Programma 5: Landelijk gebied

5.3 Landbouwbeleid

let op: motie(s) ingediend

Begroting

Wat willen we bereiken?

De landbouw en zuivelsector zijn van groot economisch belang voor onze provincie. We werken samen met de sectoren aan een landbouw die modern en renderend is, die schoon en zuinig en in harmonie met zijn omgeving produceert. Er vindt een kanteling plaats naar een meer natuurinclusieve landbouw. Deze ambitie vraagt om een transitie naar het genereren van inkomen uit kwaliteit in plaats van (alleen) kwantiteit.

Wij vragen de landbouw steeds meer toegevoegde waarde te creëren uit grondstoffen en reststromen. De verliezen aan nutriënten, ammoniak, broeikasgassen en bestrijdingsmiddelen naar water, bodem en lucht nemen af; kringlopen sluiten steeds beter. Ook werken we aan nieuwe verdienmodellen voor natuur- en landschapsbeheer. Dat geeft een impuls aan weidevogelvriendelijk boeren en landschappelijke kwaliteit. De biologische landbouw blijft koploper in schoon en zuinig produceren en breidt zich verder uit. In de landbouwagenda 2014-2020 worden resultaten tot en met 2020 beschreven.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
  • In 2017 is een begin gemaakt met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
  • In 2017 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
  • In 2017 ondersteunt het Fries agrofoodloket minstens 5 kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
  • De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agrofoodketen.
  • In 2017 honoreren wij de eerste projecten van Potato Valley (voorheen Akkerbouw Academie) op basis van POP3.
  • In 2017 honoreren wij de eerste projecten van Living lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen. Dit op basis van POP3.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en inovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde van projecten van Potato Valley Minimaal 2
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab Minimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten1.554 1.6643.3154.8413.179327
Totaal baten48350350350350350
Saldo van lasten en baten1.5061.3142.9654.4912.829-23
Toelichting:

De lasten hebben voornamelijk betrekking op de uitvoering van de landbouwagenda 2017-2020, die t/m 2019 in kasritme is gezet. De baten betreffen de renteopbrengsten uit de geldleningen voor de muizenplaag.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
2. In 2017 een begin maken met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
3. In 2017 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
4. Het Fries agrofoodloket ondersteunt minstens 5 kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
5. De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agroketen.
6. In 2017 worden de eerste projecten van Potato Valley (voorheen Akkerbouw Academie) gehonoreerd op basis van POP3.
7. In 2017 worden de eerste projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd op basis van POP3.
Toelichting:
  1. De hectares kavelruil van landbouw lopen moeizaam op dit moment, op zich zou dat in de loop van het jaar nog wel goed kunnen komen, echter de kavelruilen voor weidevogels en EHS blijven achter. Omdat er POP3 gelden zijn beschikt wordt hier actie op gezet.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en innovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde projecten van Potato Valley Minimaal 2
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen. 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab Minimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over de landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20