Programma 1: Bestuur

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan de Staten en aan de individuele Statenleden.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

  • Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.
  • De nieuwe werkwijze voor de besluitvormingsprocedures die vanaf september 2014 is  ingevoerd, is eind 2016 geëvalueerd en ontwikkelen wij verder door in 2017. Hierbij kijken we onder meer naar de betrokkenheid van burgers, het onderlinge debat en het debat met het college. Ook gaan we na hoe Provinciale Staten meer zelf het initiatief kunnen nemen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college.
  • We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
  • Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten   inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met de Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van de Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en de Staten beter worden geïnformeerd.
  • We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om vooral jongeren kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het Statenspel, minstens zo vaak als in 2016.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provincial website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel Minstens even vaak als in 2016

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten3.0483.3793.3793.3793.5293.395
Totaal baten1511717171717
Saldo van lasten en baten2.8963.3623.3623.3623.5123.378
Toelichting:

De begrote lasten betreffen alle met Provinciale Staten gemoeide middelen, o.a. voor de Griffie, fracties en het onderhoud en afschrijving van ICT-middelen. De begrote lasten stijgen in 2019 tijdelijk met € 150.000 i.v.m. het gereserveerde tijdelijke budget voor de Statenverkiezingen in dat jaar.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

Ja, dit gaat zeker lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Legenda Tijd Legenda Geld Legenda
1. De besluitvormingsprocedures van PS eenvoudiger, logischer en transparanter maken.
2. De de nieuwe werkwijze voor besluitvormingsprocedures, welke is ingevoerd vanaf september 2014 en eind 2016 is geëvalueerd, wordt in 2017 verder doorontwikkeld. Nagegaan wordt hoe PS meer zelf het initiatief kunnen nemen, in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college.
3. Het stimuleren van het werken met een planningslijst en met startnotities. Tevens het bewaken van de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
4. Het provinciaal beleid en de planning en control producten inhoudelijk verder verbeteren door deze toegankelijker en transparanter te maken.
5. De communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met PS beter vorm geven, zodat vertegenwoordigers van de Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en de Staten beter worden geïnformeerd.
6. De provinciale politiek onder de aandacht van de inwoners van Fryslân brengen. In 2017 wordt het Statenspel, minstens zo vaak georganiseerd als in 2016.

(Prestatie)indicatoren

 
Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel Minstens even vaak als in 2016