Programma 6: Economie, toerisme en recreatie

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe, Klaas Kielstra, Michiel Schrier, Sietske Poepjes, Johannes Kramer

Begroting

Ambities

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielereronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 6 Economie, toerisme en recreatie

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 125.290
 • 11.532
 • 113.759
 • Begroting 2016
 • 165.803
 • 24.231
 • 141.571
 • Begroting 2017
 • 83.327
 • 6.765
 • 76.562
 • Begroting 2018
 • 69.470
 • 3.732
 • 65.738
 • Begroting 2019
 • 59.558
 • 3.698
 • 55.859
 • Begroting 2020
 • 44.859
 • 3.744
 • 41.116

Programma 6 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 6.1 Bedrijvigheid
 • 6.2 Toerisme en recreatie
 • 6.3 Duurzame energie
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 6.926
 • 1.299
 • 3.306
 • 11.532
 • 113.759
 • Begr 2016 Baten
 • 16.640
 • 2.609
 • 4.982
 • 24.231
 • 141.571
 • Begr 2017 Baten
 • 6.362
 • 178
 • 225
 • 6.765
 • 76.562
 • Begr 2018 Baten
 • 3.379
 • 178
 • 175
 • 3.732
 • 65.738
 • Begr 2019 Baten
 • 3.420
 • 178
 • 100
 • 3.698
 • 55.859
 • Begr 2020 Baten
 • 3.466
 • 178
 • 100
 • 3.744
 • 41.116

Programma 6 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 6.1 Bedrijvigheid
 • 6.2 Toerisme en recreatie
 • 6.3 Duurzame energie
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 90.580
 • 22.211
 • 12.499
 • 125.290
 • Begr 2016 Lasten
 • 115.967
 • 31.287
 • 18.549
 • 165.803
 • Begr 2017 Lasten
 • 60.217
 • 8.836
 • 14.275
 • 83.327
 • Begr 2018 Lasten
 • 54.706
 • 5.722
 • 9.043
 • 69.470
 • Begr 2019 Lasten
 • 50.425
 • 4.618
 • 4.515
 • 59.558
 • Begr 2020 Lasten
 • 40.669
 • 3.347
 • 843
 • 44.859

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielereronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 31.002
 • 83.556
 • 114.558
 • 178
 • 9.857
 • 10.035
 • 104.523
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -6.201
 • -6.201
 • -600
 • -600
 • -5.601
 • Realisatie per 1-4
 • 8.229
 • 9.761
 • 17.990
 • 0
 • 4.292
 • 4.292
 • 13.698
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 21.390
 • 33.646
 • 55.036
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.036
 • Saldo
 • 1.384
 • 33.947
 • 35.331
 • 178
 • 4.965
 • 5.143
 • 30.188

6. Economie, toerisme en recreatie

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 31.002
 • 31.002
 • 47.481
 • 36.075
 • 0
 • 0
 • 83.556
 • 114.558
 • 178
 • 178
 • 3.278
 • 6.354
 • 225
 • 0
 • 9.857
 • 10.035
 • 104.523
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 2.434
 • -8.635
 • 0
 • 0
 • -6.201
 • -6.201
 • 0
 • 0
 • 0
 • -600
 • 0
 • 0
 • -600
 • -600
 • -5.601
 • Realisatie per 1-4
 • 8.229
 • 8.229
 • 6.841
 • 2.920
 • 0
 • 0
 • 9.761
 • 17.990
 • 0
 • 0
 • 136
 • 4.156
 • 0
 • 0
 • 4.292
 • 4.292
 • 13.698
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 21.390
 • 21.390
 • 25.357
 • 8.278
 • 0
 • 11
 • 33.646
 • 55.036
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.036
 • Saldo
 • 1.384
 • 1.384
 • 17.716
 • 16.242
 • 0
 • -11
 • 33.947
 • 35.331
 • 178
 • 178
 • 3.142
 • 1.598
 • 225
 • 0
 • 4.965
 • 5.143
 • 30.188

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielereronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 31.154
 • 81.881
 • 113.036
 • 381
 • 12.640
 • 13.021
 • 100.015
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -10.468
 • -10.468
 • 0
 • -515
 • -515
 • -9.953
 • Realisatie per 1-9
 • 21.596
 • 21.129
 • 42.725
 • 728
 • 8.082
 • 8.810
 • 33.915
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 9.058
 • 32.498
 • 41.556
 • 0
 • 0
 • 0
 • 41.556
 • Saldo
 • 501
 • 17.786
 • 18.287
 • -348
 • 4.043
 • 3.696
 • 14.591

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 31.154
 • 31.154
 • 48.989
 • 32.893
 • 0
 • 81.881
 • 113.036
 • 381
 • 381
 • 3.352
 • 9.064
 • 225
 • 0
 • 12.640
 • 13.021
 • 100.015
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • -4.648
 • -5.820
 • 0
 • -10.468
 • -10.468
 • 0
 • 0
 • -515
 • 0
 • 0
 • 0
 • -515
 • -515
 • -9.953
 • Realisatie per 1-9
 • 21.596
 • 21.596
 • 14.904
 • 6.221
 • 4
 • 21.129
 • 42.725
 • 728
 • 728
 • 586
 • 7.291
 • 0
 • 205
 • 8.082
 • 8.810
 • 33.915
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 9.058
 • 9.058
 • 22.322
 • 10.165
 • 11
 • 32.498
 • 41.556
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 41.556
 • Saldo
 • 501
 • 501
 • 7.114
 • 10.687
 • -15
 • 17.786
 • 18.287
 • -348
 • -348
 • 2.251
 • 1.772
 • 225
 • -205
 • 4.043
 • 3.696
 • 14.591

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Ondernemerschap is het kernwoord dat de beleidsterreinen bedrijvigheid, toerisme & recreatie, en duurzame energie verbindt. Voor alle drie beleidsterreinen geldt dat er een beleidsbrief is opgesteld:

 • Beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’
 • Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie
 • Beleidsbrief Duurzame Energie

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ staat het algemene economisch beleid van de provincie. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen en het vergroten van het innovatief vermogen binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Daarbij staat het brede MKB in Fryslân centraal. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, als bijvoorbeeld Watertechnologie en Agri-business. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In 2017 stimuleren en faciliteren we internationalisering van het MKB via verschillende financieringsvormen. We ondersteunen start-ups en bevorderen cross-sectorale innovaties. De inzet op circulaire economie is daar een goed voorbeeld van. In 2016 hebben we daarbij mooie resultaten bereikt met de ondersteuning van BeStart en van de Vereniging Circulair Friesland.

De beleidsbrief Gastvrijheidseconomie is een verbijzondering van het economisch beleid waarin specifiek wordt ingezoomd op de recreatie & toerisme-sector. De beleidsbrief Duurzame Energie (Provinciale Staten najaar 2016) beschrijft hoe we aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid werken. Daarnaast biedt de energietransitie ook kansen op economische spin-off.

In 2016 is de ambitie gelanceerd om ons in te zetten om een grote wielerronde naar Fryslân te halen. De lobby hiervoor gaat ook in 2017 onverminderd door, welke gericht is op het binnenhalen van een wielerronde in de periode 2019-2025. Halverwege 2017 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend gemaakt.

De initiatieven in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 koppelen we aan onze ambities van de economische agenda, en specifiek vanuit Hospitality (Gastvrijheids-economie).

Aan Provinciale Staten voorgelegde nota’s
In 2017 legden we aan uw Staten de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ voor: een bondig integraal, economisch plan waarin de vigerende beleidsnota ‘Groen, slim en grensverleggend’ en het investeringsprogramma ‘Wurkje foar Fryslân’ zijn geïntegreerd.

In 2017 legden we aan uw Staten voor:

 • Herijkt Uitvoeringsprogramma Agrofood
 • Jaarstukken SNN
 • Jaarverslag SNN 2016
 • Jaarrekening SNN 2016
 • Gewijzigde begroting SNN 2016
 • Begroting SNN 2018
 • Beleidsbrief Gastvrij Fryslân
 • Integraal Energieplan

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.1 Bedrijvigheid
6.2 Toerisme en recreatie
6.3 Duurzame energie

Toelichting:

6.1 Bedrijvigheid
Het gaat economisch goed in Fryslân. De ramingen voor de economisch groei verwachten voor zowel 2017 als 2018 in Fryslân een groei van ongeveer 2% tegen 3% landelijk. Deze groei komt onder andere tot uiting in de toename van de werkgelegenheid. Uit de meest recente peiling tussen 1 april 2016 en 1 april 2017 van ons werkgelegenheidsonderzoek blijkt dat het aantal banen in Fryslân met 1,1% is gegroeid. De toename van de werkgelegenheid kan ook zorgen voor krapte op de arbeidsmarkt. In Fryslân is dit alleen het geval voor de ICT beroepen. Dit bleek ook al uit onze gesprekken met verschillende ondernemers tijdens het ICT-diner. Verder is de totale arbeidsmarkt ruimer dan landelijk. Een andere mooie indicator van economische voorspoed is de daling van het aantal faillissementsverklaringen. Het aantal bedrijven dat failliet werd verklaard daalde met maar liefst 63 procent van 197 in 2016 naar 73 in 2017. In Nederland was daarmee in de Provincie Fryslân relatief gezien de grootste daling zichtbaar.

De beleidsbrief Landbouw is in juni 2017 door uw Staten vastgesteld, in aansluiting hierop wordt gewerkt aan de Landbouwdeals. Een nieuw jaarplan Agrofood zal in 2018 worden opgesteld in een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Landbouw – Agrofood.
In 2017 hebben wij verdere uitvoering gegeven aan de Beleidsbrief Wurkje mei Fryslân. De doelen uit deze Beleidsbrief zijn vertaald naar de monitoringsrapportage Economie, die het afgelopen jaar zijn meegestuurd met de bestuursrapportages en jaarstukken.

6.2 Toerisme en Recreatie
In 2017 zijn vele ambities uit de beleidsbrief tot uitvoering gebracht, waaronder de meerjarige marketingcampagne van Merk Fryslân en de integratie van de campagnes van LF 2018 en Merk Fryslân. We zijn gestart met het hospitalityprogramma LF 2018 en de innovatieagenda via inzet van IPF en de Toerisme Alliantie Fryslân is operationeel. Daarnaast is in 2017 de gratis OV kaart voor toeristen uitgebracht.
Wij constateren dat de uitvoering van de beleidsbrief op koers ligt. De gastvrijheidssector heeft in 2017 een omzetgroei van 4% gerealiseerd, terwijl het aantal banen met 1,1% is toegenomen. De waardering van de vakantiegangers is gelijk gebleven. De provincie Fryslân scoort met een 8,4 iets boven het landelijk gemiddelde.

In juni 2016 is de huidige beleidsbrief Gastvrijheidseconomie vastgesteld. Dat is in de plaats getreden van het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân. De herijking stond aangekondigd in het coalitieakkoord, door middel van de beleidsbrief is daarin voorzien

6.3 Duurzame Energie
Hoewel de opwekking van duurzame energie in Fryslân steeds verder toeneemt, wordt het doel voor 2020 pas een jaar later gehaald. In dat jaar zal Windpark Fryslân naar verwachting stroom gaan leveren. De meeste resultaten zijn bereikt. Zoals uit de toelichting blijkt, zijn sommige resultaten niet gehaald, onder andere omdat POP-subsidies niet zijn toegekend

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 115.947
 • 24.921
 • 91.026
 • -30.754
 • 60.273
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 102.470
 • 13.261
 • 89.210
 • -20.294
 • 68.915
 • Rekening 2017
 • 68.218
 • 11.841
 • 56.376
 • 12.301
 • 68.677
 • Saldo begroting en rekening
 • 34.253
 • 1.419
 • 32.833
 • -32.595
 • 238

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 6.1 Bedrijvigheid
 • 6.2 Toerisme en recreatie
 • 6.3 Duurzame energie
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 6.1 Bedrijvigheid
 • 6.2 Toerisme en recreatie
 • 6.3 Duurzame energie
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 77.822
 • 18.589
 • 19.536
 • 115.947
 • 14.064
 • 4.938
 • 5.918
 • 24.921
 • 91.026
 • Begroting 2017
 • 69.566
 • 20.789
 • 12.115
 • 102.470
 • 3.146
 • 3.408
 • 6.707
 • 13.261
 • 89.210
 • Besteding 2017
 • 47.038
 • 13.079
 • 8.101
 • 68.218
 • 1.813
 • 3.758
 • 6.271
 • 11.841
 • 56.376
 • Saldo 2017
 • 22.528
 • 7.710
 • 4.015
 • 34.253
 • 1.333
 • -350
 • 436
 • 1.419
 • 32.833

Investeringen

 • Bedragen x €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2017
 • 18.250
 • 486
 • 239
 • 18.975
 • uitgaven
 • 10.353
 • 10.353
 • bijdragen derden
 • 4.698
 • 4.698
 • Stand per 31-12-2017
 • 23.906
 • 486
 • 239
 • 24.631

Balanspost reserves

 • Bedragen x €1.000,-
 • R. Reserve Inzet NUON reserve
 • R. Reserve revolverend NUON reserve (beklemd)
 • R. Gebiedsbudget
 • R. Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • R. Reserve Gebiedsbudget Algemeen PS 29-6-2016
 • Stand per 1-1-2017
 • 84.897
 • 39.647
 • 5.654
 • -399
 • 2.354
 • toevoeging
 • 248
 • 125
 • -8
 • 20.365
 • 2.261
 • aanwending
 • 33.046
 • 248
 • 1.801
 • 3.763
 • 1.522
 • Stand per 31-12-2017
 • 52.099
 • 39.524
 • 3.844
 • 16.203
 • 3.093

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x €1.000,-
 • V. Doefonds BV
 • V. Lening Innovatie Fonds Noord Nederland IFNN
 • V. Revolverende middelen lening EKF + NLD
 • V. Revolverende middelen lening Energy Challenges
 • Stand per 1-1-2017
 • 3.500
 • 3.333
 • 220
 • 300
 • toevoeging
 • 4.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2017
 • 8.000
 • 3.333
 • 220
 • 300

Toelichting:

De termijnen voor de kredietsubsidies Innovatiefonds Noord Nederland, EKF + NLD en Energy Challenges zijn door uitstel van terugbetaling niet ontvangen.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x €1.000,-
 • OP Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF
 • OP Verdiepen Langweerder Wielen
 • Stand per 1-1-2017
 • 182
 • 4
 • toevoeging
 • 205
 • 0
 • aanwending
 • 0
 • 4
 • Stand per 31-12-2017
 • 387
 • 0
Print deze pagina