Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

Portefeuillehouder: Sietske Poepjes, Sander de Rouwe en Johannes Kramer
Begroting

Verbonden partijen

  • Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden [lees meer]
    Het doel is zorgen voor een goed voorzieningenpatroon van historische documentatiecentra in een optimale samenwerking en dat er een openbaar lichaam is dat de collecties en archiefbescheiden beheert die aanwezig zijn in de rijksarchieven bewaarplaats in Fryslân, de provinciale bibliotheek en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD).

Ambities

Op 7 september 2016 hebben wij de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen aan Provinciale Staten voorgelegd, waarin het integrale beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport voor de komende jaren (2017-2020) is beschreven en begroot. De in dit hoofdstuk geformuleerde resultaten hangen, afgezien van het onderdeel Erfgoed, logischerwijs samen met deze beleidsbrief. De begrote middelen van bovengenoemde beleidsbrief konden nog niet in deze begroting verwerkt worden.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen. Op deze wijze willen wij de innovatiekracht in Fryslân vergroten, zowel in cultureel, als economisch opzicht, zodat Fryslân een aantrekkelijke, complete, uitdagende en eigenzinnige provincie kan zijn en blijven.

Met betrekking tot cultuurdeelname hechten wij er aan dat er in de komende periode meer Friezen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan muziek-, dans- en toneellessen. Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed. Wij zetten in op het behoud daarvan. Het taal- en onderwijsbeleid willen wij versterken door een Deltaplan Fries.

In het kader van ons erfgoedbeleid zetten wij in op het behoud van Friese monumenten, het archeologische erfgoed, en cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken. Daarnaast zullen we de cultuurhistorische waarden van Fryslân versterken.

Vastgestelde beleidsnotities

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten40.54754.23338.00636.40429.07626.133
Totaal baten1883.41481818181
Saldo van lasten en baten40.35950.81937.92636.32328.99626.052
Eerste bestuursrapportage

Verbonden partijen

  • Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden [lees meer]
    Het doel is zorgen voor een goed voorzieningenpatroon van historische documentatiecentra in een optimale samenwerking en dat er een openbaar lichaam is dat de collecties en archiefbescheiden beheert die aanwezig zijn in de rijksarchieven bewaarplaats in Fryslân, de provinciale bibliotheek en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD).

Ambities begroting 2017

Op 7 september 2016 hebben wij de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen aan Provinciale Staten voorgelegd, waarin het integrale beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport voor de komende jaren (2017-2020) is beschreven en begroot. De in dit hoofdstuk geformuleerde resultaten hangen, afgezien van het onderdeel Erfgoed, logischerwijs samen met deze beleidsbrief. De begrote middelen van bovengenoemde beleidsbrief konden nog niet in deze begroting verwerkt worden.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen. Op deze wijze willen wij de innovatiekracht in Fryslân vergroten, zowel in cultureel, als economisch opzicht, zodat Fryslân een aantrekkelijke, complete, uitdagende en eigenzinnige provincie kan zijn en blijven.

Met betrekking tot cultuurdeelname hechten wij er aan dat er in de komende periode meer Friezen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan muziek-, dans- en toneellessen. Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed. Wij zetten in op het behoud daarvan. Het taal- en onderwijsbeleid willen wij versterken door een Deltaplan Fries.

In het kader van ons erfgoedbeleid zetten wij in op het behoud van Friese monumenten, het archeologische erfgoed, en cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken. Daarnaast zullen we de cultuurhistorische waarden van Fryslân versterken.

 

Inzet beschikbare middelen

Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Lasten
Structureel21.1462.06768018.398
Niet structureel31.5334202.52317.86811.562
Totaal Lasten52.6784204.59018.54829.960
Baten
Structureel17908
Niet structureel005850-585
Totaal Baten1705940-577
Lasten-Baten52.6624203.99618.54830.537