Programma 3: Water

3.2 Voldoende water

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het grond- en oppervlaktewatersysteem is zo ingericht dat de verschillende functies en gebruikers van water zo optimaal mogelijk bediend worden, nu en in de toekomst. Er is niet te veel en niet te weinig water voor de landbouw, de recreatie, de natuur en de drinkwatervoorziening. Er is sprake van een goede verdeling van water tussen ons landelijk en stedelijk gebied.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • In 2017 stellen wij een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor de Veenweide op en werken we tegelijkertijd aan de realisering van projecten in kansrijke gebieden. Wij maken, zoals vastgelegd in de Veenweidevisie, een begin met de realisatie van hoog zomerpeil en een drooglegging van maximaal 90 cm gemiddeld per peilvak. Praktijkproeven met onderwaterdrainage en natte teelten zijn in gang gezet. Bij het uitvoeren van maatregelen zullen we zoveel mogelijk werken met of overlaten aan groeperingen en collectieven uit het gebied zelf.
  • Wij bevorderen het treffen van maatregelen om water vast te houden. Hiervoor verkennen we welke maatregelen nodig zijn en starten en ondersteunen wij processen en projecten voor het vasthouden of conserveren van water.
  • We richten ons in 2017 met de bestrijding van de verdroging vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water.
  • In 2017 werken wij verder aan de uitwerking van het nationale Deltaprogramma Zoetwater. Wij richten ons daarbij op het garanderen van voldoende zoet water, ook in perioden van aanhoudende droogte. Onderdeel hiervan is het vaststellen van het voorzieningenniveau.
  • De provincie draagt financieel bij aan de praktijkproeven (project Spaarwater II) van LTO en de waterschappen om de verzilting in het noordelijk zeekleigebied van Fryslân terug te dringen. De middelen kunnen ook ingezet worden voor initiatieven waarmee verzilting wordt benut voor het ontwikkelen van een nieuwe, duurzame landbouw.
  • Wij behandelen aanvragen voor vergunningen voor het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening, de industrie en Warmte-Koude-Opslag-systemen.
  • In 2017 presenteren wij de resultaten van het onderzoek naar een duurzame toekomstige drinkwatervoorziening dat we samen met Vitens en Wetterskip Fryslân uitvoeren.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Uitvoering Veenweidevisie Geactualiseerd uitvoeringsprogramma -
Aantal gestarte projecten in kansrijke gebieden 20
Besparen en vasthouden zoet water Aantal uitgevoerde projecten 2
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250 ha
Grondwater Onderzoek toekomstige drinkwater voorziening -

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten1.680 2.4493.1345.9915.6171.145
Totaal baten612619619619619619
Saldo van lasten en baten1.0681.8302.5165.3724.998527
Toelichting:

De lasten zijn hoofdzakelijk bestemd voor de uitvoering van de Veenweidevisie. De uitvoering van de Veenweidevisie komt nu op gang. Door een latere start, eerst voorbereidingsfase nodig – is het budget voor Veenweide in de tijd doorgeschoven. Hierdoor zijn in 2017, 2018 en 2019: € 1,6 miljoen, 4,8 miljoen en € 4,8 miljoen beschikbaar. Tevens worden via de lasten én baten de opbrengsten en bestedingen van de grondwaterheffing verantwoord.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Opstellen van een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor de veenweide en tegelijkertijd werken aan de realisering van projecten in kansrijke gebieden. Er wordt een begin gemaakt met de realisatie van hoog zomerpeil en een drooglegging van maximaal 90 cm gemiddeld per peilvak. Praktijkproeven met onderwaterdrainage en natte teelten zijn in gang gezet. Bij het uitvoeren van maatregelen wordt zoveel mogelijk gewerkt met of overgelaten aan groeperingen en collectieven uit het gebied zelf.
2. Het bevorderen van het treffen van maatregelen om water vast te houden. Hiervoor verkennen wij welke maatregelen nodig zijn en starten en ondersteunen processen en projecten voor het vasthouden of conserveren van water.
3. Bij de bestrijding van de verdroging richten we ons vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water.
4. Verder werken aan de uitwerking van het nationale Delta-programma Zoetwater. Hierbij richten wij ons op het garanderen van voldoende zoet water, ook in perioden van aanhoudende droogte. Onderdeel hiervan is het vaststellen van het voorzieningenniveau.
5. Financieel bijdragen aan de praktijkproeven (project Spaarwater II) van LTO en de waterschappen om de verzilting in het noordelijk zeekleigebied van Fryslân terug te dringen. De middelen kunnen ook ingezet worden voor initiatieven waarmee verziting wordt benut voor het ontwikkelen van een nieuwe, duurzame landbouw.
6. Het behandelen van aanvragen voor vergunningen voor het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening, de industrie en Warmt-Koude-Opslag-systemen.
7. In 2017 worden de resultaten van het onderzoek naar een duurzame toekomstige drinkwatervoorziening gepresenteerd. Dit onderzoek wordt samen met Vitens en het Wetterskip Fryslân uitgevoerd.
Toelichting:

1) Uitvoering Veenweidevisie: Er zullen minder projecten gestart worden dan oorspronkelijk gepland. Provinciale Staten is hierover op 31 januari 2017 per brief geïnformeerd.

4) Deltaprogramma zoetwater: De uitvoering van de deltabeslissing zoetwater wordt in Noord-Nederlands verband uitgevoerd (provincies en inliggende waterschappen). Door gebrek aan capaciteit is de planning vertraagd.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Uitvoering Veenweidevisie Geactualiseerd Uitvoeringsprogramma -
Aantal gestarte projecten in kansrijke gebieden 20
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen worden genomen 250
Grondwater Onderzoek toekomstige drinkwater voorziening -