Programma 4: Milieu

4.3 Duurzaam bodembeheer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat het doel is de Friese bodem op een verantwoorde manier te gebruiken en te beheren. De doelen om dit te bereiken zijn onderdeel van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Voor het terugbrengen van specifieke knelpunten betekent dit dat locaties met risico’s voor verspreiding en ecologie uiterlijk in 2020 moeten zijn gesaneerd dan wel beheerst.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

De taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bodemsanering zijn vastgelegd in de Wet bodembescherming en ondergebracht bij de Fryske Utfjieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO). Vanaf 2014 heeft de provincie een meer coördinerende rol. De provincie ziet toe op de uitvoering van de taken die de FUMO zijn toebedeeld. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het proces en uitvoering van het Bodemconvenant 2016-2020.

 

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Worden besluiten op tijd afgegeven 100%
Toezicht en handhaving Zoals beschreven in de DVO en nader ingevuld door het jaarlijkse VTH progamma. 100%
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (programmering volgt) 100%

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten4.9393.6947.1422.5304.9955.086
Totaal baten8332626262626
Saldo van lasten en baten4.1063.6687.1162.5044.9695.060
Toelichting:

Het bodemsaneringsprogramma 2010-2015 liep af in 2016. De lasten wordt grotendeels be-paald door het budget voor het convenant “Bodem en Ondergrond 2016-2020”. Dit is budget dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de realisatie van de doelen uit dit convenant, gesloten door Rijk, IPO, VNG en UvW. In 2017 en in 2018 € 2,2 miljoen en in 2019 en in 2020 € 4,7 miljoen. Op dit moment vindt de provinciale programmering plaats van de uitwerking van het bodemconvenant 2016-2020.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. De provincie ziet toe op de uitvoering van de taken die de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (Fumo) zijn toebedeeld. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het proces en uitvoering van het Bodemconvenant 2016 - 2020
Toelichting:

Het project herinrichting c.q. sanering en de nazorg van de voormalige huisvuistort Ald Dwinger (Saiter) nabij Warten loopt vertraging op door uitgestelde besluitvorming door de gemeente bij vliegtuigberging. De uitvoering zal voornamelijk in 2019 plaatsvinden. Hiervoor wordt een begrotingswijziging ingediend. Na realisatie eind 2019 zal de omvang van de vrijval duidelijk worden.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Worden besluiten op tijd afgegeven 100%
Toezicht en handhaving Zoals beschreven in de DVO en nader ingevuld door het jaarlijkse VTH programma 100%
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (programmering volgt) 100%