Programma 1: Bestuur

1.3 Commissaris van de Koning

Begroting

Wat willen we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen er voor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Gelijkwaardig aan deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

Omdat bij het opstellen van de begroting nog geen zicht is op wie de nieuwe commissaris wordt, of welke accenten hij of zij wil leggen, kunnen die ook niet specifiek in de begroting worden opgenomen. Hieronder gaan we derhalve in op enkele belangrijke taken van de Commissaris:

 • De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor (her)benoemingen en ontslag van burgemeesters. Hij of zij voert gesprekken met sollicitanten en rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast voert hij of zij klankbordgesprekken met burgemeesters. Wanneer nodig benoemt de commissaris een waarnemend burgemeester.
 • De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
 • De CdK rapporteert aan de minister van BZK over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij of zij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers. Tot slot onderhoudt hij of zij de contacten met het Koninklijk Huis.
 • De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
 • De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij of zij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De Commissaris van de Koning heeft een belangrijke representatieve functie. De ervaring leert dat Commissaris bezoeken brengt aan bedrijven en instellingen en als boegbeeld van de provincie optreedt bij symposia, openingen en andere evenementen binnen en buiten de provincie.
 • De Commissaris van de Koning ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken Nog bepalen
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken Nog bepalen
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 983 
 • 0
 • 983
 • Begroting 2016
 • 1.185
 • 0
 • 1.185
 • Begroting 2017
 • 722
 • 0
 • 722
 • Begroting 2018
 • 730
 • 0
 • 730
 • Begroting 2019
 • 755
 • 0
 • 755
 • Begroting 2020
 • 734
 • 0
 • 734

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de CdK en overige aanverwante kosten.

Beleidsveld 1.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 983
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.185
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 722
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 730
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 755
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 734

Beleidsveld 1.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Commissaris van de Koning
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 282
 • 282
 • 701
 • 701
 • 983
 • Begr 2016 Lasten
 • 298
 • 298
 • 886
 • 886
 • 1.185
 • Begr 2017 Lasten
 • 298
 • 298
 • 424
 • 424
 • 722
 • Begr 2018 Lasten
 • 298
 • 298
 • 431
 • 431
 • 730
 • Begr 2019 Lasten
 • 298
 • 298
 • 457
 • 457
 • 755
 • Begr 2020 Lasten
 • 298
 • 298
 • 435
 • 435
 • 734

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De Commissaris van de Konig (CdK) voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan.
2 In 2017 legt de CdK werkbezoeken af aan Friese bedrijven en instellingen.
3 De CdK treedt op als boegbeeld van de provincie bij symposia, openingen en andere evenementen binnen en buiten de provincie.
4 De CdK ontvangt de Koning, wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt hij verzoeken aan het Koninklijk Huis door.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken Nog bepalen
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken Nog bepalen

Toelichting:

Vanwege de wisseling van Commissaris van de Koning (CdK) zijn er in de begroting 2017 geen doelwaarden opgenomen. Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is de heer Brok net begonnen als CdK en is er nog geen duidelijkheid over het aantal ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten en de klankbordgesprekken met burgemeesters.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De Commissaris van de Konig (CdK) voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan.
2 In 2017 legt de CdK werkbezoeken af aan Friese bedrijven en instellingen.
3 De CdK treedt op als boegbeeld van de provincie bij symposia, openingen en andere evenementen binnen en buiten de provincie.
4 De CdK ontvangt de Koning, wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt hij verzoeken aan het Koninklijk Huis door.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken Nog bepalen
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken Nog bepalen

Toelichting:

Vanwege de wisseling van Commissaris van de Koning (CdK) zijn er in de begroting 2017 geen doelwaarden opgenomen. Bij het opstellen van de 1e bestuursrapportage was de heer Brok net begonnen als CdK en was er nog geen duidelijkheid over het aantal ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten en de klankbordgesprekken met burgemeesters. Inmiddels is er dit jaar één ambtsbezoek afgelegd en worden er nog twee ingepland. Daarnaast hebben er acht klankbordgesprekken plaatsgevonden en worden er nog drie ingepland.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen ervoor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Gelijkwaardig aan deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.3 Ondersteuning Commissaris van de Koning

Toelichting:

In januari en februari 2017 was mevrouw Leemhuis-Stout waarnemend commissaris van de Koning (CdK). Per 1 maart is de heer Brok benoemd als CdK in de provincie Fryslân. Er is voor commissaris Brok een inwerkprogramma opgesteld en daar is volledig uitwerking aan gegeven. Hij heeft kennis gemaakt met belangrijke netwerkpartners van de provincie.

De commissarissen hebben aan hun (wettelijke) verplichtingen als commissaris kunnen voldoen. Zo zijn er ambtsbezoeken gebracht aan gemeenten en werkbezoeken aan bedrijven, scholen en andere instanties, openingen verricht en evenementen begeleid. Op 7 juni heeft commissaris Brok een bestuurlijke handelsdelegatie uit de Chinese provincie Heilongjiang ontvangen. Op 2 oktober ontving hij de ambassadeur van Israël, Zijne Excellentie de heer Aviv Shir-On.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De Commissaris van de Koning (CdK) voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan.
2 In 2017 legt de CdK werkbezoeken af aan Friese bedrijven en instellingen.
3 De CdK treedt op als boegbeeld van de provincie bij symposia, openingen en andere evenementen binnen en buiten de provincie.
4 De CdK ontvangt de Koning, wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt hij verzoeken aan het Koninklijk Huis door.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken Nog bepalen 3
Klankbordgesprekken burgemeesters Nog bepalen 11

Toelichting:

Vanwege de wisseling van CdK zijn er in de begroting 2017 geen doelwaarden opgenomen. Begin 2017 was commissaris Brok net begonnen en was er nog geen duidelijkheid over het aantal ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten en de klankbordgesprekken met burgemeesters. Uiteindelijk zijn er in 2017 drie ambtsbezoeken afgelegd en hebben er elf klankbordgesprekken plaatsgevonden.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 290
 • 290
 • 0
 • 290
 • 290
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 298
 • 298
 • 0
 • 298
 • 298
 • Rekening 2017
 • 297
 • 297
 • 0
 • 297
 • 297
 • Saldo begroting en rekening
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1

Toelichting:

Er is geen afwijking.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Commissaris van de Koning
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 290
 • 290
 • 290
 • 0
 • 290
 • Begroting 2017
 • 298
 • 298
 • 298
 • 0
 • 298
 • Besteding 2017
 • 297
 • 297
 • 297
 • 0
 • 297
 • Saldo 2017
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
Print deze pagina