Programma 4: Milieu

Portefeuillehouder: Michiel Schrier
Begroting

Verbonden partijen

 • Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO), Grou [lees meer]
  De FUMO is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van de Provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de gemeenten. De FUMO voert namens de provincie de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies betreffende de omgevingswetgeving uit.
 • Stichting Nazorg Ouwsterhaule, Leeuwarden [lees meer]
  De provincie Fryslân heeft als partij afval gestort op de voormalige stortplaats Ouwsterhaule. Alle partijen die afval hebben geleverd of de stortplaats hebben beheerd, participeren in de stichting nazorg Ouwsterhaule. Het publieke belang betreft het voorkomen van ongewenste milieueffecten van de voormalige stortplaats. Het financiële risico dat de provincie loopt is de schade in geval van lekkage in de afdichtings­bodem.
 • Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), Rijswijk [lees meer]
  Op grond van de Wet milieubeheer is per 1 januari 2005 de meldplicht van afvalstoffen geregeld in het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’. Het LMA beheert de centrale database (AMICE) voor het vastleggen van meldgegevens van bedrijven die bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen ontvangen. In het convenant Melden bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen, dat op 25 oktober 2005 in de Staatscourant is gepubliceerd, zijn de afspraken vastgelegd die gemaakt zijn tussen de minister van VROM, de provincies en het LMA. Fryslân is één van die provincies. Het openbaar belang is dat afvalstoffen op een verantwoorde wijze worden afgevoerd of verwerkt.
 • Fonds Nazorg Stortplaatsen, Leeuwarden [lees meer]
  De betrokkenheid van de provincie vloeit voort uit de Wet milieubeheer. Het Nazorgfonds
  Stortplaatsen is een ‘spaarpot’ waaruit de kosten van nazorg van relatief jonge stortplaatsen
  worden gedekt. Deze nazorg beoogt te voorkomen dat het publieke belang wordt geschaad
  door milieuvervuiling als gevolg van gebrek aan onderhoud aan en tijdig vervangen van
  voorzieningen van overgedragen (gesloten) stortplaatsen. Het belangrijkste financiële risico
  dat de provincie loopt, is het falen van voorzieningen en monitoring in combinatie met bodemverontreiniging.
  Lang onopgemerkte bodemverontreiniging kan leiden tot schade bij derden.
  In verband met dit soort risico’s is een risicovoorziening in het fonds opgenomen.
  Op 1 januari 2016 vielen zeven stortplaatsen onder de nazorgregeling, waarvan 3 droge
  stortplaatsen, 3 kleinschalige baggerspeciestortplaatsen en 1 grote baggerspeciestortplaats.
  Aan vijf van de zeven stortplaatsen is een voorlopige heffing opgelegd en geïnd, bij één
  stortplaats is de heffing definitief vastgesteld en geïnd.

Ambities

Het Friese leefmilieu is relatief schoon en de natuurlijke - en landschappelijke waarden zijn van internationale betekenis. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. We sluiten hierbij aan bij de ambitie Vanzelfsprekende duurzaamheid uit het Coalitieakkoord.

De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. De provincie stimuleert bovendien het verantwoord gebruik van de natuurlijke voorraden in de Friese leefomgeving.

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid (Frysk Milieuplan 2015-2016) is om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen. Het plan zet in op vijf thema’s om dit doel dichterbij te brengen. De vijf thema’s zijn: Slim milieubeheer (de wettelijke milieutaken), de Friese Grondstoffenagenda (FGA), Duurzame transportbrandstoffen, Fairtrade/Millennium-doelen en Eetbaar Fryslân. Voor elk van deze de vijf thema’s is er een apart doel geformuleerd.

Bovenstaande is gebaseerd op het op 21 januari 2015 door Provinciale Staten vastgestelde Milieuplan 2015-2016. Provinciale Staten hebben toen de werking van het bestaande Milieuplan met twee jaar verlengd, dus tot 21 juli 2017. De werking van een Milieuplan kan eenmalig met twee jaar worden verlengd. Van deze mogelijkheid is al gebruik gemaakt. De planning is dat in het voorjaar van 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Op basis van deze wet moet de provincie een Omgevingsvisie vaststellen. Het Milieuplan is één van de plannen dat opgaat in deze visie. Het proces voor de Omgevingsvisie is gestart. Dit proces voorziet in een Koersdocument. In dit document wordt de oogst van het planproces dat voor de Omgevingsvisie wordt gevolgd weergegeven. Provinciale Staten kiezen met het vaststellen van het Koersdocument voor de verschillende thema’s de koers die wordt uitgewerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie. Wij zullen Provinciale Staten via het Koersdocument een voorstel doen voor de invulling van het milieubeleid en de financiële dekking van de benodigde middelen daarvoor vanaf 21 januari 2017 tot de vaststelling van de Omgevingsvisie. Zie ook de ambitie ruimtelijke ordening in programma 9.

Vanuit ons Milieuplan 2015-2016 wordt op onderdelen bijgedragen aan de resultaten uit onze Uitvoeringsagenda, bijvoorbeeld aan het integraal energieplan om in 2025 25% van onze energie duurzaam op te wekken, één van de ambities uit het Coalitieakkoord. Via de thema’s Friese Grondstoffenagenda en Duurzame transportbrandstoffen wordt bijgedragen aan de doelstelling van het integraal energieplan.

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) voert een groot deel van de wettelijke milieutaken van de provincie uit en is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. De tijdige implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft mogelijk financiële consequenties voor de FUMO en/of de provinciale organisatie. Als die situatie zich de komende jaren voor gaat doen, zullen we dit inbrengen bij de Kadernota, inclusief dekkingsvoorstel.

Vastgestelde beleidsnotities

Frysk Milieuplan 2015-2016

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten15.57515.10515.14310.12212.36312.323
Totaal baten1.529694577577328328
Saldo van lasten en baten14.04614.41014.5669.54512.03511.994
Eerste bestuursrapportage

Verbonden partijen

 • Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO), Grou [lees meer]
  De FUMO is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van de Provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de gemeenten. De FUMO voert namens de provincie de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies betreffende de omgevingswetgeving uit.
 • Stichting Nazorg Ouwsterhaule, Leeuwarden [lees meer]
  De provincie Fryslân heeft als partij afval gestort op de voormalige stortplaats Ouwsterhaule. Alle partijen die afval hebben geleverd of de stortplaats hebben beheerd, participeren in de stichting nazorg Ouwsterhaule. Het publieke belang betreft het voorkomen van ongewenste milieueffecten van de voormalige stortplaats. Het financiële risico dat de provincie loopt is de schade in geval van lekkage in de afdichtings­bodem.
 • Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), Rijswijk [lees meer]
  Op grond van de Wet milieubeheer is per 1 januari 2005 de meldplicht van afvalstoffen geregeld in het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’. Het LMA beheert de centrale database (AMICE) voor het vastleggen van meldgegevens van bedrijven die bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen ontvangen. In het convenant Melden bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen, dat op 25 oktober 2005 in de Staatscourant is gepubliceerd, zijn de afspraken vastgelegd die gemaakt zijn tussen de minister van VROM, de provincies en het LMA. Fryslân is één van die provincies. Het openbaar belang is dat afvalstoffen op een verantwoorde wijze worden afgevoerd of verwerkt.
 • Fonds Nazorg Stortplaatsen, Leeuwarden [lees meer]
  De betrokkenheid van de provincie vloeit voort uit de Wet milieubeheer. Het Nazorgfonds
  Stortplaatsen is een ‘spaarpot’ waaruit de kosten van nazorg van relatief jonge stortplaatsen
  worden gedekt. Deze nazorg beoogt te voorkomen dat het publieke belang wordt geschaad
  door milieuvervuiling als gevolg van gebrek aan onderhoud aan en tijdig vervangen van
  voorzieningen van overgedragen (gesloten) stortplaatsen. Het belangrijkste financiële risico
  dat de provincie loopt, is het falen van voorzieningen en monitoring in combinatie met bodemverontreiniging.
  Lang onopgemerkte bodemverontreiniging kan leiden tot schade bij derden.
  In verband met dit soort risico’s is een risicovoorziening in het fonds opgenomen.
  Op 1 januari 2016 vielen zeven stortplaatsen onder de nazorgregeling, waarvan 3 droge
  stortplaatsen, 3 kleinschalige baggerspeciestortplaatsen en 1 grote baggerspeciestortplaats.
  Aan vijf van de zeven stortplaatsen is een voorlopige heffing opgelegd en geïnd, bij één
  stortplaats is de heffing definitief vastgesteld en geïnd.

Ambities begroting 2017

Het Friese leefmilieu is relatief schoon en de natuurlijke - en landschappelijke waarden zijn van internationale betekenis. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. We sluiten hierbij aan bij de ambitie Vanzelfsprekende duurzaamheid uit het Coalitieakkoord.

De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. De provincie stimuleert bovendien het verantwoord gebruik van de natuurlijke voorraden in de Friese leefomgeving.

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid (Frysk Milieuplan 2015-2016) is om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen. Het plan zet in op vijf thema’s om dit doel dichterbij te brengen. De vijf thema’s zijn: Slim milieubeheer (de wettelijke milieutaken), de Friese Grondstoffenagenda (FGA), Duurzame transportbrandstoffen, Fairtrade/Millennium-doelen en Eetbaar Fryslân. Voor elk van deze de vijf thema’s is er een apart doel geformuleerd.

Bovenstaande is gebaseerd op het op 21 januari 2015 door Provinciale Staten vastgestelde Milieuplan 2015-2016. Provinciale Staten hebben toen de werking van het bestaande Milieuplan met twee jaar verlengd, dus tot 21 juli 2017. De werking van een Milieuplan kan eenmalig met twee jaar worden verlengd. Van deze mogelijkheid is al gebruik gemaakt. De planning is dat in het voorjaar van 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Op basis van deze wet moet de provincie een Omgevingsvisie vaststellen. Het Milieuplan is één van de plannen dat opgaat in deze visie. Het proces voor de Omgevingsvisie is gestart. Dit proces voorziet in een Koersdocument. In dit document wordt de oogst van het planproces dat voor de Omgevingsvisie wordt gevolgd weergegeven. Provinciale Staten kiezen met het vaststellen van het Koersdocument voor de verschillende thema’s de koers die wordt uitgewerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie. Wij zullen Provinciale Staten via het Koersdocument een voorstel doen voor de invulling van het milieubeleid en de financiële dekking van de benodigde middelen daarvoor vanaf 21 januari 2017 tot de vaststelling van de Omgevingsvisie. Zie ook de ambitie ruimtelijke ordening in programma 9.

Vanuit ons Milieuplan 2015-2016 wordt op onderdelen bijgedragen aan de resultaten uit onze Uitvoeringsagenda, bijvoorbeeld aan het integraal energieplan om in 2025 25% van onze energie duurzaam op te wekken, één van de ambities uit het Coalitieakkoord. Via de thema’s Friese Grondstoffenagenda en Duurzame transportbrandstoffen wordt bijgedragen aan de doelstelling van het integraal energieplan.

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) voert een groot deel van de wettelijke milieutaken van de provincie uit en is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. De tijdige implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft mogelijk financiële consequenties voor de FUMO en/of de provinciale organisatie. Als die situatie zich de komende jaren voor gaat doen, zullen we dit inbrengen bij de Kadernota, inclusief dekkingsvoorstel.

 

Inzet beschikbare middelen

Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Lasten
Structureel7.0212001.8411645.215
Niet structureel7.941-5.823585757776
Totaal Lasten14.961-5.6232.4269225.991
Baten
Structureel31101680142
Niet structureel2490130237
Totaal Baten56001810379
Lasten-Baten14.402-5.6232.2459225.612