Programma 6: Economie, toerisme en recreatie

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe, Klaas Kielstra, Michiel Schrier, Sietske Poepjes, Johannes Kramer
Begroting

Verbonden partijen

 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen [lees meer]
  Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en behartiging van de economische belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel. Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’.
 • Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden [lees meer]
  De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen van de colleges van aangesloten gemeenten en provincie, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap. Het betreft zowel een toeristisch als economisch publiek belang: goede watersportvoorzieningen/ routenetwerken en werkgelegenheid.
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden [lees meer]
  Doel van het Waddenfonds is het subsidiëren van niet-reguliere investeringen gericht op:
  - versterking natuur- en landschapswaarden,
  - wegneming externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
  - duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
  - ontwikkeling duurzame kennishuishouding.
 • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen [lees meer]
  Deze participatie, sinds de jaren negentig, vloeit voort uit afspraken tussen het rijk en de drie Noordelijke provincies over de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De vennootschap heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociaal-economische structuur en de werkgelegenheid in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.
 • Doefonds BV, Leeuwarden [lees meer]
  De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Doefonds BV. Deze BV is 2 april 2014 opgericht. Doel is via dit fonds de regionale economie te versterken door innovatie door financiering mogelijk te maken.
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen [lees meer]
  Openbaar belang is het behoud van het ijsstadion Thialf als voorziening die voor de provincie een bijdrage levert op het gebied van economie, sport en cultuur. Thialf OG BV bezit 100 % van de aandelen van Thialf B.V. NB: Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van enig jaar.
 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV (FSFE), Leeuwarden [lees meer]
  De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV. Deze BV is 2 september 2014 opgericht. Doel van het fonds is het financieren van projecten op het gebied van duurzame energie.

Ambities

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielereronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

Vastgestelde beleidsnotities

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten125.290165.80383.32769.47059.55844.859
Totaal baten11.53224.2316.7653.7323.6983.744
Saldo van lasten en baten113.759141.57176.56265.73855.85941.116
Eerste bestuursrapportage

Verbonden partijen

 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen [lees meer]
  Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en behartiging van de economische belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel. Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’.
 • Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden [lees meer]
  De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen van de colleges van aangesloten gemeenten en provincie, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap. Het betreft zowel een toeristisch als economisch publiek belang: goede watersportvoorzieningen/ routenetwerken en werkgelegenheid.
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden [lees meer]
  Doel van het Waddenfonds is het subsidiëren van niet-reguliere investeringen gericht op:
  - versterking natuur- en landschapswaarden,
  - wegneming externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
  - duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
  - ontwikkeling duurzame kennishuishouding.
 • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen [lees meer]
  Deze participatie, sinds de jaren negentig, vloeit voort uit afspraken tussen het rijk en de drie Noordelijke provincies over de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De vennootschap heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociaal-economische structuur en de werkgelegenheid in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.
 • Doefonds BV, Leeuwarden [lees meer]
  De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Doefonds BV. Deze BV is 2 april 2014 opgericht. Doel is via dit fonds de regionale economie te versterken door innovatie door financiering mogelijk te maken.
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen [lees meer]
  Openbaar belang is het behoud van het ijsstadion Thialf als voorziening die voor de provincie een bijdrage levert op het gebied van economie, sport en cultuur. Thialf OG BV bezit 100 % van de aandelen van Thialf B.V. NB: Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van enig jaar.
 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV (FSFE), Leeuwarden [lees meer]
  De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV. Deze BV is 2 september 2014 opgericht. Doel van het fonds is het financieren van projecten op het gebied van duurzame energie.

Ambities begroting 2017

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielereronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

 

Inzet beschikbare middelen

Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Lasten
Structureel31.0028.22921.3901.384
Niet structureel83.556-6.2019.76133.64633.947
Totaal Lasten114.558-6.20117.99055.03635.331
Baten
Structureel17800178
Niet structureel9.857-6004.29204.965
Totaal Baten10.035-6004.29205.143
Lasten-Baten104.523-5.60113.69855.03630.188