Programma 1: Bestuur

1.3 Commissaris van de Koning

Begroting

Wat willen we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen er voor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Gelijkwaardig aan deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

Omdat bij het opstellen van de begroting nog geen zicht is op wie de nieuwe commissaris wordt, of welke accenten hij of zij wil leggen, kunnen die ook niet specifiek in de begroting worden opgenomen. Hieronder gaan we derhalve in op enkele belangrijke taken van de Commissaris:

  • De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor (her)benoemingen en ontslag van burgemeesters. Hij of zij voert gesprekken met sollicitanten en rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast voert hij of zij klankbordgesprekken met burgemeesters. Wanneer nodig benoemt de commissaris een waarnemend burgemeester.
  • De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
  • De CdK rapporteert aan de minister van BZK over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij of zij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers. Tot slot onderhoudt hij of zij de contacten met het Koninklijk Huis.
  • De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
  • De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij of zij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
  • De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
  • De Commissaris van de Koning heeft een belangrijke representatieve functie. De ervaring leert dat Commissaris bezoeken brengt aan bedrijven en instellingen en als boegbeeld van de provincie optreedt bij symposia, openingen en andere evenementen binnen en buiten de provincie.
  • De Commissaris van de Koning ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken Nog bepalen
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken Nog bepalen

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten983 1.185722730755734
Totaal baten000000
Saldo van lasten en baten9831.185722730755734
Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de CdK en overige aanverwante kosten.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. De Commissaris van de Konig (CdK) voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan.
2. In 2017 legt de CdK werkbezoeken af aan Friese bedrijven en instellingen.
3. De CdK treedt op als boegbeeld van de provincie bij symposia, openingen en andere evenementen binnen en buiten de provincie.
4. De CdK ontvangt de Koning, wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt hij verzoeken aan het Koninklijk Huis door.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken Nog bepalen
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken Nog bepalen
Toelichting:

Vanwege de wisseling van Commissaris van de Koning (CdK) zijn er in de begroting 2017 geen doelwaarden opgenomen. Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is de heer Brok net begonnen als CdK en is er nog geen duidelijkheid over het aantal ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten en de klankbordgesprekken met burgemeesters.