesprong Drachten
 • Zorgboerderij de Stobbepoele
 • Curacaostraat Gerlofs
 • East Kime Modderman
 • Hegie
 • Tridente Real Estate CV
 • Dekemastate Jirnsum
 • Arend Stuyt beheer
 • Participatieregeling bijzonder huurprojecten
 • Financieringsregeling sociale huur
 • Investeringsagenda Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Investeringsagenda verbeteren binnenhaven Drachten
 • Stagnerende projecten recreatie en toerisme
 • Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân Stinaf
 • Breedband
 • Investeringsagenda Oostelijke poort merengebied
 • Traineeships in Fryslân
 • Nieuw Thialf
 • Friese energiepremie
 • Friese Nul op de meter
 • Versnelling verbetering energieprestatie bestaande woningbouw
 • Monumentenregeling
 • Project Deltaplan digitalisering
 • MKB Kredietbank Nederland
 • Plankosten
 • Totaal
 • PS/GS besluit
 • 10-06-2014 GS
 • 03-06-2014 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 21-01-2014 GS
 • 16-12-2014 GS
 • 28-10-2015 GS
 • 30-09-2014 GS
 • 04-03-2013 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 11-11-2014 GS
 • 04-02-2014 GS
 • 18-03-2014 GS
 • 03-06-2014 GS
 • 11/12/2014
 • 20-05-2014 GS
 • 20-05-2014 GS
 • 20-05-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 18-03-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 25-03-2014 GS
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 06/26/2013
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 06-05-2014 GS
 • 08-04-2014 GS
 • 166,75
 • Subsidie
 • 0,73
 • 0,40
 • 3,36
 • 0,80
 • 0,50
 • 1,00
 • 3,00
 • 0,41
 • 0,24
 • 0,82
 • 4,00
 • 0,20
 • 0,25
 • 0,05
 • 2,75
 • 0,36
 • 2,35
 • 0,50
 • 1,54
 • 0,51
 • 0,18
 • 1,19
 • 0,45
 • 0,50
 • 0,05
 • 1,34
 • 0,10
 • 0,91
 • 0,20
 • 0,37
 • 1,00
 • 3,00
 • 0,02
 • 0,93
 • 0,37
 • 1,53
 • 0,36
 • 0,40
 • 0,20
 • 0,31
 • 2,00
 • 4,00
 • 9,84
 • 0,28
 • 0,64
 • 1,36
 • 3,50
 • 1,85
 • 10,64
 • 4,05
 • 30,00
 • 3,50
 • 0,45
 • 7,90
 • 5,30
 • 5,00
 • 5,40
 • 132,87
 • Revolverend
 • 1,00
 • 0,18
 • 0,52
 • 2,99
 • 0,50
 • 0,30
 • 0,80
 • 0,84
 • 0,35
 • 1,19
 • 2,50
 • 1,19
 • 0,13
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,30
 • 0,25
 • 0,27
 • 9,57
 • 5,39
 • 5,00
 • 33,86

Risicobuffer Nuon reserve

Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 miljoen. De lijn is dat we een 1/3 van de boekwaarde van de uitgezette revolvererende middelen in de risicobuffer aanhouden. De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden. Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan brengen we deze middelen ten laste van de risicobuffer.

De stand van de risicobuffer is als volgt:

Nuon-reserve en revolverende middelen

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • Beginstand 1/1/2015
 • Rente inkomsten t/m 2015
 • Rente inkomsten 2016
 • Vermindering t/m 2015
 • Vorming 2016, 2e berap 2016
 • Vermindering 2016
 • Eindstand 31/12/16
 • 100,00
 • 0,50
 • 0,40
 • -2,40
 • 13,00
 • -4,40
 • 107,10

Op dit moment is besloten om de volgende middelen revolverend in te (gaan) zetten.

Nuon-reserve en revolverende middelen

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • FSFE
 • Breedband *
 • Wurkje foar Fryslân revolverend deel
 • Kredietfaciliteit Muizen
 • NOM
 • Uitvoeringsagenda revolverende middelen
 • Totaal
 • PS besluit
 • 10/16/2013
 • 01/25/2017
 • 06/25/2014
 • 07/03/2013
 • 15-04-2015 Beëindigd
 • 06/22/2016
 • Begroting 2016
 • Totaal bedrag
 • 90,00
 • 54,20
 • 40,80
 • 0,70
 • 21,50
 • 153,00
 • 360,20
 • Uitgezet t/m 2016
 • 17,00
 • 1,90
 • 13,00
 • 0,70
 • 21,50
 • 0,00
 • 54,10
 • Afgelost
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,80
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,80
 • Vermindering
 • 3,40
 • 1,90
 • 1,50
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 6,80
 • Boekwaarde eind 2016
 • 13,60
 • 0,00
 • 10,70
 • 0,70
 • 21,50
 • 0,00
 • 46,50

Toelichting:

* Breedband, de reeds gemaakte kosten t/m 2016 ad € 1,9 mln worden voorgefinancierd uit de extra risicobuffer. De toekomstige rendementen van de (nog te verstrekken) achtergestelde lening worden aan de extra risicobuffer toegevoegd ter dekking van de voorfinanciering.

Minimale stand Nuon-reserve

Naar aanleiding van de gehouden stresstest bij de kadernota 2017 hanteren we als minimale stand van de Nuon-reserve € 100 miljoen. Hiermee blijft deze beschikbaar als weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Print deze pagina