Programma 2: Verkeer en vervoer

2.1 Planvorming, programmering, bestuurlijke samenwerking

Begroting

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • We stellen het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018 op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
  • We monitoren de verkeersontwikkeling en delen de resultaten via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
  • We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Onderwerpen daarbij zijn onder andere de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
  • Wij doen een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een brede ruimtelijk-economische benadering.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95%

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten1.7123.3711.9471.8651.9121.822
Totaal baten90600000
Saldo van lasten en baten8063.3711.9471.8651.9121.822
Toelichting:

De begrote lasten hebben grotendeels betrekking op structurele beheers- en bedrijfsvoeringkosten. Verder zijn hierin een aantal tijdelijke projecten opgenomen zoals bereikbaarheid Leeuwarden, onderzoek TH-sluis onderzoek vaarweg Drachten.

Het kadernotavoorstel Verbreding van het onderzoek vaarweg Drachten is cijfermatig verwerkt in het jaar 2017 in bovenstaande tabel.

Kadernota 2017

Bedragen x € 1.000,-
2017
2018
2019
2020
Lasten
Verbreding van het onderzoek vaarweg Drachten150000
Totaal lasten150000
Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor 2018, met daarin opgenomen de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2. Monitoren verkeersontwikkeling en het delen van de verkeersgegevens via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
3. Afspraken maken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (o.a. Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal).
4. Het doen van een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een ruimtelijk-economische benadering.
Toelichting:
  1. De provinciale inzet voor deze afspraken ligt op schema. De uiteindelijke afspraken zijn afhankelijk van de bereidheid van het Rijk.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95%