Programma 2: Verkeer en vervoer

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water.
Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het Actieplan Fiets- en wandelpaden. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. We geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben veelal een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt in de vorm van een ‘Social return on investment’.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit overeenkomstig de planning in het laatste Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden. Het Actieplan Fiets- en Wandelpaden betreft deels gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het Gebiedsbudget (zie paragraaf 10).
 • De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf 9 voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf 9 conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap. Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016.
Veiligheid provinciale wegen Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Een dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 99.480
 • 66.467
 • 33.013
 • Begroting 2016
 • 52.678
 • 4.491
 • 48.188
 • Begroting 2017
 • 26.658
 • 14.724
 • 11.934
 • Begroting 2018
 • 27.582
 • 7.791
 • 19.791
 • Begroting 2019
 • 25.537
 • 4.992
 • 20.545
 • Begroting 2020
 • 8.283
 • 4.992
 • 3.291

Toelichting:

De begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten, beheers- en bedrijfsvoeringkosten. Verder zijn hierin een aantal tijdelijke projecten opgenomen zoals bereikbaarheid Leeuwarden, investeringsagenda Drachten-Heerenveen en de verdubbeling N381

De baten bestaan uit bijdragen voor de investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

Beleidsveld 2.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • tructurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Verkeerstellingen
 • Investeringsagenda programmakosten
 • BDU Infra
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Mobiliteitsfonds bereikbaarheid Leeuwarden (bankrekening)
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Realisatie 2015 Baten
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.219
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 312
 • 3.767
 • 862
 • 49.244
 • 66.404
 • 0
 • 66.467
 • 33.013
 • Begr 2016 Baten
 • 38
 • 38
 • 112
 • 112
 • 0
 • 0
 • 1.931
 • 1.593
 • 153
 • 500
 • 99
 • 0
 • 0
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.340
 • 0
 • 4.491
 • 48.188
 • Begr 2017 Baten
 • 35
 • 35
 • 156
 • 156
 • 0
 • 0
 • 201
 • 2.474
 • 153
 • 1.000
 • 0
 • 10.000
 • 640
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.533
 • 0
 • 14.724
 • 11.934
 • Begr 2018 Baten
 • 35
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.183
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 547
 • 69
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.755
 • 0
 • 7.791
 • 19.791
 • Begr 2019 Baten
 • 35
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 4.992
 • 20.545
 • Begr 2020 Baten
 • 35
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 4.992
 • 3.291

Beleidsveld 2.2 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • BDU Infra
 • Infrastructuurbeleid algemeen
 • Projectmanagement Lemmer-Delfzijl communicatie
 • Verkeerstellingen
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • N381 verdubbelen tot Oosterwolde-zuid
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden (convenantsbijdrage)
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • Brug Burdaard
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Reconstructie Verbindingsweg Ameland
 • Verkeersveiligheid Littenseradiel
 • BDU Infra
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Mobiliteitsfonds bereikbaarheid Leeuwarden (bankrekening)
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 2.760
 • 0
 • 76
 • 5
 • 51
 • 2.891
 • 0
 • 0
 • 27.038
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 132
 • 0
 • 0
 • 639
 • 1.373
 • 50
 • 0
 • 0
 • 29.232
 • 330
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 45
 • 375
 • 12.219
 • 0
 • 0
 • 120
 • 0
 • 0
 • 0
 • 40
 • 30
 • 312
 • 3.767
 • 862
 • 49.152
 • -98
 • 66.404
 • 578
 • 578
 • 99.480
 • Begr 2016 Lasten
 • 2.728
 • 38
 • 85
 • 0
 • 91
 • 2.942
 • 2.425
 • 1.775
 • 29.736
 • 1.034
 • 495
 • 79
 • 1.360
 • 396
 • 97
 • 1.188
 • 1.500
 • 128
 • 3.198
 • 74
 • 300
 • 250
 • 44.035
 • 0
 • 30
 • 0
 • 294
 • 126
 • 643
 • 100
 • 0
 • 1.193
 • 0
 • 1.931
 • 1.593
 • 153
 • 500
 • 99
 • 0
 • 0
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.340
 • 168
 • 168
 • 52.678
 • Begr 2017 Lasten
 • 3.024
 • 35
 • 85
 • 0
 • 91
 • 3.235
 • 247
 • 2.156
 • 0
 • 260
 • 396
 • 20
 • 340
 • 396
 • 164
 • 296
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 74
 • 0
 • 250
 • 7.099
 • 0
 • 0
 • 1.500
 • 148
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.710
 • 0
 • 201
 • 2.474
 • 153
 • 1.000
 • 0
 • 10.000
 • 640
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.533
 • 81
 • 81
 • 26.658
 • Begr 2018 Lasten
 • 3.024
 • 43
 • 85
 • 0
 • 91
 • 3.243
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 99
 • 0
 • 0
 • 198
 • 0
 • 0
 • 5.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 5.547
 • 0
 • 0
 • 1.500
 • 9.391
 • 64
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.955
 • 0
 • 0
 • 2.183
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 547
 • 69
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.755
 • 82
 • 82
 • 27.582
 • Begr 2019 Lasten
 • 3.024
 • 43
 • 85
 • 0
 • 91
 • 3.243
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 16.250
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 87
 • 87
 • 25.537
 • Begr 2020 Lasten
 • 3.024
 • 43
 • 85
 • 0
 • 91
 • 3.243
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.957
 • 83
 • 83
 • 8.283

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het voorbereiden en uitvoeren van infrastructuurprojecten volgens de planning die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Bijzondere aandacht voor de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden.

Toelichting:

Er is tevens een gewenst resultaat met betrekking tot het uitvoeren van de grote infrastructuurprojecten. Voor de nadere aanduiding beleid/tijd/geld per project verwijzen wij u naar de paragraaf Grote Projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf Grote Projecten Conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 Conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap. Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009

Toelichting:

Bij enkele grote infrastructuurprojecten staat de planning onder druk. Te noemen zijn de Stationsomgeving Leeuwarden, de verruiming van het Prinses Margrietkanaal en een deel van de RSP-spoorprojecten. Zie voor de toelichting op de grote infrastructuurprojecten de paragraaf Grote projecten.

Het aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen is de afgelopen jaren niet terug gelopen Van de uitvoering van de nu in gang gezette maatregelen op het provinciale wegennet verwachten wij een gunstig effect op het aantal ernstige ongevallen. Het is echter niet zeker of dit effect al in 2017 te merken is.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het voorbereiden en uitvoeren van infrastructuurprojecten volgens de planning die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Bijzondere aandacht voor de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden.

Toelichting:

1. Met betrekking tot het RYP is door PS een motie aangenomen om ook de projecten op te pakken die onder de streep staan (oftewel waar nog geen geld voor is), waarbij het budget als taakstelling binnen programma 2 is opgenomen. Het is nog niet duidelijk of deze taakstelling kan worden ingevuld.

Er is tevens een gewenst resultaat in de begroting 2017 opgenomen met betrekking tot het uitvoeren van de grote infrastructuurprojecten. Voor de nadere aanduiding beleid/tijd/geld per project verwijzen wij u naar de paragraaf Grote projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf Grote Projecten Conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 Conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009

Toelichting:

Zie voor de 1e twee onderwerpen de paragraaf Grote Projecten. Op individueel projectniveau is er sprake van een afwijkende kleuraanduiding.

Het aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen is de afgelopen jaren niet terug gelopen. Van de uitvoering van de nu in gang gezette maatregelen op het provinciale wegennet verwachten wij een gunstig effect op het aantal ernstige ongevallen. Het is echter niet zeker of dit effect al in 2017 te merken is.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij streven naar een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld met het Actieplan Fiets- en wandelpaden. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017. Wij geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben veelal een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten betrekken we actief het onderwijs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.2 Verbetering infrastructuur

Toelichting:

Niet van toepassing gezien de bereikte doelen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het voorbereiden en uitvoeren van infrastructuurprojecten volgens de planning die is opgenomen in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Bijzondere aandacht voor de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en het Actieplan Fiets- en Wandelpaden.

Toelichting:

Het merendeel van de infrastructurele projecten wordt gerealiseerd binnen de gestelde termijn, uitgezonderd enkele projecten uit het RYP waarvoor de aankoop van grond nodig is. Grondaankoop vraagt tijd, omdat (vaak wettelijke) procedures moeten worden gevolgd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf Grote Projecten (zie paragraaf grote projecten) Conform Conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2017 Conform Conform
Veiligheid provinciale wegen Deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap. Meer dan 33% en een toename ten opzichte van 2016 55% (stand 2016: 53%)
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Dalende ontwikkeling ten opzichte van het gemiddelde van 2007-2009 4 ongevallen met dodelijke afloop; geen daling in het aantal ongelukken met dodelijke afloop.

Toelichting:

Zie voor een toelichting van het onderwerp Grote infrastructuurprojecten de paragraaf Grote Projecten. Per project kan een afwijking zichtbaar zijn, maar over het algemeen is de prestatie geleverd.

In de kolom ‘Realisatie 2017’ staat het aantal ongevallen op provinciale wegen met dodelijke afloop genoemd. Over de ontwikkeling van de ongevallen met ziekenhuisgewonden is geen voldoende betrouwbare uitspraak te doen. Dit komt door onvoldoende registratie en daarnaast een wijziging van definities. Over de ongelukken met dodelijke afloop zijn meer betrouwbare conclusies te trekken. Gemiddeld bedroeg het aantal dodelijke ongevallen op provinciale wegen over de periode 2007-2009 per jaar 4,3. In 2017 waren er op de provinciale wegen 4 dodelijke ongevallen. Hier kan nog niet worden gesproken van een daling.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.944
 • 62.449
 • 7.383
 • 120.638
 • 193.413
 • 38
 • 0
 • 120.638
 • 120.676
 • 72.737
 • -4.020
 • 14.487
 • 83.204
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 3.208
 • 28.771
 • 15.464
 • 149.276
 • 196.718
 • 35
 • 0
 • 149.276
 • 149.311
 • 47.407
 • -7.589
 • 33.210
 • 73.028
 • Rekening 2017
 • 3.169
 • 12.524
 • 12.940
 • 148.974
 • 177.608
 • -34
 • -24
 • 148.974
 • 148.916
 • 28.692
 • -5.065
 • 49.430
 • 73.057
 • Saldo begroting en rekening
 • 39
 • 16.246
 • 2.524
 • 301
 • 19.110
 • 69
 • 24
 • 301
 • 395
 • 18.715
 • -2.524
 • -16.220
 • -29

Toelichting:

Per saldo is de afwijking nihil.

Reserves / mutatie reserves
De afwijking van € 2,5 mln. heeft betrekking op lagere bestedingen bij de gebiedsbudgetten € 2,1 mln. Het gehele beschikbare budget was opgenomen in plaats van het aangepaste budget op basis van de planning. Bij de investeringsagenda Drachten-Heerenveen is de besteding € 0,6 mln. lager. Dit onderdeel wordt toegelicht in de paragraaf grote projecten. Er is een hogere besteding € 0,2 mln. bij de reserve BDU, als gevolg van een hogere bijdrage aan bereikbaarheid Leeuwarden.

Tijdelijke budgetten / mutatie tijdelijke budgetten
De afwijking van € 16 miljoen heeft betrekking op de concrete infraprojecten € 15,4 mln. en op de investeringsagenda Drachten-Heerenveen € 0,8 mln. De geplande werkzaamheden zijn niet volledig gerealiseerd. Bij de concrete infraprojecten gaat het voornamelijk om de projecten bereikbaarheid Leeuwarden (WIW/DW/Haak). Beide onderdelen worden toegelicht in de paragraaf grote projecten.

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op het RSP mobiliteitsfonds.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • lasten
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Infrastructuurbeleid algemeen
 • Onderzoek
 • Projectmanagement Lemmer-Delfzijl communicatie
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Structurele budgetten
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden (convenantsbijdrage)
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Tijdelijke budgetten
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • Brug Burdaard
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Reconstructie Verbindingsweg Ameland
 • Reserves
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Onderzoek
 • Structurele budgetten
 • Vaarweg Drachten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.731
 • 87
 • 122
 • 5
 • 2.944
 • 570
 • 2.063
 • 51.981
 • 1.034
 • 49
 • 1.360
 • 396
 • 177
 • 1.188
 • 128
 • 3.198
 • 53
 • 250
 • 62.449
 • 30
 • 61
 • 322
 • 6.873
 • 97
 • 7.383
 • 1.931
 • 1.593
 • 352
 • 500
 • 99
 • 63
 • -16
 • 3.774
 • 864
 • 111.424
 • 54
 • 120.638
 • 193.413
 • 38
 • 38
 • 1.931
 • 1.593
 • 352
 • 500
 • 99
 • 63
 • -16
 • 3.774
 • 864
 • 111.424
 • 54
 • 120.638
 • 120.676
 • 72.737
 • Begroting 2017
 • 3.024
 • 149
 • 35
 • 3.208
 • 901
 • -732
 • 27.203
 • 260
 • 40
 • 340
 • 155
 • -184
 • 95
 • 193
 • 500
 • 28.771
 • 220
 • 3.800
 • 4.381
 • 188
 • 6.875
 • 15.464
 • 201
 • 2.474
 • 106
 • 1.000
 • 10.000
 • 534
 • -28
 • 3.817
 • 874
 • 130.248
 • 50
 • 149.276
 • 196.718
 • 35
 • 35
 • 201
 • 2.474
 • 106
 • 1.000
 • 10.000
 • 534
 • -28
 • 3.817
 • 874
 • 130.248
 • 50
 • 149.276
 • 149.311
 • 47.407
 • Besteding 2017
 • 3.024
 • 145
 • 3.169
 • -732
 • 11.800
 • 260
 • 340
 • 172
 • -13
 • 7
 • 191
 • 500
 • 12.524
 • 1.929
 • 3.778
 • 117
 • 7.116
 • 12.940
 • 1.671
 • 37
 • 1.000
 • 10.000
 • 33
 • 136.183
 • 50
 • 148.974
 • 177.608
 • -34
 • -34
 • -24
 • -24
 • -4
 • -62
 • 149.041
 • 148.974
 • 148.916
 • 28.692
 • Saldo 2017
 • 0
 • 4
 • 35
 • 39
 • 901
 • 15.403
 • 1
 • 40
 • 0
 • -17
 • -171
 • 88
 • 2
 • 16.246
 • 220
 • 1.871
 • 603
 • 71
 • -241
 • 2.524
 • 201
 • 802
 • 68
 • 501
 • -28
 • 3.817
 • 874
 • -5.935
 • 301
 • 19.110
 • 69
 • 69
 • 24
 • 24
 • 201
 • 2.474
 • 106
 • 1.000
 • 10.000
 • 538
 • 35
 • 3.817
 • 874
 • -18.793
 • 50
 • 301
 • 395
 • 18.715
Print deze pagina