Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

8.4 Onderwijs en wetenschappen

Begroting

Wat willen we bereiken?

In het kader van het Deltaplan Fries, onderdeel implementatie taalwetgeving, willen we de positie van Fries in het onderwijs versterken op basis van de uitbreiding van onze wettelijke bevoegdheden op het vlak van het ontheffingsbeleid en de kerndoelen Fries.

Daarbij willen we vooral kijken naar wat de scholen al wel doen op het gebied van het vak Fries. Voor die onderdelen van het vak waar ze onvoldoende of niet aan toe komen, kunnen scholen een tijdelijke ontheffing aanvragen. Zo willen we de status quo ten aanzien van het vak Fries in het basis- en voortgezet onderwijs vaststellen, die het startpunt vormt van een groeimodel (Taalplan Frysk), waarbij op de langere termijn voor scholen het doel is: steeds minder ontheffing, en steeds meer kerndoelen Fries realiseren.

Het Taalplan Frysk voeren we uit in overleg en samenwerking met de onderwijskoepels, de schoolbesturen, de scholen, OCW, de onderwijsbegeleding en de onderwijsinspectie.
In het kader van het onderdeel Basisvoorziening van het Deltaplan Fries zorgen we ervoor dat er een basisinfrastructuur is voor de doorgaande meertalige leerlijn, die voorziet in de begeleiding van meertalige kinderdagverblijven en scholen en de ontwikkeling van toetsings- en leerlingvolginstrumenten, alsmede meertalig lesmateriaal. Die basisinfrastructuur is nodig om de doorgaande leerlijn meertaligheid van de vroeg- en voorschoolse educatie tot en met het hoger onderwijs, van twee- en Friestalige kinderdagverblijven tot en met de master meertaligheid te faciliteren.
Het aantal plekken waar de hele doorgaande meertalige leerlijn op één plek fysiek aanwezig is, is nog te beperkt. In het kader van het onderdeel Basisvoorziening Plus van het Deltaplan Fries proberen we daarom om meer plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn op één locatie te realiseren.

Op het gebied van de wetenschappen ondersteunen wij de Fryske Akademy, het Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding, het Mercator Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren, de Bachelor Minorities & Multilingualsim aan de Rijksuniversiteit Groningen en de realisatie van de RuG Campus Fryslân (inclusief de master Meertaligheid).

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • In overleg met de schoolbesturen streven wij op een wijze die past bij onze kerntaken naar een goed gespreid en toegankelijk aanbod van primair en voortgezet onderwijs in Fryslân.
 • Wij stimuleren de ontwikkeling van de Fryske Akademy in de richting van een flexibele, hoogwaardige kennisinstelling op het gebied van de Friese taal, cultuur en geschiedenis.
 • Versterken van de doorgaande meertalige leerlijn en het Fries, door de basisinfrastructuur die daarmee samenhangt te borgen.
 • Het aantal Fries- en tweetalige peuterspeelzalen en centra voor kinderopvang verhogen van 200 nu naar 220 eind 2017 en het aantal drietalige scholen verhogen van 75 nu, naar 85 eind 2017, met dien verstande dat het totaal aantal scholen niet afneemt.
 • Meer plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn.
 • Het versterken van de positie van het Fries in het onderwijs, door het uitvoeren van het ontheffingsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs in het kader van een groeimodel (Taalplan Frysk) met als inzet dat er steeds meer kerndoelen Fries gerealiseerd worden, waardoor er steeds minder ontheffing nodig is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Deltaplan Fries (Basisvoorziening doorgaande leerlijn meertaligheid) Percentage drietalige basisscholen op het totaal 25 %
Deltaplan Fries: Basisvoorziening Plus Aantal plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn van voorschools tot en met voortgezet onderwijs 5
Deltaplan Fries: Implementatie taalwetgeving (Taalplan Frysk) Aantal scholen met een passende vorm van (partiële) ontheffing in 2017 Alle basisscholen (plm. 300) en vo-scholen (pl. 40) die een ontheffing aanvragen.
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 8.336 
 • 6
 • 8.330
 • Begroting 2016
 • 13.888
 • 3.333
 • 10.555
 • Begroting 2017
 • 7.919
 • 0
 • 7.919
 • Begroting 2018
 • 7.991
 • 0
 • 7.991
 • Begroting 2019
 • 7.873
 • 0
 • 7.873
 • Begroting 2020
 • 6.918
 • 0
 • 6.918

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 13,9 miljoen in 2016 naar € 7,9 miljoen in 2019.
Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van University Campus Fryslân (UCF) en van de tijdelijke budgetten die samenhangen met de huidige beleidsnota Grinzen oer. Daarnaast fluctueert het bestedingsritme van project RuG/Campus Fryslân. Dit laatste is ook de oorzaak van de daling naar € 6,9 miljoen in 2020. De begrote baten in 2016 betreffen de bijdrage van de gemeente Leeuwarden voor de RuG/Campus Fryslân. Deze bijdrage wordt via de provinciale begroting in 1x beschikt om de administratieve lasten voor de RUG te beperken. De RuG/Campus Fryslân wordt inhoudelijk nader toegelicht onder 2.9, paragraaf 9 (Grote projecten, overige projecten, nr. 10).

Beleidsveld 8.4 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • UCF 2e fase subsidie
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8.330
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 3.333
 • 3.333
 • 0
 • 0
 • 3.333
 • 10.555
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.919
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.991
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.873
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.918

Beleidsveld 8.4 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • AU Friese taal voortgezet onderwijs
 • Brusfuns
 • Cedin Frysk bernetydskrift Tsjek
 • Cedin Frysk jongereintydskrift LinKk
 • Cedin Fryske skoalleradio en TV
 • Friese taal materiele instandhouding in onderwijs
 • Fryske Akademy
 • Fryske taal yn it MBU
 • Fryske taal yn it underwiis
 • Kultuer-, taal- en underwiisfuns
 • Tomke
 • AU Friese taal voortgezet onderwijs
 • Boppeslach
 • Bouwproject Fryske Akademy
 • Campus Het Bildt
 • Deltaplan Frysk basisvoorzieningen
 • Doorgaande Leerlijn
 • Meertaligheid in het onderwijs
 • Mercator kenniscentrum
 • UCF 2e fase subsidie
 • University Campus Fryslan
 • Jorritsma-Boschmafonds
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 112
 • 16
 • 16
 • 135
 • 380
 • 1.075
 • 51
 • 964
 • 0
 • 30
 • 2.778
 • 0
 • 1.711
 • 699
 • 200
 • 0
 • 189
 • 1
 • 13
 • 0
 • 2.071
 • 4.884
 • 2
 • 2
 • 672
 • 672
 • 8.336
 • Begr 2016 Lasten
 • 65
 • 0
 • 16
 • 16
 • 136
 • 385
 • 1.066
 • 0
 • 1.137
 • 0
 • 28
 • 2.850
 • 0
 • 344
 • 932
 • 800
 • 105
 • 189
 • 0
 • 0
 • 2.800
 • 5.149
 • 10.319
 • 2
 • 2
 • 718
 • 718
 • 13.888
 • Begr 2017 Lasten
 • 65
 • 0
 • 16
 • 16
 • 136
 • 385
 • 1.066
 • 0
 • 1.137
 • 0
 • 28
 • 2.850
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.947
 • 824
 • 4.771
 • 0
 • 0
 • 298
 • 298
 • 7.919
 • Begr 2018 Lasten
 • 65
 • 0
 • 16
 • 16
 • 136
 • 385
 • 1.066
 • 0
 • 1.137
 • 0
 • 28
 • 2.850
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.494
 • 345
 • 4.839
 • 0
 • 0
 • 303
 • 303
 • 7.991
 • Begr 2019 Lasten
 • 65
 • 0
 • 16
 • 16
 • 136
 • 385
 • 1.066
 • 0
 • 1.137
 • 0
 • 28
 • 2.850
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.653
 • 50
 • 4.703
 • 0
 • 0
 • 321
 • 321
 • 7.873
 • Begr 2020 Lasten
 • 65
 • 0
 • 16
 • 16
 • 136
 • 385
 • 1.066
 • 0
 • 1.137
 • 0
 • 28
 • 2.850
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.763
 • 0
 • 3.763
 • 0
 • 0
 • 306
 • 306
 • 6.918

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen van een kennisagenda gericht op de realisatie van een Europees Expertisecentrum voor wetenschappelijk onderzoek naar meertaligheid.
2 Versterken van de doorgaande meertalige leerlijn en het Fries, door de basisinfrastructuur die daarmee samenhangt te borgen.
3 Het aantal Fries- en tweetalige peuterspeelzalen en centra voor kinderopvang verhogen van 200 nu naar 220 eind 2017 en het aantal drietalige scholen verhogen van 75 nu, naar 85 eind 2017, met dien verstande dat het totaal aantal scholen niet afneemt.
4 Meer plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn.
5 Het versterken van de positie van het Fries in het onderwijs, door het uitvoeren van het ontheffingsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs in het kader van een groeimodel (Taalplan Frysk), met als inzet dat er steeds meer kerndoelen Fries gerealiseerd worden, waardoor er steeds minder ontheffing nodig is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Deltaplan Fries (Basisvoorziening doorgaande leerlijn meertaligheid) Aantal leerlingen dat drietalig basisonderwijs volgt Blijft gelijk
Deltaplan Fries: Basisvoorziening Plus Aantal plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn van voorschools tot en met voortgezet onderwijs 5
Deltaplan Fries: Implementatie taalwetgeving (Taalplan Frysk) Aantal scholen met een Taalplan Fries, en, indien van toepassing, een passende vorm van (partiële) ontheffing Alle scholen die onder de WPO en de WVO vallen, hebben een Taalplan Fries

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen van een kennisagenda gericht op de realisatie van een Europees Expertisecentrum voor wetenschappelijk onderzoek naar meertaligheid.
2 Versterken van de doorgaande meertalige leerlijn en het Fries, door de basisinfrastructuur die daarmee samenhangt te borgen.
3 Het aantal Fries- en tweetalige peuterspeelzalen en centra voor kinderopvang verhogen van 200 nu naar 220 eind 2017 en het aantal drietalige scholen verhogen van 75 nu, naar 85 eind 2017, met dien verstande dat het totaal aantal scholen niet afneemt.
4 Meer plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn.
5 Het versterken van de positie van het Fries in het onderwijs, door het uitvoeren van het ontheffingsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs in het kader van een groeimodel (Taalplan Frysk), met als inzet dat er steeds meer kerndoelen Fries gerealiseerd worden, waardoor er steeds minder ontheffing nodig is.

Toelichting:

4. De mogelijkheden voor een uitbreiding van de fysieke doorgaande leerlijn meertaligheid worden momenteel onderzocht middels een pilotproject. De regio’s Noordoost Fryslân en Zuidwest Fryslân lijken veelbelovend. De verwachting is dat zich dit volgend jaar vertaalt naar uitgebreidere subsidieaanvragen, waardoor het budget voor dit jaar niet volledig gebruikt zal worden. Een gedeelte wordt daarom middels een begrotingswijziging doorgeschoven naar 2018.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Deltaplan Fries (Basisvoorziening doorgaande leerlijn meertaligheid) Aantal leerlingen dat drietalig basisonderwijs volgt Blijft gelijk
Deltaplan Fries: Basisvoorziening Plus Aantal plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn van voorschools tot en met voortgezet onderwijs 5
Deltaplan Fries: Implementatie taalwetgeving (Taalplan Frysk) Aantal scholen met een Taalplan Fries, en, indien van toepassing, een passende vorm van (partiële) ontheffing Alle scholen die onder de WPO en de WVO vallen, hebben een Taalplan Fries

Toelichting:

Deltaplan Fries, Basisvoorziening Plus.
Dit betreft de bestaande locatie in Burgum en de twee locaties in Noordoost- en Zuidwest-Fryslân waar op dit moment door Cedin een inventarisatie wordt uitgevoerd middels een pilot. Daarnaast zijn er ook nog goede mogelijkheden in Franeker, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid pas vanaf 2018 geconcretiseerd kunnen worden.

Deltaplan Fries, Taalplan.
Het streven is dat alle scholen onder de WPO en WVO eind december bezocht zijn in het kader van het Taalplan. De tijd tussen schoolbezoek en het GS-besluit over het profiel bedraagt zo’n 10 weken, dus het is de verwachting dat de laatste profielen begin 2018 zullen worden vastgesteld.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We willen de positie van  Fries in het onderwijs versterken op basis van de uitbreiding van onze bevoegdheden op het vlak van het ontheffingsbeleid (GS kunnen nu ook gedeeltelijk ontheffing verlenen) en de kerndoelen Fries (PS stellen die voortaan vast). Dit doen we in overleg met de onderwijskoepels, de schoolbesturen, de scholen, OCW, de onderwijsbegeleiding en de Onderwijsinspectie.
De basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn voorziet in begeleiding van meertalige kinderdagverblijven en scholen en de ontwikkeling van toetsings- en leerlingvolginstrumenten, alsmede meertalig lesmateriaal. De basisvoorziening is nodig om de doorgaande leerlijn meertaligheid van de vroeg- en voorschoolse educatie tot en met het hoger onderwijs, van twee- en Friestalige kinderdagverblijven tot en met de master meertaligheid te faciliteren.
Het aantal plekken waar de hele doorgaande meertalige leerlijn op één plek fysiek aanwezig is, is nog zeer beperkt (3 tot 5 plekken in Fryslân). We proberen daarom meer plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn op één locatie te bereiken, waarbij bijvoorbeeld een ontwikkeling als het Integraal Kindcentrum (IKC) kansen biedt.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
8.4 Onderwijs en wetenschappen

Toelichting:

In 2017 is de provincie volop doorgegaan met de implementatie van de wetgeving ten aanzien van het Fries in het onderwijs. Daarbij geldt de ‘Beleidsregel voor het verkrijgen van ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs’ als het praktische beleidskader. Nadat in 2017 de contouren van het Taalplan Frysk steeds duidelijker uitkristalliseerden, is begonnen met de beleidsontwikkeling van het vervolg ervan. Op basis van de nulmeting zal immers het idee van het ‘groeimodel’ (scholen die in een aantal omlopen tot een steeds hoger kerndoelenprofiel komen) tot uitvoering gebracht moeten worden. Sinds 2014 hebben Provinciale Staten de wettelijke bevoegdheid om de kerndoelen voor het Fries vast te stellen. Omdat op landelijk niveau het proces tot de herziening van de kerndoelen in het primair en voortgezet onderwijs van start gegaan is, heeft de provincie dat traject ten aanzien van het Fries ook opgestart. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de landelijke werkwijze en nauw afgestemd met de betrokken partijen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen van een kennisagenda gericht op de realisatie van een Europees Expertisecentrum voor wetenschappelijk onderzoek naar meertaligheid.
2 Versterken van de doorgaande meertalige leerlijn en het Fries, door de basisinfrastructuur die daarmee samenhangt te borgen.
3 Het aantal Fries- en tweetalige peuterspeelzalen en centra voor kinderopvang verhogen van 200 nu naar 220 eind 2017 en het aantal drietalige scholen verhogen van 75 nu, naar 85 eind 2017, met dien verstande dat het totaal aantal scholen niet afneemt.
4 Meer plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn.
5 Het versterken van de positie van het Fries in het onderwijs, door het uitvoeren van het ontheffingsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs in het kader van een groeimodel (Taalplan Frysk), met als inzet dat er steeds meer kerndoelen Fries gerealiseerd worden, waardoor er steeds minder ontheffing nodig is.

Toelichting:

1. Voor het Europees Expertisecentrum Meertaligheid zijn twee netwerken van belang: het Mercator kenniscentrum van de Fryske Akademy fungeert als centrum van het LearnME-netwerk (Language and Education Addressed through Research and Networking by Mercator) en het eerder genoemde  Network to Promote Linguistic Diversity. Die laatste zal jaarlijk een ‘Summerschool on Language Planning and Research’ organiseren; de eerste wordt gehouden in september 2018 in Udine (Friulië, Italië).

3. Het aantal drietalige scholen is in 2017 gestegen naar 85, ondanks het feit dat het aantal schoollocaties is afgenomen. Dat heeft ertoe geleid dat eind 2017 zo’n 10.000 leerlingen drietalig onderwijs volgden, ruim 1000 meer dan in 2016.

4. Wat de plekken doorgaande meertalige leerlijn betreft, is het de bedoeling om  leerlingen eenvoudig door te kunnen laten stromen en hen op die locaties meer met elkaar te laten samenwerken. Deze samenwerking kan resulteren in inspirerende en stimulerende programma’s die het onderwijsleerproces ten goede komen. Het gaat bij deze programma’s dan niet alleen om taal, maar om taal in verbinding met cultuur, sport, kunst, geschiedenis en wereldoriëntatie. Daartoe zijn in 2017 twee pilots gestart: in Súdwest-Fryslân en in Noordwest-Fryslân. Op basis van die ervaringen moet de Basisvoorziening Plus verder worden ingevuld, de onderwijslocaties zijn er nu nog niet aan toe en hebben er meer ondersteuning bij nodig.

5. Het Taalplan Frysk, het vaststellen van de profielen in het basis- en voortgezet onderwijs ten aanzien van het Fries, is eind 2017 zo goed als afgerond. Door deze nulmeting is van alle scholen bekend op wat voor wijze het vak Fries wel of niet wordt onderwijzen. Die informatie wordt nader geanalyseerd, zodat de scholen de juiste ondersteuning kunnen krijgen om het vak Fries op juiste niveau (het halen van alle kerndoelen) op termijn kunnen halen.  De voortgang van het Taalplan Frysk en de implementatie van de ‘Beleidsregel voor het verkrijgen van ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs’ is voortdurend afgestemd met de Onderwijsinspectie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Deltaplan Fries (Basisvoorziening doorgaande leerlijn meertaligheid) Aantal leerlingen dat drietalig basisonderwijs volgt Blijft gelijk Is gestegen
Deltaplan Fries: Basisvoorziening Plus Aantal plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn van voorschools tot en met voortgezet onderwijs 5 3
Deltaplan Fries: Implementatie taalwetgeving (Taalplan Frysk) Aantal scholen met een Taalplan Frysk, en, indien van toepassing, een passende vorm van (partiële) ontheffing Alle scholen die onder de WPO en de WVO vallen, hebben een Taalplan Frysk Is gerealiseerd

Toelichting:

Zie voor een inhoudelijke toelichting de resultaten hierboven.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.815
 • 3.628
 • 1
 • 6.444
 • 2
 • 2
 • 6.442
 • 604
 • 7.046
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 2.896
 • 7.917
 • 0
 • 10.814
 • 0
 • 0
 • 10.814
 • -3.143
 • 7.671
 • Rekening 2017
 • 2.887
 • 3.152
 • 1
 • 6.039
 • 117
 • 117
 • 5.922
 • 1.645
 • 7.566
 • Saldo begroting en rekening
 • 10
 • 4.765
 • 0
 • 4.775
 • -117
 • -117
 • 4.892
 • -4.788
 • 104

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 104.000 in dit beleidsveld.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 4.765.000 betreffen voor het grootste deel verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen. Daarnaast zijn er € 117.000 meer baten binnengekomen dan begroot vanwege afrekeningen van UCF-onderdelen.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • AU Friese taal voortgezet onderwijs
 • Cedin Frysk bernetydskrift Tsjek
 • Cedin Frysk jongereintydskrift LinKk
 • Cedin Fryske skoalleradio en TV
 • Friese taal materiele instandhouding in onderwijs
 • Fryske Akademy
 • Fryske taal yn it MBU
 • Fryske taal yn it underwiis
 • Tomke
 • Structurele budgetten
 • Boppeslach
 • Bouwproject Fryske Akademy
 • Campus Het Bildt
 • Deltaplan Frysk basisvoorzieningen
 • Doorgaande Leerlijn
 • RUG Campus Fryslan
 • University Campus Fryslan
 • Tijdelijke budgetten
 • Jorritsma-Boschmafonds
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Boppeslach
 • University Campus Fryslan
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 65
 • 16
 • 15
 • 136
 • 385
 • 1.055
 • -13
 • 1.133
 • 23
 • 2.815
 • 309
 • 932
 • 800
 • 105
 • 189
 • 924
 • 369
 • 3.628
 • 1
 • 1
 • 6.444
 • 2
 • 2
 • 2
 • 6.442
 • Begroting 2017
 • 21
 • 56
 • 103
 • 450
 • 1.098
 • 1.137
 • 30
 • 2.896
 • 4.271
 • 3.646
 • 7.917
 • 0
 • 0
 • 10.814
 • 10.814
 • Besteding 2017
 • 16
 • 56
 • 100
 • 451
 • 1.098
 • 1.137
 • 28
 • 2.887
 • 2.260
 • 892
 • 3.152
 • 1
 • 1
 • 6.039
 • 117
 • 117
 • 117
 • 5.922
 • Saldo 2017
 • 5
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 3
 • 10
 • 2.011
 • 2.754
 • 4.765
 • 0
 • 0
 • 4.775
 • -117
 • -117
 • -117
 • 4.892
Print deze pagina