Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.7 Werken voor derden

Begroting

De provincie voert soms werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De baten en lasten hiervan zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie. In dat geval worden de lasten en baten in dit beleidsveld geraamd.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de werken voor derden die in de begroting zijn opgenomen.

Werken voor derden

Bedragen x € 1.000,-
2016
2017
2018
2019
2020
Baten en Lasten
Marrekrite208208208208208
Rijkswaterstaat PM-kanaal4.2294.2294.229
Fumo diensterverlening9489149141818
Waddenfonds bedrijfsvoering50188888888
Leeuwarden baggeren520
Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen173173173
Overige kleine werken voor derden57
Totaal baten en lasten6.6365.6115.611314314