Programma 4: Milieu

4.4 Leefomgeving

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

Uitvoeren van geluidisolatie bij woningen in het gebied Twijzel/Kootstertille (N355/N369) met behulp van een subsidie van het Rijk. Dit als onderdeel van het Actieplan Geluid.

 

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 100 %
Risicokaart actueel houden 100 % van de gemeenten heeft de risicokaart op orde
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid Project Twijzel / Koot-stertille in uitvoering

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten1.055 952623623374374
Totaal baten29924924924900
Saldo van lasten en baten756703374374374374
Toelichting:

De lasten worden met name bepaald door de budgetsubsidie aan de Friese Milieu Federatie.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Uitvoeren van geluidsisolatie bij woningen in het gebied Twijzel/Kootstertille (N355/N369) met behulp van een subsidie van het Rijk. Dit als onderdeel van het Actieplan Geluid.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 100%
Risicokaart actueel houden 100% van de gemeenten heeft de risicokaart op orde
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid Project Twijzel/Kootstertille in uitvoering
Toelichting:

Wet milieubeheer, externe veiligheid
De uitvoering van het Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid vindt plaats met financiële ondersteuning van het Ministerie van I&M. Voorwaarde voor deze ondersteuning is dat de provincie de resultaten haalt die gemaakt zijn in de afspraak tussen de gezamenlijke provincies en het ministerie. Deze liggen vast in de Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. Om de resultaten in de periode 2015-2018 te kunnen halen is het nodig om onderdelen van het programma projectmatig aan te pakken met een samenvoeging van reserveringen over meer jaren. Hierdoor treden verschuivingen op in het kasritme. Daarvoor is een begrotingswijziging bijgevoegd.