Programma 2: Verkeer en vervoer

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren en monitoren van OV-concessies
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer
 • het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Duurzaam openbaar vervoer

Duurzaam openbaar vervoer vatten we tweeledig op. Ten eerste het inzetten van groene en/of hernieuwbare brandstof en ten tweede het toekomstvast maken van het openbaar vervoer op het platteland. Hier gaat het om het in samenhang versterken van “dikke” lijnen en het bieden van maatwerk voor dunne vervoerstromen. Hiervoor realiseren we OV-plushaltes, dit is een OV halte met extra voorzieningen die met name zijn bedoeld om de overstap tussen OV en andere vormen van vervoer (fiets, auto, taxi etc.) te faciliteren, en samen met de ANNO-gemeenten ontwikkelen we een mobiliteitscentrale om alle mogelijke vormen van vervoer op elkaar aan te sluiten. Hierbij leggen we een koppeling tussen het huidige vervoer met de Opstapper en bijvoorbeeld het WMO- en AWBZ-vervoer, dus tussen het OV voor dunne vervoerstromen en het door gemeenten geregisseerd vervoer.
In de voorbereiding van nieuwe aanbestedingen zetten we stappen in het verder verduurzamen van OV.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Wij zetten in hoofdlijnen het voorzieningenniveau voort op het niveau van de voorgaande jaren.
 • Wij starten, samen met de betrokken gemeenten, met de mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân.
 • Wij zorgen voor een Noordelijke OV-trajectkaart of een andere oplossing om eenvoudig over concessiegrenzen te reizen.
 • Wij besteden het regionaal treinvervoer aan voor de periode na 2020.
 • Wij realiseren vier OV-plushaltes langs sterke lijnen in het landelijk gebied.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
OV-plushaltes Realisatie van vier OV plushaltes overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 conform
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 48.189
 • 46.852
 • 1.337
 • Begroting 2016
 • 48.085
 • 44.412
 • 3.672
 • Begroting 2017
 • 50.997
 • 13.586
 • 37.411
 • Begroting 2018
 • 49.878
 • 1.610
 • 48.269
 • Begroting 2019
 • 51.436
 • 1.610
 • 49.826
 • Begroting 2020
 • 51.388
 • 1.610
 • 49.778

Toelichting:

De begrote lasten bestaan grotendeels uit exploitatiemiddelen voor het openbaar vervoer.

De baten dalen in 2017 en verder. In 2016 en deels 2017 hebben de baten betrekking op de afwikkeling van de voormalige brede doeluitkering (BDU).

Beleidsveld 2.4 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • BDU
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • BDU
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 60
 • 60
 • 46.792
 • 46.792
 • 0
 • 46.852
 • 1.337
 • Begr 2016 Baten
 • 2.617
 • 2.617
 • 290
 • 290
 • 41.505
 • 41.505
 • 0
 • 44.412
 • 3.672
 • Begr 2017 Baten
 • 3.286
 • 3.286
 • 0
 • 0
 • 10.300
 • 10.300
 • 0
 • 13.586
 • 37.411
 • Begr 2018 Baten
 • 1.610
 • 1.610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.610
 • 48.269
 • Begr 2019 Baten
 • 1.610
 • 1.610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.610
 • 49.826
 • Begr 2020 Baten
 • 1.610
 • 1.610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.610
 • 49.778

Beleidsveld 2.4 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • BDU
 • ROCOV
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Decentralisatie uitkering Beter Benutten
 • BDU
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 285
 • 0
 • 38
 • 323
 • 0
 • 0
 • 0
 • 46.429
 • 363
 • 46.792
 • 1.074
 • 1.074
 • 48.189
 • Begr 2016 Lasten
 • 286
 • 3.286
 • 39
 • 3.611
 • 350
 • 600
 • 950
 • 41.505
 • 0
 • 41.505
 • 2.019
 • 2.019
 • 48.085
 • Begr 2017 Lasten
 • 428
 • 38.987
 • 39
 • 39.454
 • 0
 • 280
 • 280
 • 10.300
 • 0
 • 10.300
 • 963
 • 963
 • 50.997
 • Begr 2018 Lasten
 • 428
 • 48.432
 • 39
 • 48.899
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 980
 • 980
 • 49.878
 • Begr 2019 Lasten
 • 428
 • 49.932
 • 39
 • 50.399
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.037
 • 1.037
 • 51.436
 • Begr 2020 Lasten
 • 428
 • 49.932
 • 39
 • 50.399
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 989
 • 989
 • 51.388

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het in hoofdlijnen voortzetten van het voorzieningenniveau van de voorafgaande jaren.
2 Samen met de betrokken gemeenten starten met de mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân.
3 Zorgen voor een Noordelijke OV-trajectkaart of een andere oplossing om eenvoudig over concessiegrenzen te reizen.
4 Het aanbesteden van het regionaal treinvervoer voor de periode na 2020.
5 Het realiseren van vier OV-plushaltes langs sterke lijnen in het landelijk gebied.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
OV-plushaltes Realisatie van vier OV-plushaltes overeenkomstig de planning, zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2017 Conform

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het in hoofdlijnen voortzetten van het voorzieningenniveau van de voorafgaande jaren.
2 Samen met de betrokken gemeenten starten met de mobiliteitscentrale in Noordoost Fryslân.
3 Zorgen voor een Noordelijke OV-trajectkaart of een andere oplossing om eenvoudig over concessiegrenzen te reizen.
4 Het aanbesteden van het regionaal treinvervoer voor de periode na 2020.
5 Het realiseren van vier OV-plushaltes langs sterke lijnen in het landelijk gebied.

Toelichting:

2. Mobiliteitscentrale.
Naar aanleiding van een gerechtelijk vonnis is her-aanbesteding noodzakelijk. Daardoor verschuift het moment dat de centrale operationeel wordt van augustus 2017 naar januari 2018.

3. Noordelijke OV-trajectkaart.
Hiervoor is medewerking van de betrokken vervoerders en van het OV-Bureau Groningen-Drenthe als aangrenzende vervoersautoriteit nodig. Overleg loopt, waarbij potentiële struikelblokken zijn het geringe aantal reizigers dat bij een dergelijk product baat heeft en de relatief hoge kosten. Als alternatief wordt gedacht aan het over en weer door vervoerders accepteren van elkaars producten, maar ook hier kunnen de kosten een probleem worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
OV-plushaltes Realisatie van vier OV-plushaltes overeenkomstig de planning, zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2017 Conform

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. In grote lijnen bestaan de hiervoor benodigde werkzaamheden uit:

 • periodiek aanbesteden van OV-concessies en het contract managen en monitoren daarvan;
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt;
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het verbeteren én in stand houden van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
OV-plushaltes Realisatie van vier OV plushaltes overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 conform

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 48.189
 • 46.852
 • 1.337
 • Begroting 2016
 • 48.085
 • 44.412
 • 3.672
 • Begroting 2017
 • 50.997
 • 13.586
 • 37.411
 • Begroting 2018
 • 49.878
 • 1.610
 • 48.269
 • Begroting 2019
 • 51.436
 • 1.610
 • 49.826
 • Begroting 2020
 • 51.388
 • 1.610
 • 49.778

Toelichting:

De begrote lasten bestaan grotendeels uit exploitatiemiddelen voor het openbaar vervoer.

De baten dalen in 2017 en verder. In 2016 en deels 2017 hebben de baten betrekking op de afwikkeling van de voormalige brede doeluitkering (BDU).

Beleidsveld 2.4 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • BDU
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • BDU
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 60
 • 60
 • 46.792
 • 46.792
 • 0
 • 46.852
 • 1.337
 • Begr 2016 Baten
 • 2.617
 • 2.617
 • 290
 • 290
 • 41.505
 • 41.505
 • 0
 • 44.412
 • 3.672
 • Begr 2017 Baten
 • 3.286
 • 3.286
 • 0
 • 0
 • 10.300
 • 10.300
 • 0
 • 13.586
 • 37.411
 • Begr 2018 Baten
 • 1.610
 • 1.610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.610
 • 48.269
 • Begr 2019 Baten
 • 1.610
 • 1.610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.610
 • 49.826
 • Begr 2020 Baten
 • 1.610
 • 1.610
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.610
 • 49.778

Beleidsveld 2.4 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • BDU
 • ROCOV
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Decentralisatie uitkering Beter Benutten
 • BDU
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 285
 • 0
 • 38
 • 323
 • 0
 • 0
 • 0
 • 46.429
 • 363
 • 46.792
 • 1.074
 • 1.074
 • 48.189
 • Begr 2016 Lasten
 • 286
 • 3.286
 • 39
 • 3.611
 • 350
 • 600
 • 950
 • 41.505
 • 0
 • 41.505
 • 2.019
 • 2.019
 • 48.085
 • Begr 2017 Lasten
 • 428
 • 38.987
 • 39
 • 39.454
 • 0
 • 280
 • 280
 • 10.300
 • 0
 • 10.300
 • 963
 • 963
 • 50.997
 • Begr 2018 Lasten
 • 428
 • 48.432
 • 39
 • 48.899
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 980
 • 980
 • 49.878
 • Begr 2019 Lasten
 • 428
 • 49.932
 • 39
 • 50.399
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.037
 • 1.037
 • 51.436
 • Begr 2020 Lasten
 • 428
 • 49.932
 • 39
 • 50.399
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 989
 • 989
 • 51.388

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina