Programma 2: Verkeer en vervoer

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water.
Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het Actieplan Fiets- en wandelpaden. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. We geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben veelal een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt in de vorm van een ‘Social return on investment’.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit overeenkomstig de planning in het laatste Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden. Het Actieplan Fiets- en Wandelpaden betreft deels gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het Gebiedsbudget (zie paragraaf 10).
  • De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf 9 voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf 9 conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap. Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016.
Veiligheid provinciale wegen Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Een dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten99.48052.67826.65827.58225.5378.283
Totaal baten66.4674.49114.7247.7914.9924.992
Saldo van lasten en baten33.01348.18811.93419.79120.5453.291
Toelichting:

De begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten, beheers- en bedrijfsvoeringkosten. Verder zijn hierin een aantal tijdelijke projecten opgenomen zoals bereikbaarheid Leeuwarden, investeringsagenda Drachten-Heerenveen en de verdubbeling N381

De baten bestaan uit bijdragen voor de investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Het voorbereiden en uitvoeren van infrastructuurprojecten volgens de planning die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Bijzondere aandacht voor de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden.
Toelichting:

Er is tevens een gewenst resultaat met betrekking tot het uitvoeren van de grote infrastructuurprojecten. Voor de nadere aanduiding beleid/tijd/geld per project verwijzen wij u naar de paragraaf Grote Projecten.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf Grote Projecten Conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 Conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap. Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009
Toelichting:

Bij enkele grote infrastructuurprojecten staat de planning onder druk. Te noemen zijn de Stationsomgeving Leeuwarden, de verruiming van het Prinses Margrietkanaal en een deel van de RSP-spoorprojecten. Zie voor de toelichting op de grote infrastructuurprojecten de paragraaf Grote projecten.

Het aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen is de afgelopen jaren niet terug gelopen Van de uitvoering van de nu in gang gezette maatregelen op het provinciale wegennet verwachten wij een gunstig effect op het aantal ernstige ongevallen. Het is echter niet zeker of dit effect al in 2017 te merken is.