Programma 2: Verkeer en vervoer

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het Coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij het onderhoudsniveau. Wij verhogen het rapportcijfer van een 6 naar een 7.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen.

In de planning van het onderhoud houden wij rekening met de verwachte bezoekersstroom naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Wij plannen geen groot onderhoud in 2018 op de wegen rondom Leeuwarden.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen overeenkomstig de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
 • Het Asset Management wordt verder doorgevoerd; de beheersystemen verder gevuld. Risicogestuurd beheer en life cycle management worden ingevoerd.
 • We voeren binnen het Meerjarenprogramma kunstwerken renovaties en vervangingen uit overeenkomstig de planning in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2017. Wij starten in 2017 met de uitvoering van de bruggen Dronrijp en Ritsumazijl.
 • Voor de invoering van afstandsbediening op provinciale en gemeentelijke bruggen stellen we overeenkomsten op met de deelnemende gemeenten, richten we een glasvezelnetwerk in en richten we een tijdelijke bedieningslocatie in bij Leeuwarden aan het Van Harixmakanaal. We starten met de planuitwerking voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs op deze locatie om van hieruit vanaf 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren.
 • We bedienen bruggen en sluizen.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • Wij zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.
 • We vergroten de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Renovatie van kunstwerken Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning die is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 conform
Programma Van Harinxmakanaal Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning die is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 conform
Verhogen onderhoudsniveau Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau, overeenkomstig het besluit van PS van september 2016: ‘van een 6 naar een 7’. Hierbij maken wij onderscheid naar: Een toename ten opzichte van de stand in 2016, uitgedrukt in een percentage van het totale areaal:
• Wegen Wegen + 6%
• Fietspaden Fietspaden + 3%
• Kunstwerken Kunstwerken + 3%
• Oevers Oeververdediging +1%
• Diepte van vaarwegen Diepte van vaarwegen +1%
Wij geven de stand aan per 1 mei (toeristenseizoen) en per 31 december.
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 40.221
 • 2.930
 • 37.292
 • Begroting 2016
 • 47.730
 • 865
 • 46.865
 • Begroting 2017
 • 42.973
 • 1.253
 • 41.720
 • Begroting 2018
 • 44.694
 • 1.333
 • 43.361
 • Begroting 2019
 • 37.502
 • 1.168
 • 36.334
 • Begroting 2020
 • 35.775
 • 818
 • 34.957

Toelichting:

De begrote lasten bestaan grotendeels uit beheer- en onderhoudsmiddelen, bedrijfsvoeringskosten en afschrijvingslasten. De fluctuaties ontstaan door uitvoering van projecten vanuit de reserve Van Harinxmakanaal (oa. Bochtverruiming Franeker, baggeren vaartraject Fonejacht).

De baten stijgen tijdelijk in verband met grondverkoop ( project herstel onrechtmatig gebruik provinciale grond en water).

Het kadernotavoorstel Vaartraject Fonejacht baggeren is cijfermatig verwerkt in het jaar 2017 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 2.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Realisatie 2015 Baten
 • 437
 • 786
 • 119
 • 1.349
 • 0
 • 156
 • 156
 • 1.411
 • 14
 • 1.425
 • 0
 • 2.930
 • 37.292
 • Begr 2016 Baten
 • 336
 • 435
 • 95
 • 865
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 865
 • 46.865
 • Begr 2017 Baten
 • 766
 • 393
 • 95
 • 1.253
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.253
 • 41.720
 • Begr 2018 Baten
 • 846
 • 393
 • 95
 • 1.333
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.333
 • 43.361
 • Begr 2019 Baten
 • 681
 • 393
 • 95
 • 1.168
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.168
 • 36.334
 • Begr 2020 Baten
 • 331
 • 393
 • 95
 • 818
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 818
 • 34.957

Beleidsveld 2.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Eigendommen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Eigendommen
 • Onderhoudsbaggeren
 • Rekenrente nazorgfonds stortplaats Trijehus
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Baggerdepot Meilahuizen
 • Groot onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 0
 • 472
 • 253
 • 262
 • 3.904
 • 5.352
 • 15
 • 1.186
 • 3
 • 11.446
 • 1.315
 • 230
 • 409
 • 0
 • 1.955
 • 0
 • 2.696
 • 2.696
 • 0
 • 914
 • 1.918
 • 2.384
 • 5.216
 • 18.908
 • 18.908
 • 40.221
 • Begr 2016 Lasten
 • 130
 • 0
 • 134
 • 134
 • 250
 • 3.104
 • 5.989
 • 17
 • 1.432
 • 376
 • 11.564
 • 980
 • 321
 • 0
 • 1.300
 • 2.601
 • 0
 • 8.108
 • 8.108
 • 0
 • 900
 • 503
 • 3.279
 • 4.682
 • 20.774
 • 20.774
 • 47.730
 • Begr 2017 Lasten
 • 177
 • 0
 • 960
 • 149
 • 250
 • 3.355
 • 6.510
 • 17
 • 1.432
 • 387
 • 13.236
 • 240
 • 504
 • 0
 • 0
 • 744
 • 0
 • 12.852
 • 12.852
 • 0
 • 2.410
 • 503
 • 3.279
 • 6.192
 • 9.949
 • 9.949
 • 42.973
 • Begr 2018 Lasten
 • 206
 • 217
 • 1.120
 • 149
 • 250
 • 3.356
 • 6.854
 • 17
 • 1.432
 • 387
 • 13.986
 • 864
 • 504
 • 0
 • 0
 • 1.368
 • 2
 • 12.192
 • 12.194
 • 0
 • 2.410
 • 503
 • 4.114
 • 7.027
 • 10.119
 • 10.119
 • 44.694
 • Begr 2019 Lasten
 • 228
 • 217
 • 1.280
 • 149
 • 250
 • 3.349
 • 6.836
 • 17
 • 1.432
 • 384
 • 14.140
 • 0
 • 314
 • 0
 • 0
 • 314
 • 195
 • 4.920
 • 5.115
 • 0
 • 2.410
 • 503
 • 4.114
 • 7.027
 • 10.907
 • 10.907
 • 37.502
 • Begr 2020 Lasten
 • 254
 • 217
 • 1.521
 • 149
 • 250
 • 3.349
 • 6.836
 • 17
 • 1.405
 • 384
 • 14.381
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.133
 • 2.837
 • 3.971
 • 0
 • 2.410
 • 503
 • 4.114
 • 7.027
 • 10.396
 • 10.396
 • 35.775

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Vaartraject Fonejacht baggeren
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 1.350
 • 1.350
 • 2018
 • 0
 • 0
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Onderhouden van provinciale wegen en vaarwegen overeenkomstig de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Het Asset Management wordt verder doorgevoerd, de beheersystemen verder gevuld. Risico gestuurd beheer en life cycle management worden ingevoerd.
3 Het binnen het Meerjarenprogramma kunstwerken renovaties en vervangingen uitvoeren overeenkomstig de planning in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2017. In 2017 wordt gestart met de uitvoering van de bruggen Dronrijp en Ritsumazijl.
4 Voor de invoering van afstandsbediening op provinciale en gemeentelijke bruggen worden overeenkomsten opgesteld met de deelnemende gemeenten, wordt een glasvezelnetwerk en een tijdelijke bedieningslocatie ingericht bij Leeuwarden aan het Van Harinxmakanaal. Tevens wordt gestart met de planuitwerking voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs op deze locatie om van hieruit vanaf 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren.
5 Bedienen van bruggen en sluizen.
6 Bestrijden van de gladheid op onze wegen en het breken van ijs op provinciale vaarwegen.
7 Zorgen voor het nautisch toezicht op de provinciale vaarwegen.
8 Vergroten van de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.

Toelichting:

Voor de projecten Baggerdepot Trijehûs en het baggeren Van Harinxmakanaal- Fonejacht zijn begrotingswijzigingen toegevoegd. Voor Trijehûs vanwege het toevoegen van de inkomsten van de Marrekrite en bij het Van Harinxmakanaal voor een kasritmeverschuiving.

1) De gebreken op oeverconstructies, die voortvloeiden uit de in 2016 uitgevoerde nulmeting, worden in eerste helft van 2017 verder geanalyseerd. Dan zal blijken hoe groot de opgave van de oevers is. Met de bestaande middelen worden vooralsnog de oevers met de hoogste risico’s aangepakt, zodat de veiligheid is gegarandeerd.

3) Brug Dronrijp
De oplevering van het project staat nu gepland in medio 2019 in plaats van eind 2018. De vertraging is opgetreden omdat er een verzoek van Dorpsbelang is gekomen om de start van de bouw uit te stellen tot 1 juli 2018, dit in verband met festiviteiten in het dorp in juni 2017.

4) Invoering afstandsbediening
De gemeenten Leeuwarden, Dongeradiel en Ferwerderadeel sluiten aan op de bedieningscentrale van de provincie. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft eind 2015 het besluit genomen, de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel moeten de formele besluiten nog nemen. De gemeente Fryske Marren heeft eind 2016 definitief besloten niet mee te doen, maar wil op andere wijze invulling gaan geven aan de provinciale doelen vanuit grenzeloos varen, net als Sudwest Fryslan. Met de participerende gemeenten is een gezonde bedrijfsvoering in de bedieningscentrale te behalen en worden op een groot deel van de recreatieve hoofdroutes de doelen vanuit grenzeloos varen bereikt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Renovatie van kunstwerken Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning die is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 Conform
Verhogen onderhoudsniveau Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau, overeenkomstig het besluit van PS van september 2016: “van een 6 naar een 7”. Hierbij maken wij onderscheid naar:
• Wegen +6%
• Fietspaden +3%
• Kunstwerken +3%
• Oevers +1%
• Diepte van vaarwegen +1%
(Vooralsnog is alleen de toename weergegeven van het areaal dat voldoet aan een 7. Het gaat dus om de wegvakken en kanaalvakken waar de verbetering plaatsvindt.)

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Onderhouden van provinciale wegen en vaarwegen overeenkomstig de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Het Asset Management wordt verder doorgevoerd, de beheersystemen verder gevuld. Risico gestuurd beheer en life cycle management worden ingevoerd.
3 Het binnen het Meerjarenprogramma kunstwerken renovaties en vervangingen uitvoeren overeenkomstig de planning in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2017. In 2017 wordt gestart met de uitvoering van de bruggen Dronrijp en Ritsumazijl.
4 Voor de invoering van afstandsbediening op provinciale en gemeentelijke bruggen worden overeenkomsten opgesteld met de deelnemende gemeenten, wordt een glasvezelnetwerk en een tijdelijke bedieningslocatie ingericht bij Leeuwarden aan het Van Harinxmakanaal. Tevens wordt gestart met de planuitwerking voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs op deze locatie om van hieruit vanaf 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren.
5 Bedienen van bruggen en sluizen.
6 Bestrijden van de gladheid op onze wegen en het breken van ijs op provinciale vaarwegen.
7 Zorgen voor het nautisch toezicht op de provinciale vaarwegen.
8 Vergroten van de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.

Toelichting:

1. Verhoogd onderhoudsniveau oeverconstructies.
De gebreken op oeverconstructies, die voortvloeiden uit de in 2016 uitgevoerde nulmeting, zijn in 2017 verder geanalyseerd. Er worden nu verschillende scenario’s uitgewerkt. Bij de evaluatie van de onderhoudsbeleidskaders in 2018 worden deze scenario’s aan PS voorgelegd. Vooralsnog worden in 2017 en 2018 de oevers met een hoog risicoprofiel binnen de beschikbare middelen aangepast naar niveau 7.

Als gevolg van extra activiteiten op de depots zijn de beheerskosten en inkomsten verhoogd. Hiervoor is een begrotingswijziging toegevoegd. Voor de tijdelijke budgetten Onrechtmatig gebruik en Trijehûs zijn als gevolg van kasritmeverschuivingen eveneens begrotings-wijzigingen toegevoegd.

3. Brug Dronryp.
De oplevering van het project staat nu gepland in medio 2019 in plaats van eind 2018. De vertraging is opgetreden omdat er een verzoek van Dorpsbelang is gekomen om de start van de bouw uit te stellen tot 1 juli 2018, dit in verband met festiviteiten in het dorp in juni 2017.

4. Invoering afstandsbediening.
De gemeenten Leeuwarden, Dongeradiel en Ferwerderadeel participeren in de afstandsbediening van de provincie. Met Leeuwarden worden conform het raadsbesluit de details nader ingevuld. De fusie van de DDFK gemeenten naar Noard-East Fryslan, waaronder Dongeradiel en Ferwerderadeel, is van invloed op het tijdpad van besluitvorming. Daarnaast wordt bij Dongeradiel de overdracht van de Schreiersbrug bij Dokkum van de gemeente naar de provincie erin betrokken. Het aansluiten van provinciale bruggen op centrale afstandsbediening ligt op koers. Voor de realisatie definitieve huisvesting in het nieuwe Swettehûs is overleg gaande met de gemeente Leeuwarden over de noodzakelijke ruimtelijke procedure.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Renovatie van kunstwerken Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning die is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 Conform
Verhogen onderhoudsniveau Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau, overeenkomstig het besluit van PS van september 2016: “van een 6 naar een 7”. Hierbij maken wij onderscheid naar: - Wegen + 6%
- Fietspaden + 3%
- Kunstwerken + 3%
- Oevers + 1%
- Diepte van vaarwegen. (Vooralsnog is alleen de toename weergegeven van het areaal dat voldoet aan een 7. Het gaat dus om de wegvakken en kanaalvakken waar de verbetering plaatsvindt.) + 1%

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De provincie streeft naar een goed beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het Coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij het onderhoudsniveau. Wij verhogen het rapportcijfer van een 6 naar een 7. Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen.

In de planning van het onderhoud houden wij rekening met de verwachte bezoekersstroom naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Wij hebben het groot onderhoud in 2017 of eerder uitgevoerd en voor 2018 staat geen groot onderhoud op de wegen rondom Leeuwarden gepland.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Renovatie van kunstwerken Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning die is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 conform
Programma Van Harinxmakanaal Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning die is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 conform
Verhogen onderhoudsniveau Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau, overeenkomstig het besluit van PS van september 2016: ‘van een 6 naar een 7’. Hierbij maken wij onderscheid naar: Een toename ten opzichte van de stand in 2016, uitgedrukt in een percentage van het totale areaal:
• Wegen Wegen + 6%
• Fietspaden Fietspaden + 3%
• Kunstwerken Kunstwerken + 3%
• Oevers Oeververdediging +1%
• Diepte van vaarwegen Diepte van vaarwegen +1%
Wij geven de stand aan per 1 mei (toeristenseizoen) en per 31 december.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 40.221
 • 2.930
 • 37.292
 • Begroting 2016
 • 47.730
 • 865
 • 46.865
 • Begroting 2017
 • 42.973
 • 1.253
 • 41.720
 • Begroting 2018
 • 44.694
 • 1.333
 • 43.361
 • Begroting 2019
 • 37.502
 • 1.168
 • 36.334
 • Begroting 2020
 • 35.775
 • 818
 • 34.957

Toelichting:

De begrote lasten bestaan grotendeels uit beheer- en onderhoudsmiddelen, bedrijfsvoeringskosten en afschrijvingslasten. De fluctuaties ontstaan door uitvoering van projecten vanuit de reserve Van Harinxmakanaal (oa. Bochtverruiming Franeker, baggeren vaartraject Fonejacht).

De baten stijgen tijdelijk in verband met grondverkoop ( project herstel onrechtmatig gebruik provinciale grond en water).

Het kadernotavoorstel Vaartraject Fonejacht baggeren is cijfermatig verwerkt in het jaar 2017 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 2.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Realisatie 2015 Baten
 • 437
 • 786
 • 119
 • 1.349
 • 0
 • 156
 • 156
 • 1.411
 • 14
 • 1.425
 • 0
 • 2.930
 • 37.292
 • Begr 2016 Baten
 • 336
 • 435
 • 95
 • 865
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 865
 • 46.865
 • Begr 2017 Baten
 • 766
 • 393
 • 95
 • 1.253
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.253
 • 41.720
 • Begr 2018 Baten
 • 846
 • 393
 • 95
 • 1.333
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.333
 • 43.361
 • Begr 2019 Baten
 • 681
 • 393
 • 95
 • 1.168
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.168
 • 36.334
 • Begr 2020 Baten
 • 331
 • 393
 • 95
 • 818
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 818
 • 34.957

Beleidsveld 2.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Eigendommen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Eigendommen
 • Onderhoudsbaggeren
 • Rekenrente nazorgfonds stortplaats Trijehus
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Baggerdepot Meilahuizen
 • Groot onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 0
 • 472
 • 253
 • 262
 • 3.904
 • 5.352
 • 15
 • 1.186
 • 3
 • 11.446
 • 1.315
 • 230
 • 409
 • 0
 • 1.955
 • 0
 • 2.696
 • 2.696
 • 0
 • 914
 • 1.918
 • 2.384
 • 5.216
 • 18.908
 • 18.908
 • 40.221
 • Begr 2016 Lasten
 • 130
 • 0
 • 134
 • 134
 • 250
 • 3.104
 • 5.989
 • 17
 • 1.432
 • 376
 • 11.564
 • 980
 • 321
 • 0
 • 1.300
 • 2.601
 • 0
 • 8.108
 • 8.108
 • 0
 • 900
 • 503
 • 3.279
 • 4.682
 • 20.774
 • 20.774
 • 47.730
 • Begr 2017 Lasten
 • 177
 • 0
 • 960
 • 149
 • 250
 • 3.355
 • 6.510
 • 17
 • 1.432
 • 387
 • 13.236
 • 240
 • 504
 • 0
 • 0
 • 744
 • 0
 • 12.852
 • 12.852
 • 0
 • 2.410
 • 503
 • 3.279
 • 6.192
 • 9.949
 • 9.949
 • 42.973
 • Begr 2018 Lasten
 • 206
 • 217
 • 1.120
 • 149
 • 250
 • 3.356
 • 6.854
 • 17
 • 1.432
 • 387
 • 13.986
 • 864
 • 504
 • 0
 • 0
 • 1.368
 • 2
 • 12.192
 • 12.194
 • 0
 • 2.410
 • 503
 • 4.114
 • 7.027
 • 10.119
 • 10.119
 • 44.694
 • Begr 2019 Lasten
 • 228
 • 217
 • 1.280
 • 149
 • 250
 • 3.349
 • 6.836
 • 17
 • 1.432
 • 384
 • 14.140
 • 0
 • 314
 • 0
 • 0
 • 314
 • 195
 • 4.920
 • 5.115
 • 0
 • 2.410
 • 503
 • 4.114
 • 7.027
 • 10.907
 • 10.907
 • 37.502
 • Begr 2020 Lasten
 • 254
 • 217
 • 1.521
 • 149
 • 250
 • 3.349
 • 6.836
 • 17
 • 1.405
 • 384
 • 14.381
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.133
 • 2.837
 • 3.971
 • 0
 • 2.410
 • 503
 • 4.114
 • 7.027
 • 10.396
 • 10.396
 • 35.775

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Vaartraject Fonejacht baggeren
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 1.350
 • 1.350
 • 2018
 • 0
 • 0
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina