Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.1 Provinciefonds

Begroting

De raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de meicirculaire 2016 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de eigenlijke algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

Raming algemene uitkering

Bedragen x €1.000
2016
2017
2018
2019
2020
Algemene uitkering69.75469.90270.64972.06174.346
Subtotaal algemene uitkering69.75469.90270.64972.06174.346
Decentralisatie uitkeringen:
Programma 2
Verkeer en vervoer47.42447.46647.72647.72347.652
RSP concrete bereikbaarheidsprojecten
Beter Benutten29.736
880
Programma 3
Hydrogologische maatregelen427
Zoetwater100
Programma 4
Bodemsanering2.2402.2402.2402.2402.240
BRZO446350350350350
Luchthavens131
Programma 5
Natuur algemeen42.00042.00033.80033.80033.800
Natuur DLG2.8502.8502.8502.8502.850
Weidevogels25252525
Programma 6
Waddenfonds28.87828.87828.87828.87828.878
RSP REP *7.3006.8505.0835.0835.083
Afsluitdijk936
Blue Energy2.639
Interreg V143
Programma 8
Monumentenzorg1.4641.4641.4641.4641.464
Subtotaal decentralisatie uitkeringen167.617132.123122.416122.413122.317
Totaal237.371202.026193.064194.474196.663
Toelichting:

Een nadere toelichting op de raming provinciefonds is opgenomen in het financieel kader onderdeel 2.

* De rijksbijdrage RSP REP is nu voor 2016 opgenomen in de circulaire. De totale Rijksbijdrage is al wel toegezegd maar nog niet in de circulaire opgenomen. Dit is mede afhankelijk van onze declaraties bij het rijk.