Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning
Begroting

Verbonden partijen

 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen [lees meer]
  NRK is op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) een gemeenschap- pelijk orgaan van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en heeft als taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies gevoerde bestuur.
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen [lees meer]
  Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en gezamenlijke behartiging van de economische belangen van het noorden in Den Haag en Brussel.
  Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’.
 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag [lees meer]
  Gezamenlijke belangenbehartiging van provincies in algemene overheidsaangelegenheden en kennisuitwisseling. In het bestuursakkoord zijn uitspraken gedaan over zichtbaarheid en aanwezigheid van de provincie. Op landelijk niveau heeft het IPO daarbij een nadrukkelijke rol, o.a. tot uitdrukking komend in Kompas 2020.
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën (HNP), Brussel (Belgie) [lees meer]
  Gezamenlijke huisvesting van de provincies en het IPO in Brussel ter verdediging van de Europese belangen van de Nederlandse provincies.

Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, het inzichtelijk maken van het provinciaal beleid voor burgers en de deelname van de provincie aan samenwerkingsverbanden. Ook gaat dit programma over de juridische ondersteuning van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en over het toezicht op gemeenten en Wetterskip.

 In ons werk staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is of onze inzet wordt gevraagd.

Vastgestelde beleidsnotities

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten11.38311.2669.2009.2329.4949.265
Totaal baten438309309309309309
Saldo van lasten en baten10.94510.9588.8918.9239.1868.957
Eerste bestuursrapportage

Verbonden partijen

 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen [lees meer]
  NRK is op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) een gemeenschap- pelijk orgaan van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en heeft als taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies gevoerde bestuur.
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen [lees meer]
  Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en gezamenlijke behartiging van de economische belangen van het noorden in Den Haag en Brussel.
  Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’.
 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag [lees meer]
  Gezamenlijke belangenbehartiging van provincies in algemene overheidsaangelegenheden en kennisuitwisseling. In het bestuursakkoord zijn uitspraken gedaan over zichtbaarheid en aanwezigheid van de provincie. Op landelijk niveau heeft het IPO daarbij een nadrukkelijke rol, o.a. tot uitdrukking komend in Kompas 2020.
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën (HNP), Brussel (Belgie) [lees meer]
  Gezamenlijke huisvesting van de provincies en het IPO in Brussel ter verdediging van de Europese belangen van de Nederlandse provincies.

Ambities begroting 2017

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, het inzichtelijk maken van het provinciaal beleid voor burgers en de deelname van de provincie aan samenwerkingsverbanden. Ook gaat dit programma over de juridische ondersteuning van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en over het toezicht op gemeenten en Wetterskip.

In ons werk staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is of onze inzet wordt gevraagd.

Inzet beschikbare middelen

Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Lasten
Structureel7.24501.5725845.088
Niet structureel100010
Totaal Lasten7.25501.5725845.098
Baten
Structureel3090360273
Niet structureel0000
Totaal Baten3090360273
Lasten-Baten6.94601.5365844.825

Voorstel begrotingswijzigingen