Onderdeel 2: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Eerste bestuursrapportage

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Het beginsaldo in 2017 is met name ontstaan door een eenmalige storting in de VAR van € 252 miljoen ter dekking van de voorstellen in de uitvoeringsagenda 2015-2019. Deze storting is vanuit de reserve Nuon gefinancierd uit het nog besteedbaar deel en de heroverweging van Wurkje foar Fryslân (zie 4 Nuon reserve). In de komende jaren zullen deze middelen ingezet worden in de programma’s door over de VAR te beschikken.

Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2016 en de verwachte begrotingssaldi 2017-2021 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo niet ingezet zal worden. Bij de begroting 2017 is het structureel begrotingssaldo berekend op € 10,1 miljoen. Dit bedrage brengen we in mindering op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 miljoen bedraagt.

Daarmee bedraagt de stand van de mogelijk in te zetten VAR in deze collegeperiode € 93,3 miljoen.

Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

 • VAR (in te zetten) - Bedragen x € 1 mln.
 • Beginsaldo
 • Beschikking over reserve
 • Rekeningsaldo 2016
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • VAR (in te zetten)
 • 2017
 • 281,7
 • -58,0
 • 20,9
 • 6,6
 • 251,1
 • -10,1
 • 241,0
 • 2018
 • 241,0
 • -76,9
 • 6,3
 • 170,5
 • -10,1
 • 160,4
 • 2019
 • 160,4
 • -59,9
 • 12,9
 • 113,4
 • -10,1
 • 103,3
 • -10,0
 • 93,3
 • 2020
 • 103,3
 • 29,7
 • 133,0
 • -10,1
 • 122,9
 • 2021
 • 122,9
 • 33,0
 • 155,8
 • -10,1
 • 145,7

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Beschikking over de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

 • Beschikking over reserves - Bedragen x € 1 mln.
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2017
 • 58,0
 • 58,0
 • 2018
 • 76,9
 • 76,9
 • 2019
 • 59,9
 • 59,9
 • 2020
 • 2021
Print deze pagina