Programma 4: Milieu

4.5 Regie en strategie toezicht en handhaving

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat alle Friese bedrijven en burgers voldoen aan de wettelijke milieunormen, dat hierop wordt toegezien en dat partijen onderling samenwerken en de kwaliteit in acht nemen.                

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • De provincie voorziet in een adequate samenwerking met de partners en een goed samenspel tussen FUMO en bevoegd gezag.
  • De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en de kwaliteit.

 

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Kwaliteit toezicht en Handhaving Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100%

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten997 932264269285271
Totaal baten3600000
Saldo van lasten en baten962932264269285271
Toelichting:

De activiteiten binnen dit beleidsveld worden gedekt uit het structurele milieubudget. Dit structurele mileubudget is in z’n geheel opgenomen in beleidsveld 4.1. Bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht inde paragraaf bedrijfvoeringkosten.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. De provincie voorziet in een adequate samenwerking met de partners en een goed samenspel tussen Fumo en bevoegd gezag.
2. De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en de kwaliteit.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Kwaliteit toezicht en handhaving Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100%