Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

8.3 Taal, media en letteren

Begroting

Wat willen wij bereiken?

Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Wij zien daarbij ook een sterkere rol voor gemeenten, overeenkomstig de Wet gebruik Friese taal. In het kader van het Deltaplan Fries, onderdeel taalwetgeving, zullen wij samen met het Rijk gemeenten proactief ondersteunen bij het vormen en uitvoeren van taalbeleid. Wat ons betreft is het taalbeleid gericht op de versterking van de positie van het Fries, waar mogelijk in een meertalige context. Immers: het feit dat er in Fryslân twee levende talen worden gebruikt, maakt onze provincie tot een natuurlijk laboratorium voor meertaligheid, een laboratorium met verschillende maatschappelijke domeinen, zoals het onderwijs, de media en de zorg. In het kader van het onderdeel Digitale Hulpmiddelen Fries van het Deltaplan, spannen wij ons er voor in om digitale, online toepassingen, programma’ s en platforms, ook zoveel mogelijk beschikbaar te maken in en ten behoeve van het Fries, waarmee wij het de gebruikers van de Friese taal zo gemakkelijk mogelijk willen maken zich te bedienen van het Fries in het digitale domein.
Wij vinden ook de Friese literatuur van groot belang, niet alleen vanwege haar eigen literaire waarde, maar juist ook voor het voortbestaan van de Friese taal. Wij betrekken daarbij ook onze  inzet voor het Fries in de geschreven media.
In het KH18-event Lân fan Taal werken de partijen uit het veld die zich bezig houden met de Friese taal en cultuur in brede zin samen om verschillende projecten te realiseren in (de aanloop naar) 2018. Lân fan Taal functioneert daarbij wat ons betreft als aanjager van vernieuwing in (taal)beleid en als een sprekend voorbeeld van een integrale benadering, waarin alle beleidsvelden van programma 8 met elkaar verbonden worden.
Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid daar waar het gaat om de veelzijdigheid van de media in Fryslân. Wij richten ons op de instandhouding van een brede Friestalige programmering op verschillende mediaplatforms door de Friese regionale omroep, Omrop Fryslân, in de context van het nieuwe mediabestel. Daarnaast willen we ook de innovatie in de Friese persbedrijfstak ondersteunen, zodat er sprake zal zijn van een gemoderniseerde, maar nog steeds pluriforme pers in Fryslân. Wij doen dat door verder te investeren in een Fries regionaal mediacentrum.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • De zichtbaarheid van het Fries in de samenleving stimuleren door een vervolg te geven aan de campagne Praat mar Frysk.
 • Optimale samenwerking tussen de verschillende mediapartijen in Fryslân in een Fries regionaal mediacentrum om zo de transitie van het Friese medialandschap in positieve zin te bevorderen.
 • Borgen van de verscheidenheid aan Friestalige literaire tijdschriften en het stimuleren en promoten van het aanbod en de kwaliteit van de Friese literatuur.
 • Een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op televisie, radio en internet door Omrop Fryslân, overeenkomstig de nieuwe mediawet.
 • Instelling van een Mediaraad voor de Friestalige programmering, zoals benoemd in de nieuwe Mediawet.
 • Bevorderen van de ontwikkeling van taalbeleid bij gemeenten, overeenkomstig de Wet gebruik Friese taal.
 • Bevorderen van de ontwikkeling en het onderhoud van digitale hulpmiddelen en ICT-toepassingen voor het Fries.
 • Een samenhangende programmering van bestaande en nieuwe taal- en cultuurinitiatieven in het Lân fan Taal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Deltaplan: Implementatie Taalwet Aantal gemeenten met een verordening Fries taalgebruik 25 %
Percentage gemeenten met vastgestelde nota taalbeleid 40 %
Media: mediabestel Regiodekkende zender met volledige Friestalige programmering en dekkende financiering Gerealiseerd
Letteren Wij verlenen in 2017 Friese schrijversbeurzen. 5
In 2017 worden er in Fryslân alternatieve verkoopacties en “Sutelaksjes” ten behoeve van de verkoop van Friese boeken georganiseerd. Verkoopacties op 60 locaties en 10 Sutelaksjes.
Taalbeleid Er worden in 2017 Friestalige thematijdschriften uitgegeven 2 nummers, oplage 40.000 per keer.
Prijzenbeleid In 2017 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst, muziek, onderwijs en literatuur uitgereikt. Vier prijzen
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 3.455 
 • 0
 • 3.455
 • Begroting 2016
 • 6.543
 • 0
 • 6.543
 • Begroting 2017
 • 5.924
 • 0
 • 5.924
 • Begroting 2018
 • 5.649
 • 0
 • 5.649
 • Begroting 2019
 • 3.618
 • 0
 • 3.618
 • Begroting 2020
 • 1.717
 • 0
 • 1.717

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 6,5 miljoen in 2018 naar € 3,6 miljoen in 2019 Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van het tijdelijke budget voor Lân fan Taal. Vervolgens dalen de begrote lasten naar € 1,7 miljoen in 2020. Deze daling komt door de eindigheid van de budgetten die vanuit het coalitieakkoord voor dit onderwerp beschikbaar zijn gesteld.

Beleidsveld 8.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • St Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT)
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Realisatie 2015 Baten
 • 2
 • -2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.455
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.543
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.924
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.649
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.618
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.717

Beleidsveld 8.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • AFUK
 • Dichter fan Fryslan
 • Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
 • Europees buro foar lytse talen (EBLT)
 • Friese taal Rijk
 • Fryske literer tydskrift De Moanne
 • Fryske Rie
 • It Frysk Amateur Toaniel (IFAT)
 • Prizen literatuer wittenskip
 • Producties Omrop Fryslan Kulturele Haadsted 2018
 • Ried fan Fryske beweging
 • St Hispel Frysk literer tydskrift Hjir
 • St It Fryske Boek
 • St It Skriuwerboun
 • St Ons Bildt
 • St Stellingwarver Schrieversronte
 • St Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT)
 • Stipe punt 2.0
 • Taalkado
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Deltaplan Frysk basisvoorzieningen
 • Deltaplan Frysk en implementatie taalwet
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Deltaplan Frysk plus
 • Digitale hulpmiddelen Fries
 • Frysk yn de skreaune media
 • Mediafonds
 • Taal yn Fryslan 4
 • Taalbelied
 • Transitie medialandschap
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Upgraden prizebelied
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 445
 • 0
 • 43
 • 7
 • 123
 • 55
 • 4
 • 10
 • 15
 • 660
 • 19
 • 24
 • 182
 • 2
 • 2
 • 46
 • 16
 • 97
 • 51
 • 168
 • 1.970
 • 65
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 80
 • 71
 • 64
 • 497
 • 70
 • 0
 • 26
 • 884
 • 601
 • 601
 • 3.455
 • Begr 2016 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 22
 • 656
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 158
 • 2.092
 • 1.197
 • 200
 • 740
 • 150
 • 140
 • 80
 • 73
 • 63
 • 480
 • 128
 • 37
 • 50
 • 3.338
 • 1.113
 • 1.113
 • 6.543
 • Begr 2017 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 45
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.300
 • 1.388
 • 200
 • 2.250
 • 150
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 4.228
 • 396
 • 396
 • 5.924
 • Begr 2018 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 13
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.269
 • 1.388
 • 200
 • 2.000
 • 150
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 3.978
 • 403
 • 403
 • 5.649
 • Begr 2019 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 23
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.279
 • 1.323
 • 200
 • 100
 • 150
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.913
 • 426
 • 426
 • 3.618
 • Begr 2020 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 54
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.310
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 406
 • 406
 • 1.717

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De positie en het gebruik van de Friese taal (en de streektalen) borgen en bevorderen in het kader van de maatschappelijke domeinen, zoals benoemd in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden en de Wet Gebruik Friese Taal.
2 Optimale samenwerking tussen de verschillende mediapartijen in Fryslân om zo de transitie van het Friese medialandschap in positieve zin te bevorderen.
3 Borging van de verscheidenheid aan Friestalige literaire tijdschriften en het stimuleren en promoten van het aanbod en de kwaliteit van de Friese literatuur.
4 Een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op televisie, radio en internet door Omrop Fryslân, dat op dagelijkse basis beschikbaar is, overeenkomstig de Bestuursafspraken Fries in de Media 2016.
5 Bevorderen van de ontwikkeling en het onderhoud van digitale hulpmiddelen voor het Fries.
6 Een samenhangende programmering van bestaande en nieuwe taal- en cultuurinitiatieven in het Lân fan Taal.

Toelichting:

6) Voor enkele projecten in het kader van Lân fan Taal wijkt het kasritme in de praktijk af van wat er in de begroting voorzien was. Deels worden kosten eerder gemaakt, waardoor er meer budget in 2017 nodig is. Daarom is een begrotingswijziging bijgevoegd.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Deltaplan Fries: implementatie taalwet Aantal gemeenten met een verordening Frysk taalgebruik 40%
Percentage gemeenten met vastgestelde nota taalbeleid 40%
Media Aansluiting Friestalige schooltelevisie bij digitale lesmethoden en leeromgevingen voor het vak Fries Aansluiting bij o.a Spoar 8 en Searje 36 gerealiseerd
Letteren Wij stellen in 2017 Friese schrijversbeurzen beschikbaar. 5
In 2017 worden er in Fryslân alternatieve verkoopacties en “Sutelaksjes” ten behoeve van de verkoop van Friese boeken georganiseerd. Verkoopacties op 60 locaties en 10 Sutelaksjes
Taalbeleid Er worden in 2017 Friestalige thematijdschriften uitgegeven 2 nummers, oplage 40.000 per keer.
Prijzenbeleid In 2017 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst, muziek, onderwijs en literatuur uitgereikt. Vier prijzen

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
1 De positie en het gebruik van de Friese taal (en de streektalen) borgen en bevorderen in het kader van de maatschappelijke domeinen, zoals benoemd in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden en de Wet Gebruik Friese Taal.
2 Optimale samenwerking tussen de verschillende mediapartijen in Fryslân om zo de transitie van het Friese medialandschap in positieve zin te bevorderen.
3 Borging van de verscheidenheid aan Friestalige literaire tijdschriften en het stimuleren en promoten van het aanbod en de kwaliteit van de Friese literatuur.
4 Een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op televisie, radio en internet door Omrop Fryslân, dat op dagelijkse basis beschikbaar is, overeenkomstig de Bestuursafspraken Fries in de Media 2016.
5 Bevorderen van de ontwikkeling en het onderhoud van digitale hulpmiddelen voor het Fries.
6 Een samenhangende programmering van bestaande en nieuwe taal- en cultuurinitiatieven in het Lân fan Taal.

Toelichting:

2. Op basis van de huidige subsidieaanvraag van de betrokken partijen zal in 2017 niet het beschikbare subsidiebedrag worden aangesproken. De prognose is dat dit wel in 2018 het geval zal zijn. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Deltaplan Fries: implementatie taalwet Aantal gemeenten met een verordening Frysk taalgebruik 40%
Percentage gemeenten met vastgestelde nota taalbeleid 40%
Media Aansluiting Friestalige schooltelevisie bij digitale lesmethoden en leeromgevingen voor het vak Fries Aansluiting bij o.a Spoar 8 en Searje 36 gerealiseerd
Letteren Wij stellen in 2017 Friese schrijversbeurzen beschikbaar. 5
In 2017 worden er in Fryslân alternatieve verkoopacties en “Sutelaksjes” ten behoeve van de verkoop van Friese boeken georganiseerd. Verkoopacties op 60 locaties en 10 Sutelaksjes
Taalbeleid Er worden in 2017 Friestalige thematijdschriften uitgegeven 2 nummers, oplage 40.000 per keer.
Prijzenbeleid In 2017 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst, muziek, onderwijs en literatuur uitgereikt. Vier prijzen

Toelichting:

Schrijversbeurzen.
In de eerste tender van 2017 zijn er maar twee aanvragen binnengekomen, die beide positief beschikt zijn. Zes weken voor de sluitingsdatum van de tweede tender zijn er nog geen aanvragen binnengekomen. De prognose is moeilijk te duiden, maar financieel en inhoudelijk is er ruimte voor 5 aanvragen in 2017.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Wij zien daarbij ook een sterkere rol voor gemeenten, overeenkomstig de Wet gebruik Friese taal. In het kader van het Deltaplan Fries, onderdeel taalwetgeving, zullen wij samen met het Rijk gemeenten proactief ondersteunen bij het vormen en uitvoeren van taalbeleid. Wat ons betreft is het taalbeleid gericht op de versterking van de positie van het Fries, waar mogelijk in een meertalige context. Immers: het feit dat er in Fryslân twee levende talen worden gebruikt, maakt onze provincie tot een natuurlijk laboratorium voor meertaligheid, een laboratorium met verschillende maatschappelijke domeinen, zoals het onderwijs, de media en de zorg. In het kader van het onderdeel Digitale Hulpmiddelen Fries van het Deltaplan, spannen wij ons er voor in om digitale, online toepassingen, programma’ s en platforms, ook zoveel mogelijk beschikbaar te maken in en ten behoeve van het Fries, waarmee wij het de gebruikers van de Friese taal zo gemakkelijk mogelijk willen maken zich te bedienen van het Fries in het digitale domein.
Wij vinden ook de Friese literatuur van groot belang, niet alleen vanwege haar eigen literaire waarde, maar juist ook voor het voortbestaan van de Friese taal. Wij betrekken daarbij ook onze  inzet voor het Fries in de geschreven media.
In het KH18-event Lân fan Taal werken de partijen uit het veld die zich bezig houden met de Friese taal en cultuur in brede zin samen om verschillende projecten te realiseren in (de aanloop naar) 2018. Lân fan Taal functioneert daarbij wat ons betreft als aanjager van vernieuwing in (taal)beleid en als een sprekend voorbeeld van een integrale benadering, waarin alle beleidsvelden van programma 8 met elkaar verbonden worden.
Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid daar waar het gaat om de veelzijdigheid van de media in Fryslân. Wij richten ons op de instandhouding van een brede Friestalige programmering op verschillende mediaplatforms door de Friese regionale omroep, Omrop Fryslân, in de context van het nieuwe mediabestel. Daarnaast willen we ook de innovatie in de Friese persbedrijfstak ondersteunen, zodat er sprake zal zijn van een gemoderniseerde, maar nog steeds pluriforme pers in Fryslân. Wij doen dat door verder te investeren in een Fries regionaal mediacentrum.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Deltaplan: Implementatie Taalwet Aantal gemeenten met een verordening Fries taalgebruik 25 %
Percentage gemeenten met vastgestelde nota taalbeleid 40 %
Media: mediabestel Regiodekkende zender met volledige Friestalige programmering en dekkende financiering Gerealiseerd
Letteren Wij verlenen in 2017 Friese schrijversbeurzen. 5
In 2017 worden er in Fryslân alternatieve verkoopacties en “Sutelaksjes” ten behoeve van de verkoop van Friese boeken georganiseerd. Verkoopacties op 60 locaties en 10 Sutelaksjes.
Taalbeleid Er worden in 2017 Friestalige thematijdschriften uitgegeven 2 nummers, oplage 40.000 per keer.
Prijzenbeleid In 2017 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst, muziek, onderwijs en literatuur uitgereikt. Vier prijzen

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 3.455 
 • 0
 • 3.455
 • Begroting 2016
 • 6.543
 • 0
 • 6.543
 • Begroting 2017
 • 5.924
 • 0
 • 5.924
 • Begroting 2018
 • 5.649
 • 0
 • 5.649
 • Begroting 2019
 • 3.618
 • 0
 • 3.618
 • Begroting 2020
 • 1.717
 • 0
 • 1.717

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 6,5 miljoen in 2018 naar € 3,6 miljoen in 2019 Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van het tijdelijke budget voor Lân fan Taal. Vervolgens dalen de begrote lasten naar € 1,7 miljoen in 2020. Deze daling komt door de eindigheid van de budgetten die vanuit het coalitieakkoord voor dit onderwerp beschikbaar zijn gesteld.

Beleidsveld 8.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • St Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT)
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Realisatie 2015 Baten
 • 2
 • -2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.455
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.543
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.924
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.649
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.618
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.717

Beleidsveld 8.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • AFUK
 • Dichter fan Fryslan
 • Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
 • Europees buro foar lytse talen (EBLT)
 • Friese taal Rijk
 • Fryske literer tydskrift De Moanne
 • Fryske Rie
 • It Frysk Amateur Toaniel (IFAT)
 • Prizen literatuer wittenskip
 • Producties Omrop Fryslan Kulturele Haadsted 2018
 • Ried fan Fryske beweging
 • St Hispel Frysk literer tydskrift Hjir
 • St It Fryske Boek
 • St It Skriuwerboun
 • St Ons Bildt
 • St Stellingwarver Schrieversronte
 • St Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT)
 • Stipe punt 2.0
 • Taalkado
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Deltaplan Frysk basisvoorzieningen
 • Deltaplan Frysk en implementatie taalwet
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Deltaplan Frysk plus
 • Digitale hulpmiddelen Fries
 • Frysk yn de skreaune media
 • Mediafonds
 • Taal yn Fryslan 4
 • Taalbelied
 • Transitie medialandschap
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Upgraden prizebelied
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 445
 • 0
 • 43
 • 7
 • 123
 • 55
 • 4
 • 10
 • 15
 • 660
 • 19
 • 24
 • 182
 • 2
 • 2
 • 46
 • 16
 • 97
 • 51
 • 168
 • 1.970
 • 65
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 80
 • 71
 • 64
 • 497
 • 70
 • 0
 • 26
 • 884
 • 601
 • 601
 • 3.455
 • Begr 2016 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 22
 • 656
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 158
 • 2.092
 • 1.197
 • 200
 • 740
 • 150
 • 140
 • 80
 • 73
 • 63
 • 480
 • 128
 • 37
 • 50
 • 3.338
 • 1.113
 • 1.113
 • 6.543
 • Begr 2017 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 45
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.300
 • 1.388
 • 200
 • 2.250
 • 150
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 4.228
 • 396
 • 396
 • 5.924
 • Begr 2018 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 13
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.269
 • 1.388
 • 200
 • 2.000
 • 150
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 3.978
 • 403
 • 403
 • 5.649
 • Begr 2019 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 23
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.279
 • 1.323
 • 200
 • 100
 • 150
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.913
 • 426
 • 426
 • 3.618
 • Begr 2020 Lasten
 • 554
 • 3
 • 107
 • 14
 • 54
 • 56
 • 5
 • 10
 • 54
 • 0
 • 19
 • 24
 • 185
 • 4
 • 2
 • 47
 • 17
 • 0
 • 157
 • 0
 • 1.310
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 406
 • 406
 • 1.717

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina