Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

8.2 Erfgoed

Begroting

Wat willen wij bereiken?

Fryslân is de mooiste provincie van het land, dat willen we zo houden. Met veel cultuurhistorie en erfgoed, van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. Op grond van het Streekplan Fryslân, dat zal worden opgevolgd door de Omgevingsvisie en de thematische structuurvisie Grutsk op’ e Romte, wil de provincie bereiken dat de Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden worden behouden en versterkt. Hoe we dat gaan doen hebben we vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019.
Met een subsidieregeling en het Cultuurfonds voor monumenten in Fryslân blijven we het restaureren en herbestemmen van monumenten ondersteunen, zodat het ook functioneel gebruikt kan worden en toegankelijk blijft voor een breed publiek. Ook ondersteunen we provinciale monumenteninstellingen. Daarnaast zetten we ons in voor de bescherming, het onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot het archeologische erfgoed zoals terpen, waarbij de FAMKE-advieskaart een belangrijk instrument vormt en waarin we samenwerken met de Fryske Akademy en de RuG. Tenslotte zetten we ons in voor cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken, waarbij de provinciale Cultuurhistorische Kaart een belangrijk instrument vormt. Dit doen dit ook via het ruimtelijke spoor, de integrale gebiedsontwikkeling, de advisering van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam en het IMF.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
  • Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
  • Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten6.762 5.2893.9973.0053.0293.008
Totaal baten1188888
Saldo van lasten en baten6.7515.2813.9892.9973.0213.000
Toelichting:

De lasten zijn o.a. Decentralisatie-uitkering monumentenzorg en voor een viertal budgetsubsidies. Daarnaast is in de jaren 2016 en 2017 nog € 2,0 miljoen begroot uit de reserve NUON voor de monumentenregeling en het Cultuurfonds voor monumenten Fryslan. Naast de lasten zij er ook baten voor Archeologie en het Archeologisch depot.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
2. Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
3. Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.
Toelichting:

De periode voor de uitvoering van de restauratie en herbestemming van het monumentale stadhuis Bolsward gaat hoogstwaarschijnlijk verlengd worden. Het project is duurder geworden en de gemeente SWF zoekt nog naar extra middelen. Bij de tweede bestuursrapportage is er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de aanpassing van de jaarschijven.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2