Programma 1: Bestuur

1.6 Juridische zaken en rechtsbescherming

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een adequate juridische dienstverlening die aansluit bij het gewenste kwaliteitsniveau vanuit het provinciaal bestuur en de Mienskip.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden;
  • het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst);
  • ontwikkeling van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten;
  • implementatie Europese verordening gegevensbescherming;
  • zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over:
  1. bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen;
  2. Wob- en andere informatieverzoeken;
  3. aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming;
  4. subsidieaanvragen.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a Tijdige afhandeling 90%

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten203172172172172172
Totaal baten000000
Saldo van lasten en baten203172172172172172
Toelichting:

De begrote lasten betreffen juridische advisering en de externe commissie voor bezwaar en beroepschriften.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. Deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden.
2. Het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst).
3. Het ontwikkelen van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten.
4. Zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over: - bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen; - Wob- en andere informatieverzoeken; - aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming; - subsidieaanvragen.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a. Tijdige afhandeling 90%