Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel. Elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse en de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie­adviseur. Zij ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering en het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen* 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Toelichting:

*Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 4.320 
 • 1
 • 4.319
 • Begroting 2016
 • 4.419
 • 5
 • 4.414
 • Begroting 2017
 • 3.018
 • 5
 • 3.014
 • Begroting 2018
 • 3.040
 • 5
 • 3.035
 • Begroting 2019
 • 3.116
 • 5
 • 3.112
 • Begroting 2020
 • 3.052
 • 5
 • 3.048

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de gedeputeerden, uitkeringen voor oud-leden van Gedeputeerde Staten, representatiekosten, de veteranendag en overige met het college gemoeide kosten.

Beleidsveld 1.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Gedeputeerde staten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 1
 • 1
 • 1
 • 4.319
 • Begr 2016 Baten
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4.414
 • Begr 2017 Baten
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3.014
 • Begr 2018 Baten
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3.035
 • Begr 2019 Baten
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3.112
 • Begr 2020 Baten
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3.048

Beleidsveld 1.2 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Gedeputeerde staten
 • Jaarrapportage CdK
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Canadese veteranen
 • Waardoverdracht pensioenen GS leden
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 998
 • 0
 • 158
 • 484
 • 30
 • 1.671
 • 52
 • 52
 • 898
 • 898
 • 1.699
 • 1.699
 • 4.320
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.028
 • 1
 • 133
 • 554
 • 32
 • 1.747
 • 6
 • 6
 • 0
 • 0
 • 2.665
 • 2.665
 • 4.419
 • Begr 2017 Lasten
 • 1.028
 • 1
 • 133
 • 554
 • 32
 • 1.747
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.271
 • 1.271
 • 3.018
 • Begr 2018 Lasten
 • 1.028
 • 1
 • 133
 • 554
 • 32
 • 1.747
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.293
 • 1.293
 • 3.040
 • Begr 2019 Lasten
 • 1.028
 • 1
 • 133
 • 554
 • 32
 • 1.747
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.369
 • 1.369
 • 3.116
 • Begr 2020 Lasten
 • 1.028
 • 1
 • 133
 • 554
 • 32
 • 1.747
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.305
 • 1.305
 • 3.052

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het college van gedeputeerde staten effectief en efficient laten functioneren.
2 Het college van gedeputeerde staten werkt zo veel mogelijk digitaal

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het college van gedeputeerde staten effectief en efficiënt laten functioneren.
2 Het college van gedeputeerde staten werkt zoveel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Toelichting:

De gestelde prognose voor tijdige aanbieding stukken voor Provinciale Staten wordt niet gehaald omdat een aantal voorstellen voor de vergadering in mei en juni te laat zijn aangeleverd. De bijgestelde verwachte prognose voor dit jaar is 85%.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten (GS).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95% 93%
Nakomen uitvoeren moties 95% 95%
Nakomen toezeggingen 95% 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95% 80%

Toelichting:

Statenvragen
In 2017 zijn er 132 sets Statenvragen ingediend, daarbij is het zes keer voorgekomen dat er een te late beantwoording heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de doelwaarde van 95% net niet gerealiseerd.

Tijdige aanbieding
De gestelde doelwaarde voor tijdige aanbieding van stukken bij Provinciale Staten (PS) is niet gehaald. Dit komt doordat er in het voorjaar diverse PS-voorstellen te laat zijn aangeleverd bij de griffie. Dat heeft geen consequenties gehad voor de behandeling in PS. In de 2e bestuursrapportage is daarom de doelwaarde bijgesteld naar 85%, dit is net niet gerealiseerd.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 1.616
 • 70
 • 955
 • 2.641
 • 61
 • 0
 • 61
 • 2.580
 • -6
 • 2.574
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 1.747
 • 0
 • 0
 • 1.747
 • 5
 • 971
 • 975
 • 772
 • 0
 • 772
 • Rekening 2017
 • 1.562
 • 0
 • 0
 • 1.562
 • 10
 • 971
 • 981
 • 582
 • 0
 • 582
 • Saldo begroting en rekening
 • 185
 • 0
 • 0
 • 185
 • -5
 • 0
 • -5
 • 190
 • 0
 • 190

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 190.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 185.000 worden veroorzaakt doordat oud-collegeleden minder aanspraak op uitkeringen hebben gemaakt dan begroot.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Gedeputeerde staten
 • Jaarrapportage CdK
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Structurele budgetten
 • Afscheid Commissaris van de Koning
 • Canadese veteranen
 • Tijdelijke budgetten
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Veteranendag
 • Structurele budgetten
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 1.009
 • 179
 • 404
 • 23
 • 1.616
 • 64
 • 6
 • 70
 • 955
 • 955
 • 2.641
 • 10
 • 51
 • 61
 • 61
 • 2.574
 • Begroting 2017
 • 1.028
 • 1
 • 133
 • 554
 • 32
 • 1.747
 • 1.747
 • 5
 • 5
 • 971
 • 971
 • 975
 • 772
 • Besteding 2017
 • 1.029
 • 95
 • 382
 • 56
 • 1.562
 • 1.562
 • 7
 • 2
 • 10
 • 971
 • 971
 • 981
 • 582
 • Saldo 2017
 • -1
 • 1
 • 38
 • 172
 • -25
 • 185
 • 185
 • -3
 • -2
 • -5
 • -5
 • 190

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina