Programma 4: Milieu

4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat de Friese bedrijven en burgers voldoen aan alle wettelijke milieunormen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

De taken die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en faunawet. Over de taken worden afgespraken gemaakt tussen provincie en FUMO.

Specifiek kan hierbij worden genoemd het luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen.
Gewenst resultaat is herstel van vertrouwen bij de omgeving van de REC over de luchtkwaliteit. Looptijd is tot eind 2017, de uitvoering is gefaseerd. Formeel opdrachtgever is  gemeente Harlingen, de provincie financiert het onderzoek en de FUMO levert projectondersteuning. De omgeving is in de vorm van een adviserende begeleidingsgroep intensief betrokken bij het project.

 

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid > 95%
Toezicht en Handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden > 90%
Verbeteren naleefgedrag > 80%
Specialistisch advies Tijdigheid > 95%
Luchtkwaliteitsonderzoek Uitvoering van het onderzoek Gerealiseerd
Draagvlak omgeving door advisering door begeleidingsgroep Gerealiseerd
Communicatie over de uitkomsten met om-wonenden en media Gerealiseerd

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten7.0587.6286.7526.4856.4836.345
Totaal baten324419302302302302
Saldo van lasten en baten6.7347.2096.4496.1836.1816.043
Toelichting:

De lasten hebben met name betrekking op de provinciale bijdrage uitvoering taken FUMO. De baten hebben betrekking op de legesinkomsten WABO.

Onderstaande kosten van het luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen betreffen onderzoekskosten en projectkosten voor begeleidingsgroep, deskundigen en ondersteuning en zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Kadernota 2017

Bedragen x € 1.000,-
2017
2018
2019
2020
Lasten
Vervolg luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen170000
Totaal lasten170000
Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. De Fumo voert de taken binnen dit beleidsveld uit. Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Over de taken worden afspraken gemaakt tussen provincie en Fumo.
2. Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen. Herstel van vertrouwen bij de omgeving van de REC over de luchtkwaliteit (looptijd tot eind 2017, uitvoering is gefaseerd).
Toelichting:

Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

1) De uitvoering van deze taken door de Fumo is in de afgelopen jaren achtergebleven bij de planning. De Fumo zit op dit moment midden in een ontwikkeltraject (Fumo 2.0), waardoor ook in 2017 de op basis van hun Bedrijfsplan 2012 geprognotiseerde resultaten mogen worden verwacht. Of en, zo ja, welke financiële consequenties voor de provincie de doorontwikkeling van de Fumo met zich mee zullen brengen kan nu nog niet worden ingeschat.

Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen

2) Het luchtkwaliteitsonderzoek (LKO) in (de omgeving van) de gemeente Harlingen, looptijd tot november 2017, is gaande.
Meetstation Wijnaldum maakt onderdeel uit van het LKO en kan mogelijk inzicht geven in effecten bij verschillende windrichtingen, waaronder bij wind uit de richting van de REC richting Wijnaldum. Evaluatie van de eerste drie meetmaanden laat zien dat de hiervoor genoemde windrichting door de weersomstandigheden in de afgelopen drie maanden circa 3 maal zo weinig is voorgekomen als verwacht. Om toch tot een representatief beeld te komen is inmiddels op advies van de Begeleidingsgroep door de gemeente Harlingen en de provincie ingestemd met verlenging van de meetperiode met nog eens drie maanden. Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat het hierbij niet gaat om een zogenoemde ‘achtergrondmeting’. Door al in te stemmen is voorkomen dat er een ongewenste onderbreking van de meetperiode zou plaatsvinden. Met de verlenging is een extra bedrag van € 40.000 gemoeid. Deze was niet voorzien in de oorspronkelijke raming van het LKO. Om in het bedrag te voorzien is een begrotingswijziging bijgevoegd.

De continue dioxinemetingen zijn met een jaar verlengd tot augustus 2017. Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Luchtkwaliteitsonderzoek met € 55.000,- in 2017 op te hogen ten laste van het begrotingssaldo ten bate van de dioxine metingen.

Het LKO heeft een langere looptijd dan oorspronkelijk was voorzien. De aanbestedingsprocedure is daarbij een belangrijke reden. Dat betekent dat de kosten van de Begeleidingsgroep ook hoger zullen uitvallen dan voorzien. Ook het onderzoek naar de emissie van HCl (zoutzuur) valt duurder uit dan was ingeschat. Of de extra kosten binnen de beschikbare budgetten kunnen worden opgevangen zal in de komende periode blijken.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid >95%
Toezicht en handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden > 90%
Verbeteren naleefgedrag > 80%
Specialistisch advies Tijdigheid >95%
Luchtkwaliteitsonderzoek Uitvoering van het onderzoek Gerealiseerd
Draagvlak omgeving door advisering door begeleidingsgroep Gerealiseerd
Communicatie over de uitkomsten met omwonenden en media Gerealiseerd
Toelichting:

Overige informatie
Extra gedegen (milieu) onderzoek
De behoefte aan extra inspanningen is er altijd geweest, ook voor de komst van de FUMO, en kan van jaar tot jaar verschillen in (financiële) omvang en aantal. Voor het verrichten van extra inspanningen is geen budget beschikbaar. Dit leidt jaarlijks tot overschrijdingen. Daarom wordt via begrotingswijziging gevraagd een bedrag van € 200.000,- voor 2017 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo.

Legesinkomsten versus uitgaven en kosten media
Bij eerdere bestuursrapportages is opgemerkt dat de legesinkomsten minder worden, maar dat de uitgaven toenemen. Ook de begrote en werkelijke kosten voor de media (onder andere advertentiekosten) zijn in onbalans. Eerder is toegezegd dat wij voor beide aspecten met een analyse over meerdere jaren zullen uitvoeren en met voorstellen zullen komen om de inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen. Dit zal voor september 2017 worden uitgevoerd.