Programma 2: Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: Sietske Poepjes, Johannes Kramer en Michiel Schrier
Begroting

Verbonden partijen

  • Stichting Openbare Verlichting Fryslân, Heerenveen [lees meer]
    Samenwerkingsverband op het gebied van beheer en onderhoud van openbare verlichting
    en op het gebied van gezamenlijke inkoop duurzame energie. Deze samenwerking draagt bij aan beleidsveld 2.3, instandhouding provinciale infrastructuur.

Ambities

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving. Wij zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen.

Vastgestelde beleidsnotities

Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP), vastgesteld in 2006 en 2011
It Risicoferleegjend Ynfrastructuer Programma (RYP) – De wei nei 0, juni 2016
Onderhoud van een 6 naar een 7, najaar 2016.

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten192.038154.278124.555126.007118.39799.258
Totaal baten118.99449.76829.56210.7337.7707.420
Saldo van lasten en baten73.044104.50994.993115.273110.62791.838
Eerste bestuursrapportage

Verbonden partijen

  • Stichting Openbare Verlichting Fryslân, Heerenveen [lees meer]
    Samenwerkingsverband op het gebied van beheer en onderhoud van openbare verlichting
    en op het gebied van gezamenlijke inkoop duurzame energie. Deze samenwerking draagt bij aan beleidsveld 2.3, instandhouding provinciale infrastructuur.

Ambities begroting 2017

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving. Wij zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen.

 

Inzet beschikbare middelen

Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Lasten
Structureel68.268-96010.0104.97252.325
Niet structureel64.1104.9894.42939.71024.960
Totaal Lasten132.3784.02914.43944.68377.285
Baten
Structureel5.63402.92702.707
Niet structureel24.7812.766-1.219028.766
Totaal Baten30.4152.7661.708031.473
Lasten-Baten101.9641.26212.73144.68345.813