Programma 5: Landelijk gebied

5.4 Integrale plattelandsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Plattelandsbeleid

Het platteland is leefbaar en vitaal. Dat willen wij zo houden! Het platteland maakt deel uit van alle provincale beleidsvelden, gericht op leefbaarheid en sociaal-economische ontwikkeling.

De provincie streeft naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor bewoners van het platteland. Het gaat dan om bereikbaar werk (werken), bereikbare voorzieningen (leven) en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden (beleven en wonen). Wij sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s.
We treden op als kennismakelaar en facilitator. We financieren Doarpswurk om de leefbaarheid en het welzijn op het platteland te stimuleren. In streekagenda’s bundelen en voeren we gezamenlijk beleid uit met gemeenten, Wetterskip en maatschappelijke organisaties. Onder de vlag van de Nota Plattelandsbeleid ontwikkelen we projecten die tot vernieuwing van de plattelandsontwikkeling leiden.

Voortkomend uit de integrale Beleidsagenda Bevolkingsontwikkeling Fryslân zetten wij in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid (zie H9).

Vanuit het Iepen Mienskipsfûns stimuleren wij onder andere initiatieven op het gebied van sociale innovatie.
De streekagenda’s weerspiegelen de programmatische integratie van het fysieke en sociale beleid met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van de Friese regio’s. Het thema ‘Leefbaarheid en voorzieningen’ in de verschillende uitvoeringsprogramma’s biedt aanknopingspunten voor het identificeren van concrete projecten met een sociale- en/of zorgcomponent.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • 2017 is het laatste jaar van de uitvoering van de Beliedsnota Plattelân. Daarom bezien wij in 2017 hoe een vervolg er uit zou kunnen/moeten zien. Hierbij zal een nauwe relatie met krimp en leefbaarheid worden gelegd.
 • Wij zetten de (beperkte) beschikbare middelen voor projecten op provinciale schaal in de eerste plaats in ter verdere realisatie van de speerpunten uit de Beleidsnota, zoals streekproducten en (duurzame) dorpshuizen. Voor kleinere projecten zetten wij wederom sterk in op bottom-up projecten via het IMF.
 • In 2017 zijn wij, in het kader van Kansen in Kernen, volop bezig met de herinrichting van 6 dorpskernen waar voor aanleg van De Centrale As het doorgaande verkeer door heen reed. Kansen in Kernen is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Zie voor meer informatie de paragraaf ‘Grote Projecten’.
 • Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Wij zetten voor de huidige collegeperiode € 750.000 in voor de procedurele afhandeling van subsidieaanvragen door SNN en RVO. Dit om de totaal verwachte investeringsomvang voor beide gebieden (ca. € 16.332.500,– ) waar te kunnen maken zetten.
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As en de N381, zie grote de paragraaf projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Plattelandsbeleid Ingezet wordt op de realisatie van één Fries keurmerk voor streekproducten. 1
Duurzaamheidsaanvragen van dorpshuizen in federatief of clusterverband 4
Mogelijke uitrol pilot duurzaamheid in dorpshuizen Zuidwest over meer gebieden in de provincie. 1
Aantal opengestelde tenders IMF 3
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 35.461 
 • 2.152
 • 33.309
 • Begroting 2016
 • 35.765
 • 3.412
 • 32.353
 • Begroting 2017
 • 18.349
 • 0
 • 18.349
 • Begroting 2018
 • 14.328
 • 0
 • 14.328
 • Begroting 2019
 • 10.266
 • 0
 • 10.266
 • Begroting 2020
 • 1.949
 • 0
 • 1.949

Toelichting:

De lasten hebben voornamelijk betrekking op het jaarlijkse budgetsubsidie aan de Stichting Doarpswurk en op de tijdelijke budgetten Iepen Mienskipsfûns en Nota plattelandsbeleid. De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat er forse bedragen zijn geraamd voor de Gebiedsontwikkeling N381 en Kansen in Kernen en de aflopende subsidie waterkwaliteit FYLG in 2016. De bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoeringkosten.

Het kadernotavoorstel POP 3 – Uitvoeringskosten LEADER (Leaderaanpak stimuleert innovatie van onderop, waarbij cofinanciering is geregeld, maar RVO en SNN voeren subsidie POP 3) is cijfermatig verwerkt in 2017-2018 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 5.4 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • ILG no 10 subs NP Schiermonnikoog & Alde Feanen
 • Kansen in Kernen
 • No 01 Subsidie grondgebonden landbouw FYLG
 • No 06 Subsidie Realisatie EHS FYLG
 • No 08 Subsidie Natuur Overig FYLG
 • No 20 Subsidie Landschap (generiek) FYLG
 • No 25 Subsidie verb leefbaarh plattelandsgeb FYLG
 • No 28 Stim en verbreden plattel economie FYLG
 • No 30 Cultuur FYLG
 • No 32 Proceskosten FYLG
 • No 34 Actief grondbeleid FYLG
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • Nog te verdelen ILG middelen
 • PP NOF-MLS Hoeve en streekproducten MET een verhaal
 • Streekagenda NW Fryslan
 • Village Image of Culture PP
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Bezwaarschriften op YLG FYLG projecten
 • Leader Technische Hulp
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 5
 • 10
 • 0
 • 221
 • 12
 • 124
 • 46
 • 14
 • 6
 • 20
 • -176
 • 34
 • 90
 • 86
 • 34
 • 19
 • 42
 • 147
 • 732
 • 427
 • 427
 • 127
 • 840
 • 25
 • 993
 • 0
 • 2.152
 • 33.309
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.802
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.802
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.610
 • 0
 • 1.610
 • 0
 • 3.412
 • 32.353
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.349
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.328
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.266
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.949

Beleidsveld 5.4 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Proceskosten algemeen
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Iepen mienskipsfuns
 • Iepen Mienskipsfuns 2015
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • ILG no 01 subsidie grondgebonden landbouw
 • ILG no 06 subsidie realisatie EHS
 • ILG no 09 subs milieukwaliteit EHS/VHR/Nb-wet
 • ILG no 10 subs NP Schiermonnikoog & Alde Feanen
 • ILG no 11 subsidie soortenbescherming
 • ILG no 13 subsidie waterkwaliteit
 • ILG no 14 subsidie duurzaam bodemgebruik
 • ILG no 17 subs ontw en verst toegankelijkheid
 • ILG no 20 subsidie landschap (generiek)
 • ILG no 22 subs Nat Landsch Nrd Fr Wouden/Zw Frl
 • ILG no 31 plattelandsprojecten LEADER
 • ILG no 32 proceskosten
 • Kansen in Kernen
 • Kansenfonds
 • Kulturhus Oudehaske Friese Meren
 • No 01 Subsidie grondgebonden landbouw FYLG
 • No 04 Kennis, Innovatie en versterken landbouw FYLG
 • No 06 Subsidie Realisatie EHS FYLG
 • No 08 Subsidie Natuur Overig FYLG
 • No 09 Subsidie Milieukwaliteit EHS/VHR/Nb-wet FYLG
 • No 10 NP Schiermonnikoog en Alde Feanen FYLG
 • No 11 Subsidie Soortenbescherming FYLG
 • No 12 Subsidie Regionale Watersystemen FYLG
 • No 13 Subsidie waterkwaliteit FYLG
 • No 14 Duurzaam bodemgebruik FYLG
 • No 16 Subsidie Recreatief Groen FYLG
 • No 17 Ontw en vers toegangkelijkheid FYLG
 • No 19 Subsidie verst en verb kwal toer niv FYLG
 • No 20 Subsidie Landschap (generiek) FYLG
 • No 21 Subsidie Archeologie FYLG
 • No 22 Subsidie Nat Landsch Nrd Fr Woud/Zw Frl FYLG
 • No 24 Subsidie beheer landschap (beheersvergoeding) FYLG
 • No 25 Subsidie verb leefbaarh plattelandsgeb FYLG
 • No 28 Stim en verbreden plattel economie FYLG
 • No 29 Subsidie Erfgoed en monumentenzorg FYLG
 • No 30 Cultuur FYLG
 • No 31 Plattelandsprojecten LEADER FYLG
 • No 32 Proceskosten FYLG
 • No 33 Grondbeleid FYLG
 • No 34 Actief grondbeleid FYLG
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • Nog te verdelen ILG middelen
 • Nota Plattelandsbeleid
 • POP 3 Uitvoeringkosten LEADER
 • PP NOF-MLS Hoeve en streekproducten MET een verhaal
 • Romaansk Goatyske tsjerken Lauwersland
 • Streekagenda NW Fryslan
 • Village Image of Culture PP
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Bezwaarschriften op YLG FYLG projecten
 • Leader Technische Hulp
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 3
 • 601
 • 604
 • 0
 • 5.600
 • 7.876
 • 230
 • 0
 • 0
 • 1.114
 • 703
 • 92
 • 1.914
 • 2.171
 • -76
 • -1
 • -8
 • 1.107
 • 0
 • 437
 • 85
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 116
 • 43
 • 6.113
 • 2.911
 • 0
 • 3
 • 23
 • 377
 • 290
 • 0
 • 0
 • 0
 • 73
 • 267
 • 91
 • 101
 • 0
 • 281
 • 110
 • 86
 • 24
 • 219
 • 400
 • 154
 • 5
 • 113
 • -2,792
 • 1.612
 • 0
 • 34
 • 0
 • 19
 • 42
 • 121
 • 32.076
 • 427
 • 427
 • 127
 • 840
 • 25
 • 993
 • 1.361
 • 1.361
 • 35.461
 • Begr 2016 Lasten
 • 13
 • 608
 • 622
 • 2.118
 • 5.700
 • 1.537
 • 78
 • 0
 • 63
 • 1.617
 • 1.055
 • 183
 • -22
 • 1.030
 • 0
 • 0
 • 0
 • 867
 • 0
 • 2
 • 5
 • 25
 • 0
 • 1
 • 3.708
 • 350
 • 15
 • 228
 • 298
 • 4.206
 • 62
 • 489
 • 0
 • 0
 • 792
 • 1.745
 • 0
 • 12
 • 30
 • 57
 • 334
 • 49
 • 62
 • 0
 • 348
 • 36
 • 73
 • 2
 • 788
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 84
 • 1.560
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 282
 • 29.872
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.610
 • 0
 • 1.610
 • 3.662
 • 3.662
 • 35.765
 • Begr 2017 Lasten
 • 13
 • 608
 • 622
 • 6.058
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 2.918
 • 225
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.595
 • 350
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.310
 • 375
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15.981
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.747
 • 1.747
 • 18.349
 • Begr 2018 Lasten
 • 13
 • 608
 • 622
 • 4.648
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.300
 • 2.925
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.194
 • 350
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.450
 • 375
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.391
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.315
 • 1.315
 • 14.328
 • Begr 2019 Lasten
 • 13
 • 608
 • 622
 • 4.478
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.850
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 405
 • 350
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.252
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.392
 • 1.392
 • 10.266
 • Begr 2020 Lasten
 • 13
 • 608
 • 622
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.327
 • 1.327
 • 1.949

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • POP 3 – Uitvoeringskosten LEADER
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 375
 • 375
 • 2018
 • 375
 • 375
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten - Plattelandsbeleid

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 2017 is het laatste jaar van de uitvoering van de Beliedsnota Plattelân. Nagegaan wordt hoe een vervolg er uit zou kunnen/moeten zien. Hierbij zal een nauwe relatie met krimp en leefbaarheid worden gelegd.
2 De (beperkte) beschikbare middelen voor projecten op provinciale schaal worden in de eerste plaats ingezet ter verdere realisatie van de speelpunten uit de Beleidsnota, zoals streekproducten en (duurzame) dorpshuizen. Voor kleinere projecten wordt ingezet op bottum-up projecten via het IMF.
3 In het kader van Kansen in Kernen zijn wij volop bezig met de herinrichting van 6 dorpskernen waar voor aanleg van de Centrale As het doorgaande verkeer door heen reed.
4 De samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noordwest wordt vormgegeven door middel van de LEADER aanpak, dit als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
5 Gebiedsontwikkeling Centrale As en de N381.

Toelichting:

2) Voor het IMF worden in 2017 weer drie tenders opengesteld. Om onze ambitie om in de huidige coalitieperiode het geld daadwerkelijk te besteden handen en voeten te geven, stellen we in 2017 en 2018 grotere tenders open dan eerder in de begroting was voorzien. Gezien het grote aantal aanvragen bij het IMF voorziet dat ook in de behoefte van de initiatiefnemers. Via bijvoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om het gereserveerde budget voor 2018 en 2019 naar voren te halen en reeds in 2017 en 2018 beschikbaar te stellen.

3) Kansen in Kernen is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van de Centrale As. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Grote Projecten.

4) Medio 2016 zijn om diverse (nationale) redenen met vertraging de Lokale Ontwikkelingsstrategieën voor gebieden Noordwest-Fryslân door GS vastgesteld. In 2017 worden voor beide gebieden twee Leader tenders opengesteld. Bij vaststelling door GS is de provinciale cofinanciering alleen voor de uitvoeringsjaren t/m 2018 geregeld. Volgens de gemaakte planning is in 2017 meer en in 2018 minder geld nodig voor de uitvoering van LEADER in Noordoost- en Noordwest-Fryslân dan in de begroting voorzien was. Hiervoor is een begrotingswijziging toegevoegd, waarbij middelen van 2018 naar 2017 worden overgeheveld.

5) Zie voor een uitgebreide toelichting de paragraaf Grote Projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Plattelandsbeleid De realisatie van één Fries keurmerk voor streekproducten 1
Duurzaamheidsaanvragen van dorpshuizen in federatief of clusterverband 4
(Mogelijke) uitrol pilot duurzaamheid in dorpshuizen Zuidwest over meer gebieden in de provincie 1
Aantal opengestelde tenders IMF 3

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 2017 is het laatste jaar van de uitvoering van de Beliedsnota Plattelân. Nagegaan wordt hoe een vervolg er uit zou kunnen/moeten zien. Hierbij zal een nauwe relatie met krimp en leefbaarheid worden gelegd.
2 De (beperkte) beschikbare middelen voor projecten op provinciale schaal worden in de eerste plaats ingezet ter verdere realisatie van de speelpunten uit de Beleidsnota, zoals streekproducten en (duurzame) dorpshuizen. Voor kleinere projecten wordt ingezet op bottum-up projecten via het IMF.
3 In het kader van Kansen in Kernen zijn wij volop bezig met de herinrichting van 6 dorpskernen waar voor aanleg van de Centrale As het doorgaande verkeer door heen reed.
4 De samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noordwest wordt vormgegeven door middel van de LEADER aanpak, dit als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
5 Gebiedsontwikkeling Centrale As en de N381.

Toelichting:

4. RVO/SNN maakt gebruik van een nieuwe procedure, waarbij niet de openstelling van de beschikking 80% betaald wordt zoals voorheen. De Betaling gebeurt later op basis van de ontvangen facturen. Hierdoor is de betaling vertraagd.
5. Zie voor een uitgebreide toelichting de paragraaf Grote Projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Plattelandsbeleid De realisatie van één Fries keurmerk voor streekproducten 1
Duurzaamheidsaanvragen van dorpshuizen in federatief of clusterverband 4
(Mogelijke) uitrol pilot duurzaamheid in dorpshuizen Zuidwest over meer gebieden in de provincie 1
Aantal opengestelde tenders IMF 3

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Plattelandsbeleid
Het platteland is leefbaar en vitaal. Dat willen wij zo houden! Het platteland maakt deel uit van alle provincale beleidsvelden, gericht op leefbaarheid en sociaal-economische ontwikkeling.

De provincie streeft naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor bewoners van het platteland. Het gaat dan om bereikbaar werk (werken), bereikbare voorzieningen (leven) en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden (beleven en wonen). Wij sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s.
We treden op als kennismakelaar en facilitator. We financieren Doarpswurk om de leefbaarheid en het welzijn op het platteland te stimuleren. In streekagenda’s bundelen en voeren we gezamenlijk beleid uit met gemeenten, Wetterskip en maatschappelijke organisaties. Onder de vlag van de Nota Plattelandsbeleid ontwikkelen we projecten die tot vernieuwing van de plattelandsontwikkeling leiden.

Voortkomend uit de integrale Beleidsagenda Bevolkingsontwikkeling Fryslân zetten wij in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid.

Vanuit het Iepen Mienskipsfûns stimuleren wij onder andere initiatieven op het gebied van sociale innovatie.
De streekagenda’s weerspiegelen de programmatische integratie van het fysieke en sociale beleid met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van de Friese regio’s. Het thema ‘Leefbaarheid en voorzieningen’ in de verschillende uitvoeringsprogramma’s biedt aanknopingspunten voor het identificeren van concrete projecten met een sociale- en/of zorgcomponent.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.4 Integrale plattelandsontwikkeling

Toelichting:

Via verschillende sporen is er gewerkt aan het versterken en behouden van de leefbaarheid. Er zijn subsidie instrumenten ingezet als IMF, LEADER en de dorpshuizen regeling om initiatieven van onderop te stimuleren. Ook is er via het spoor van gebiedsgerichte aanpak en gebiedsontwikkeling in de steekagenda’s gewerkt aan het thema leefbaarheid.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2017 loopt de nota Plattelandsbeleid af. Het plattelandsbeleid wordt opgenomen in het in 2017 en 2018 uit te werken Leefbaarheidsbeleid. De Startnotitie Leefbaarheid (PS 12-07-2017) geeft richting aan dit toekomstige beleid voor Leefbaarheid.
2 De (beperkte) beschikbare middelen voor projecten op provinciale schaal worden in 2017 ingezet ter verdere realisatie van de speerpunten uit het plattelandsbeleid, zoals streekproducten en (duurzame) dorpshuizen. Voor kleinere projecten wordt ingezet op bottum-up projecten via het IMF.
3 In het kader van Kansen in Kernen zijn wij volop bezig met de herinrichting van 6 dorpskernen waar voor aanleg van de Centrale As het doorgaande verkeer door heen reed.
4 De samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noordwest wordt vormgegeven door middel van de LEADER aanpak, dit als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
5 Gebiedsontwikkeling Centrale As en de N381.

Toelichting:

1. Eind 2017 is gestart met het opstellen van de Beleidsbrief Leefbaarheid, als uitwerking van de Startnotitie Leefbaarheid. De Beleidsbrief Leefbaarheid wordt in september 2018 ter besluitvorming aangeboden aan PS.
5. Bij de gebiedsontwikkeling De Centrale As speelt dat niet alle beleidsdoelen kunnen worden gehaald, omdat het verkopen van grond op vrijwillige basis plaatsvindt. Het lukt niet om voor elke maatregel voldoende grond beschikbaar te krijgen. Een nadere toelichting staat in de paragraaf grote projecten bij De Centrale As.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Plattelandsbeleid De realisatie van één Fries keurmerk voor streekproducten 1 1
Duurzaamheidsaanvragen van dorpshuizen in federatief of clusterverband 4 4
(Mogelijke) uitrol pilot duurzaamheid in dorpshuizen Zuidwest over meer gebieden in de provincie 1 Uitrol gestart
Aantal opengestelde tenders IMF 3 3

Toelichting:

(Mogelijke) uitrol pilot duurzaamheid in dorpshuizen Zuidwest over meer gebieden in de provincie: De uitrol pilot duurzaamheid in dorpshuizen is in 2017 gestart, en loopt door in 2018.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 608
 • 17.915
 • 558
 • 2.805
 • 21.886
 • 2.514
 • 558
 • 2.588
 • 5.300
 • 16.586
 • -8.127
 • 8.459
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 622
 • 23.988
 • 0
 • 1.531
 • 26.141
 • 17
 • 0
 • 1.531
 • 1.548
 • 24.593
 • -9.788
 • 14.805
 • Rekening 2017
 • 613
 • 22.878
 • 157
 • 850
 • 24.498
 • 121
 • 157
 • 850
 • 1.128
 • 23.370
 • -8.580
 • 14.790
 • Saldo begroting en rekening
 • 9
 • 1.110
 • -157
 • 681
 • 1.643
 • -104
 • -157
 • 681
 • 420
 • 1.222
 • -1.207
 • 15

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 15.000 in dit beleidsveld.

Tijdelijke budgetten
De lagere tijdelijke lasten van € 1.110.000 betreffen voor € 1.103.000 verplichtingen die in latere jaren tot uitbesteding komen. De € 104.000 aan de batenkant wordt ook gedekt vanuit de reserve tijdelijke budgetten. Daarnaast is er op de structurele en tijdelijke budgetten € 9.000 vrijgevallen van de eindige budgetten ILG en FYLG.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Proceskosten algemeen
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Structurele budgetten
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Iepen mienskipsfuns
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • ILG no 06 subsidie realisatie EHS
 • ILG no 13 subsidie waterkwaliteit
 • ILG no 20 subsidie landschap (generiek)
 • Kansen in Kernen
 • Leader/POP 3
 • No 01 Subsidie grondgebonden landbouw FYLG
 • No 04 Kennis, Innovatie en versterken landbouw FYLG
 • No 06 Subsidie Realisatie EHS FYLG
 • No 08 Subsidie Natuur Overig FYLG
 • No 09 Subsidie Milieukwaliteit EHS/VHR/Nb-wet FYLG
 • No 12 Subsidie Regionale Watersystemen FYLG
 • No 13 Subsidie waterkwaliteit FYLG
 • No 17 Ontw en vers toegangkelijkheid FYLG
 • No 19 Subsidie verst en verb kwal toer niv FYLG
 • No 20 Subsidie Landschap (generiek) FYLG
 • No 21 Subsidie Archeologie FYLG
 • No 22 Subsidie Nat Landsch Nrd Fr Woud/Zw Frl FYLG
 • No 25 Subsidie verb leefbaarh plattelandsgeb FYLG
 • No 28 Stim en verbreden plattel economie FYLG
 • No 29 Subsidie Erfgoed en monumentenzorg FYLG
 • No 31 Plattelandsprojecten LEADER FYLG
 • No 32 Proceskosten FYLG
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • Nog te verdelen ILG middelen
 • Nota Plattelandsbeleid
 • POP 3 Uitvoeringkosten LEADER
 • Romaansk Goatyske tsjerken Lauwersland
 • Streekagenda NW Fryslan
 • Village Image of Culture PP
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Tijdelijke budgetten
 • Weidevogelcompensatie
 • Voorzieningen
 • Leader Technische Hulp
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Iepen mienskipsfuns
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • Kansen in Kernen
 • Leader/POP 3
 • No 20 Subsidie Landschap (generiek) FYLG
 • No 25 Subsidie verb leefbaarh plattelandsgeb FYLG
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Romaansk Goatyske tsjerken Lauwersland
 • Streekagenda NW Fryslan
 • Village Image of Culture PP
 • Tijdelijke budgetten
 • Weidevogelcompensatie
 • Voorzieningen
 • Leader Technische Hulp
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 608
 • 608
 • 2.118
 • 81
 • 112
 • 1.472
 • 857
 • 114
 • 1.075
 • 314
 • -5
 • 338
 • 137
 • 212
 • 5.608
 • -443
 • 489
 • 266
 • 2.374
 • 30
 • 32
 • 280
 • 39
 • 49
 • 130
 • 22
 • 15
 • 613
 • 105
 • 449
 • -343
 • 1.275
 • 59
 • 6
 • 22
 • 1
 • 9
 • 17.915
 • 558
 • 558
 • 320
 • 1.790
 • 694
 • 2.805
 • 21.886
 • 30
 • 4
 • 1.802
 • 2
 • 287
 • 6
 • 22
 • 1
 • 2.154
 • 558
 • 558
 • 104
 • 1.790
 • 694
 • 2.588
 • 5.300
 • 16.586
 • Begroting 2017
 • 13
 • 608
 • 622
 • 6.058
 • 4.700
 • 1.537
 • -53
 • 3.150
 • 1.691
 • 150
 • 4.528
 • 58
 • 2.038
 • 132
 • 23.988
 • 1.326
 • 205
 • 1.531
 • 26.141
 • 17
 • 17
 • 1.326
 • 205
 • 1.531
 • 1.548
 • 24.593
 • Besteding 2017
 • 4
 • 608
 • 613
 • 6.058
 • 4.700
 • 1.537
 • 94
 • 2.928
 • 1.624
 • 147
 • 4
 • 4.528
 • 52
 • 224
 • -314
 • 94
 • 1.192
 • 10
 • 22.878
 • 157
 • 157
 • 648
 • 202
 • 850
 • 24.498
 • 6
 • 17
 • 46
 • 15
 • 6
 • 8
 • 23
 • 121
 • 157
 • 157
 • 648
 • 202
 • 850
 • 1.128
 • 23.370
 • Saldo 2017
 • 9
 • 0
 • 9
 • 0
 • -147
 • 222
 • 67
 • 3
 • -4
 • 5
 • -224
 • 314
 • -94
 • 846
 • 122
 • 1.110
 • -157
 • -157
 • 678
 • 3
 • 681
 • 1.643
 • -6
 • -46
 • -15
 • -6
 • -8
 • -23
 • -104
 • -157
 • -157
 • 678
 • 3
 • 681
 • 420
 • 1.222
Print deze pagina