Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe
Begroting

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten60.415321.33258.69781.81758.57645.535
Totaal baten309.652334.857301.532284.120280.016303.163
Saldo van lasten en baten-249.236-13.524-242.835-202.303-221.440-257.628

Een toelichting van de uitgebreide tabel is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Eerste bestuursrapportage

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

 

Inzet beschikbare middelen

Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Lasten
10.1 Provinciefonds0000
10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting0000
10.3 Dividenden0000
10.4 Financieringsrente3.7515803.693
10.5 Interne financiering0000
10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen-62700-627
10.7 Werken voor derden4.2863443163.626
10.8 Onvoorzien0-20020
Totaal lasten7.41103823166.712
Baten
10.1 Provinciefonds205.00652.0900152.916
10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting51.5648.896042.668
10.3 Dividenden14.9580014.958
10.4 Financieringsrente21.43520021.415
10.5 Interne financiering2.563002.563
10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen1.53312113301.521
10.7 Werken voor derden5.9541.53204.422
10.8 Onvoorzien050-5
Totaal baten303.01212162.6760240.457
Lasten - baten-295.602-121-62.294316-233.745
Toelichting:

De lasten onder 10.4 betreffen met name de achtergestelde lening van NUON. De administratieve boeking hiervan zal bij de 2e berap plaatsvinden. De werken voor derden betreft met name de werkzaamheden die wij verrichten voor Rijkswaterstaat. Door de veranderde werkwijze met de organisatie van de toekomst, heeft er momenteel nog geen doorbelasting plaatsgevonden van het tijdschrijven op deze werken. Dit zal de komende maand plaatsvinden.

Bij de baten is de raming provinciefonds gebaseerd op de septembercirculaire 2016. De dividend baten zullen gedurende het jaar worden ontvangen.

Overzicht voorwaardelijke budgetten opgenomen onder 10.6

Budget
Planning PS
Begroting 2016 - (bedragen x € 1.000)
PS voorwaardelijk
Milieubeleidsplan06/28/2017575
Totaal575