Programma 9: Ruimte en wonen

9.3 Wonen

Begroting

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân. De kwaliteit van wonen wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen.

Onze inzet op het gebied van de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen (energiezuinig maken, het verbeteren van de bouwtechnische staat en het levensloopbestendig maken) zorgt voor lagere woonlasten en een toename van het welbevinden van bewoners.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten. Daarnaast stimuleren we gemeenten en corporaties om voldoende woningen, of andere passende huisvesting voor hen beschikbaar te stellen. Voor 2017 blijft de taakstelling naar verwachting onverminderd hoog en blijft daarmee een grotere inspanning vergen.
 • We bepalen, in overleg met stakeholders, nader welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
 • Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
 • Wij zetten de volgende regelingen in uit het Aanvalsplan Friese woningmarkt (Wurkje mei Fryslân): herbestemmingsregeling, de financieringsregeling huurprojecten en de renovatieregeling goedkope koopwoningen. Er worden nog maximaal 10 leningsovereenkomsten tussen de provincie en partijen afgesloten. Dit aantal is afhankelijk van het aantal leningen onder opschortende voorwaarden wat daadwerkelijk tot een leningsovereenkomst leidt.
 • We blijven energiebesparing stimuleren met behulp van de Friese Energiepremie, bijvoorbeeld het isoleren van huurwoningen in het kader van duurzame dorpen.
  Wij ronden de afspraken met de gemeenten in regionaal verband over de woningbouwprogrammering af.
 • Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses. Specifiek brengen wij dit ook in bij de Krimpaanpak.
 • We zien er op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Aangeboden aan PS
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg gevoerd
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Kennis gedeeld
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Afronden afspraken met vijf regio’s
Verblijfsgerechtigden Aantal “In de plaats”-tredings procedures Geen
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 2.082 
 • 0
 • 2.082
 • Begroting 2016
 • 11.375
 • 0
 • 11.375
 • Begroting 2017
 • 396
 • 0
 • 396
 • Begroting 2018
 • 202
 • 0
 • 202
 • Begroting 2019
 • 3.530
 • 0
 • 3.530
 • Begroting 2020
 • 555
 • 0
 • 555

Toelichting:

De lasten hebben voornamelijk betrekking op de tijdelijke budgetten aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad die in 2016 afloopt en ISV-3 gelden waarvoor in 2019 nog projecten worden afgerond.

Beleidsveld 9.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.082
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11.375
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 396
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 202
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.530
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 555

Beleidsveld 9.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling
 • Provinciaal VAC woningbouw Friesland
 • Collectief particulier opdrachtgeverschap
 • Funderingsherstel
 • Herstructurering woningvoorraad
 • ISV III
 • Revitalisering monumentale binnenstad
 • Bouw doorstroomwoningen Schiermonnikoog
 • Deelproject Bildtdijken
 • Revitalisering monumentale binnenstad
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 41
 • 3
 • 44
 • 0
 • 7
 • 13
 • 1.165
 • 0
 • 1.185
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 853
 • 853
 • 2.082
 • Begr 2016 Lasten
 • 13
 • 0
 • 13
 • 3
 • 0
 • 1.010
 • 9.471
 • 0
 • 10.483
 • 160
 • 0
 • 0
 • 160
 • 718
 • 718
 • 11.375
 • Begr 2017 Lasten
 • 53
 • 0
 • 53
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 343
 • 343
 • 396
 • Begr 2018 Lasten
 • 53
 • 0
 • 53
 • 0
 • 0
 • 0
 • -200
 • 0
 • -200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 349
 • 349
 • 202
 • Begr 2019 Lasten
 • 53
 • 0
 • 53
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.108
 • 0
 • 3.108
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 370
 • 370
 • 3.530
 • Begr 2020 Lasten
 • 53
 • 0
 • 53
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 90
 • 60
 • 150
 • 352
 • 352
 • 555

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Wij houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten. Daarnaast stimuleren wij gemeenten en corporaties om voldoende woningen, of andere passende huisvesting voor hen beschikbaar te stellen.
2 In overleg met stakeholders nader bepalen, welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
3 Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
4 Wij zetten de volgende regelingen in uit het Aanvalsplan Friese woningmarkt (Wurkje mei Fryslân): herbestemmingsregeling, de financieringsregeling huurprojecten en de renovatieregeling goedkope koopwoningen. Er worden nog maximaal 10 leningsovereenkomsten tussen de provincie en partijen afgesloten. Dit aantal is afhankelijk van het aantal leningen onder opschortende voorwaarden wat daadwerkelijk tot een leningsovereenkomst leidt.
5 Energiebesparing blijven stimuleren met behulp van de Friese Energiepremie, bijvoorbeeld het isoleren van huurwoningen in het kader van duurzame dorpen.
6 Wij ronden de afspraken met de gemeenten in regionaal verband over de woningbouwprogrammering af.
7 Ondersteunen en adviseren van gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses. Specifiek brengen wij dit ook in bij de Krimpaanpak.
8 Er op toezien dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s.

Toelichting:

4) In deze eerste bestuursrapportage laten we circa € 7 miljoen vrijvallen naar het begrotingssaldo. De reden van deze vrijval is dat het gaat om 11 zachte verplichtingen die uiteindelijk niet zijn uitbetaald. Dit komt door de opschortende voorwaarde dat er een leningsovereenkomst tot stand zou komen in het kader van de participatieregeling bijzondere huurprojecten. Deze leningsovereenkomsten zijn uiteindelijk niet tot stand gekomen. De oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld dat een investeerder andere keuzes heeft gemaakt, een gemeente niet mee wilde werken en/of projecten zijn gerealiseerd, maar zonder een lening van de provincie.

Het voorstel is om de herbestemmingsregeling in het kader van het Aanvalsplan woningmarkt in verruimde vorm voor te zetten, en ook de sloop van panden mogelijk te maken, in het kader van het opruimen van de zogenaamde “rotte kiezen”, of om terug te bouwen, waarbij ook aan andere functies gedacht kan worden behalve de woonfunctie. Voor het opnieuw en verruimd openstellen van deze regeling is het voorstel een bedrag van € 2 miljoen expliciet te labelen voor de regeling, en hiervoor middelen uit het begrotingssaldo in te zetten. Het maatschappelijke effect is een start met de aanpak van de rotte kiezenproblematiek en het herbestemmen van leegstaande panden. De ervaringen die nu worden opgedaan met deze regeling kunnen van waarde zijn voor het nog op te richten Transitiefonds in 2018 (Kadernotavoorstel 2018). Ook zal worden bekeken of het logisch is de regeling eventueel onder te brengen bij het transitiefonds, dit hangt af van de invulling van het transitiefonds.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Aangeboden aan PS
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg gevoerd
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Kennis gedeeld
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Afronden afspraken met vijf regio’s
Verblijfsgerechtigden Aantal “In de plaats”-tredings procedures Geen

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Wij houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten. Daarnaast stimuleren wij gemeenten en corporaties om voldoende woningen, of andere passende huisvesting voor hen beschikbaar te stellen.
2 In overleg met stakeholders nader bepalen, welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
3 Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
4 Wij zetten de volgende regelingen in uit het Aanvalsplan Friese woningmarkt (Wurkje mei Fryslân): herbestemmingsregeling, de financieringsregeling huurprojecten en de renovatieregeling goedkope koopwoningen. Er worden nog maximaal 10 leningsovereenkomsten tussen de provincie en partijen afgesloten. Dit aantal is afhankelijk van het aantal leningen onder opschortende voorwaarden wat daadwerkelijk tot een leningsovereenkomst leidt.
5 Energiebesparing blijven stimuleren met behulp van de Friese Energiepremie, bijvoorbeeld het isoleren van huurwoningen in het kader van duurzame dorpen.
6 Wij ronden de afspraken met de gemeenten in regionaal verband over de woningbouwprogrammering af.
7 Ondersteunen en adviseren van gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses. Specifiek brengen wij dit ook in bij de Krimpaanpak.
8 Er op toezien dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s.

Toelichting:

3. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3).
In de periode 2e helft 2013 tot en met juni 2016 is aan ruim 90 projecten subsidie verleend in het kader van Stedelijke Vernieuwing. Deze projecten hebben een lange looptijd, maximaal 3 jaar. De middelen staan in de meerjarenbegroting op 2017 en 2019. Voor het afdekken van verplichtingen in 2017 en 2018 worden middelen doorgeschoven naar 2018 of naar voren gehaald. Met deze wijzigingen is de begroting in lijn met het bestedingsritme van de projecten zoals dat in de verplichtingen is vastgelegd. Daarnaast is er vrijval als gevolg van geweigerde subsidieaanvragen, lager verleende en/of vastgestelde subsidies.

4. Aanvalsplan Friese Woningmarkt.
In de Jaarstukken 2016 is al aangegeven dat er sprake is van onderbesteding in het aanvalsplan woningmarkt (circa €17 mln). In de 1ste Berap is al een deel vrijgevallen en in de 2de Berap vallen de overige middelen vrij (circa € 12.3 mln). Een belangrijke reden voor de vrijval is dat de economie weer aangetrokken is en projecten uiteindelijk de financiering op een andere wijze hebben geregeld. Uiteindelijk is de vrijval hoger dan in de jaarstukken is ingeschat (€ 19.8 mln ten opzichte van € 17 mln.). Dit heeft als reden dat er ten tijde van de jaarstukken nog 5 trajecten in procedure waren waarvan werd verwacht dat ze tot een beschikking zouden komen, maar die in een later stadium tot een intrekking, dan wel afwijzing hebben geleid. Tevens heeft onlangs één project aangegeven de lening niet te zullen afroepen, de financiering wordt op een andere wijze geregeld.

Daarnaast hebben PS in juni 2017 besloten bij de behandeling van de eerste berap € 2 miljoen beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo t/m 2019 voor de verruimde herbestemmingsregeling.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Aangeboden aan PS
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg gevoerd
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Kennis gedeeld
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Afronden afspraken met vijf regio’s
Verblijfsgerechtigden Aantal “In de plaats”-tredings procedures Geen
Print deze pagina