Onderdeel 2: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Het beginsaldo in 2017 is met name ontstaan door een eenmalige storting in de VAR van € 252 miljoen ter dekking van de voorstellen in de uitvoeringsagenda 2015-2019. Deze storting is vanuit de reserve Nuon gefinancierd uit het nog besteedbaar deel en de heroverweging van Wurkje foar Fryslân (zie 4 Nuon reserve). In de komende jaren zullen deze middelen ingezet worden in de programma’s door over de VAR te beschikken.

Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2016 en de verwachte begrotingssaldi 2017-2021 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo niet ingezet zal worden. Bij de begroting 2017 is het structureel begrotingssaldo berekend op € 10,1 miljoen. Dit bedrage brengen we in mindering op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 miljoen bedraagt.

Daarmee bedraagt de stand van de mogelijk in te zetten VAR in deze collegeperiode € 93,3 miljoen.

Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

VAR (in te zetten) - Bedragen x € 1 mln.
2017
2018
2019
2020
2021
Beginsaldo281,7241,0160,4103,3122,9
Beschikking over reserve-58,0-76,9-59,9
Rekeningsaldo 201620,9
Begrotingssaldo6,66,312,929,733,0
Stand op 31/12 inclusief structureel saldo251,1170,5113,4133,0155,8
Begrotingssaldo structureel niet in te zetten-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1
Stand op 31/12 exclusief structureel saldo241,0160,4103,3122,9145,7
Minimale stand VAR-10,0
VAR (in te zetten)93,3

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Beschikking over de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Beschikking over reserves - Bedragen x € 1 mln.
2017
2018
2019
2020
2021
Beschikking over reserve
Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo58,076,959,9
Totaal58,076,959,9