Onderdeel 3: Nuon-reserve en revolverende middelen

Hieronder staat de inzet en de stand van de Nuon-reserve. Het onderdeel Wurkje mei Fryslân presenteren we apart.

Nuon-reserve - Bedragen x € 1 miljoen

Programma
Onderwerp
PS besluit
In(ge)zet
Stand Nuon-reserve
Beschikbare middelen
Verkoop aandelen Nuon1.263,02
Rekeningresultaat 2013 progr.11-0,3
Rekeningresultaat 2014 progr.1110,08
Totaal beschikbaar1.272,8
Ingezet voor Friese investeringsimpulsen
5.2Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen05/23/201212,8
5.4Gebiedsontwikkeling Centrale As11/07/201231,9
5.4Gebiedsontwikkeling N38111/07/201211,9
6.1Doefonds11/07/20128
8.4University Campus Fryslân (UCF)01/26/201116,4
10.7RSP Cofinanciering REP06/16/200932,4
Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)06/25/20147,3
Kansen in kernen (taakstelling pr.2)06/25/20142,2
Investeringsagenda Drachten Heerenveen06/25/201412
Hallum2
Investeringsagenda Drachen-Heerenveen1,5
De nieuwe afsluitdijk0,48
Kansen in kernen3,9
Totaal142,78
Inzet conform besluitvorming begroting 2014
Wurkje foar Fryslân
Na heroverweging tbv uitvoeringsagenda (zie specificatie)166,75
Vrijval subsidie naar begrotingssaldo06/22/20162,96
Vrijval revolverend naar risicoreserve2e berap 201613
Vrijval subsidie naar begrotingssaldo2e berap 20160,83
Vrijval revolverend naar begrotingsaldo2,15
Vrijval subsidie naar begrotingssaldo1e berap 20171,45
Vrijval revolverend naar begrotingssaldo6,97
Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting)07/03/2013498,4
Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)06/25/2014-7,3
Kansen in kernen (taakstelling pr.2)06/25/2014-2,2
Investeringsagenda Drachten-Heerenveen06/25/2014-12
Hallum-2
Investeringsagenda Drachten-Heerenveen2015-1,5
De nieuwe afsluitdijk2015-0,48
Kansen in kernen2015-3,9
Totaal663,13
Inzet voor uitvoeringsagenda 2015-2019
Besteedbaar deel Nuon reserve161
Heroverweging WfF105,89
Totaal266,89
Risico buffer en minimale stand Nuon reserve
Extra buffer07/03/2013100
Minimale stand Nuon-reserve07/03/2013100
Totaal200
Restant0

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân

In de Nota Wurkje foar Fryslân staat de ambitie om € 300 miljoen uit de Nuon-reserve te investeren in de mienskip. Ter dekking van het coalitieakkoord is hiervan € 106 miljoen heroverwogen. Eventuele vrijval in subsidieprojecten voegen we toe aan het begrotingssaldo.
In onderstaand overzicht staat de specificatie van WfF.

Wurkje foar Fryslan - Bedragen x € 1.000,-

Progr.
Onderwerp
PS/GS besluit
Subsidie
Revolverend
Vergroten innovatief vermogen
6Cruise port Harlingen0,73
Closing the loops10-06-2014 GS0,40
Agrofood: Stimulering onderzoeksfaciliteiten3,36
Toerisme en recreatie: samenwerkinginitiatieven0,80
Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering
6Mover faciliteit Compakboard03-06-2014 GS1,00
Das-Frictec0,18
Dutch steel profiles0,52
Prime movers faciliteit0,502,99
A-ware Food Group24-06-2014 GS1,00
Watertechnologie acquisitie3,00
Vergroten organiserend vermogen
6Healthy Ageing Netwerk HANN
201421-01-2014 GS0,41
201516-12-2014 GS0,24
Watertechnologie Water Alliance28-10-2015 GS0,82
Toerisme en recreatie:
Friese evenementenfonds4,00
Agrofood:
IBF handelsmissies en beursdeelname0,20
Internationale handelsmissies0,25
Ondersteuning ontwikkeling ondernemers0,05
Stimulering projecten marketing& export activiteiten2,750,50
Financiering cluster en netwerken0,36
Stimulering MKB intern ondernemen2,35
Clusters en netwerken toerisme en recreatie0,50
Versterken menselijk kapitaal
6Talint foar Fryslân II30-09-2014 GS1,54
CIV Healthy Ageing0,51
Binnenvaart digitaal0,18
Servicepunt techniek F-Top1,19
Lectoraat hergebruik kunststof0,45
Onderzoek hergebruik kunststof0,50
Frysklab0,05
Dairy Chain 1e fase04-03-2013 GS1,34
24-06-2014 GS0,30
Pastiel werkt24-06-2014 GS0,10
Experimenteel en ondernemend leren FC11-11-2014 GS0,91
Van der Meulen Hallum0,200,80
Werkloosheidsbestrijding0,37
Hoogwaardige kennisinfrastructuur1,00
Verbeteren kwaliteit leefomgeving
6Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk3,00
Statushouders Wolvega0,02
9Renovatieregeling goedkope koopwoningen04-02-2014 GS0,93
Expeditie Fryslân/infodagen wonen18-03-2014 GS0,37
Herbestemmingsregeling bestaande panden03-06-2014 GS1,53
Uitvoering aanvalsplan woningmarkt11/12/20140,36
8Stadhuis Bolward20-05-2014 GS0,40
Doesburg Rinsemahuis Drachten20-05-2014 GS0,20
Eijsingahuis Leeuwarden20-05-2014 GS0,31
Cultuurfonds voor monumenten Fryslân2,00
Blokhuispoort4,00
Urgente projecten PI groep18-02-2014 GS0,84
Oude Mavo Dokkum18-03-2014 GS0,35
Studentencampus Leeuwarden18-02-2014 GS1,19
Keningstate Franeker18-02-2014 GS2,50
Studentenhuisvesting Leeuwarden 3BV1,19
VOF Trijesprong Drachten0,13
Zorgboerderij de Stobbepoele0,15
Curacaostraat Gerlofs0,15
East Kime Modderman0,18
Hegie0,15
Tridente Real Estate CV0,30
Dekemastate Jirnsum0,25
Arend Stuyt beheer0,27
Participatieregeling bijzonder huurprojecten9,57
Financieringsregeling sociale huur5,39
Vooruitlopende projecten en quick wins WfF
2Investeringsagenda Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen07/03/20139,84
Investeringsagenda programmakosten07/03/20130,28
2Investeringsagenda verbeteren binnenhaven Drachten07/03/20130,64
6Stagnerende projecten recreatie en toerisme07/03/20131,36
Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân Stinaf07/03/20133,50
Breedband25-03-2014 GS1,85
Investeringsagenda Oostelijke poort merengebied07/03/201310,64
Traineeships in Fryslân07/03/20134,05
Nieuw Thialf06/26/201330,00
Friese energiepremie3,50
Friese Nul op de meter0,45
Versnelling verbetering energieprestatie bestaande woningbouw07/03/20137,90
8Monumentenregeling07/03/20135,30
Project Deltaplan digitalisering06-05-2014 GS5,00
MKB Kredietbank Nederland08-04-2014 GS5,00
11Plankosten5,40
Totaal166,75132,8733,86

Risicobuffer Nuon reserve

Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 miljoen. De lijn is dat we een 1/3 van de boekwaarde van de uitgezette revolvererende middelen in de risicobuffer aanhouden. De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden. Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan brengen we deze middelen ten laste van de risicobuffer.

De stand van de risicobuffer is als volgt:

Nuon-reserve en revolverende middelen

(bedragen x 1 miljoen)
Beginstand 1/1/2015100,00
Rente inkomsten t/m 20150,50
Rente inkomsten 20160,40
Vermindering t/m 2015-2,40
Vorming 2016, 2e berap 201613,00
Vermindering 2016-4,40
Eindstand 31/12/16107,10

Op dit moment is besloten om de volgende middelen revolverend in te (gaan) zetten.

Nuon-reserve en revolverende middelen

(bedragen x 1 miljoen)
PS besluit
Totaal bedrag
Uitgezet t/m 2016
Afgelost
Vermindering
Boekwaarde eind 2016
FSFE10/16/201390,0017,000,003,4013,60
Breedband *01/25/201754,201,900,001,900,00
06/25/2014
Wurkje foar Fryslân revolverend deel07/03/201340,8013,000,801,5010,70
Kredietfaciliteit Muizen15-04-2015 Beëindigd0,700,700,000,000,70
NOM06/22/201621,5021,500,000,0021,50
Uitvoeringsagenda revolverende middelenBegroting 2016153,000,000,000,000,00
Totaal360,2054,100,806,8046,50
Toelichting:

* Breedband, de reeds gemaakte kosten t/m 2016 ad € 1,9 mln worden voorgefinancierd uit de extra risicobuffer. De toekomstige rendementen van de (nog te verstrekken) achtergestelde lening worden aan de extra risicobuffer toegevoegd ter dekking van de voorfinanciering.

Minimale stand Nuon-reserve

Naar aanleiding van de gehouden stresstest bij de kadernota 2017 hanteren we als minimale stand van de Nuon-reserve € 100 miljoen. Hiermee blijft deze beschikbaar als weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.