7.2 Geld

Begroting

Samenstelling bedrijfsvoeringkosten

Het totaal van de bedrijfsvoeringkosten in 2017 bedraagt € 78 miljoen, hiervan heeft € 58 miljoen betrekking op personele kosten en € 20 miljoen op de overige piofach kosten. De verdere opbouw van de bedrijfsvoeringkosten is hieronder in een tabel zichtbaar gemaakt.

Opbouw bedrijfsvoeringskosten

 • bedragen x 1.000,-
 • Lasten
 • Personeel
 • Informatievoorziening
 • Organisatie
 • Financiën
 • Algemene zaken
 • Communicatie
 • Huisvesting
 • Administratieve boekingen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Personeel
 • Informatievoorziening
 • Organisatie
 • Financiën
 • Algemene zaken
 • Communicatie
 • Huisvesting
 • Administratieve boekingen
 • Totaal baten
 • saldo voor mutatie reserve
 • mutatie reserve
 • saldo ten laste van programma's
 • Realisatie 2015
 • 69.680
 • 3.274
 • 2.194
 • 219
 • 3.473
 • 141
 • 2.013
 • 7.421
 • 88.416
 • 2.810
 • 161
 • 33
 • 0
 • 38
 • 5
 • 46
 • 3.205
 • 6.298
 • 82.118
 • -1.054
 • 81.063
 • Begroting 2016
 • 60.439
 • 5.201
 • 3.250
 • 233
 • 3.744
 • 163
 • 1.884
 • 12.638
 • 87.550
 • 809
 • 30
 • 0
 • 4
 • 36
 • 0
 • 0
 • 3.322
 • 4.201
 • 83.349
 • -2.840
 • 80.509
 • Begroting 2017
 • 53.990
 • 3.475
 • 5.342
 • 233
 • 3.800
 • 163
 • 1.884
 • 9.638
 • 78.526
 • 372
 • 30
 • 0
 • 4
 • 36
 • 0
 • 0
 • 1.893
 • 2.336
 • 76.189
 • -4.233
 • 71.956
 • Begroting 2018
 • 52.111
 • 3.510
 • 5.000
 • 233
 • 3.813
 • 163
 • 1.884
 • 10.923
 • 77.636
 • 13
 • 30
 • 0
 • 4
 • 36
 • 0
 • 0
 • 888
 • 972
 • 76.664
 • -4.134
 • 72.530
 • Begroting 2019
 • 49.363
 • 3.119
 • 1.266
 • 233
 • 4.127
 • 163
 • 1.884
 • 9.815
 • 69.969
 • 13
 • 30
 • 0
 • 4
 • 36
 • 0
 • 0
 • 1
 • 85
 • 69.884
 • -700
 • 69.184
 • Begroting 2020
 • 49.121
 • 3.119
 • 1.266
 • 233
 • 3.427
 • 163
 • 1.884
 • 8.402
 • 67.614
 • 13
 • 30
 • 0
 • 4
 • 36
 • 0
 • 0
 • 1
 • 85
 • 67.529
 • 0
 • 67.529

Toelichting:

De afname van de formatie in de komende jaren is zichtbaar bij het onderdeel personeel.
In de uitvoeringsagenda 2015-2019 zijn middelen beschikbaar gesteld in de jaren 2016-2019 voor o.a. de organisatie van de toekomst en voor het Klant kontact centrum. Deze zijn onderdeel van zowel informatievoorziening als organisatie.

Als baten ontvangen wij bijdragen van derden in de personeelskosten o.a. vanwege detachering van personeel bij derden en vergoeding van USZO/GAK. Deze baten worden gedurende het jaar in de begroting opgenomen.
De administratieve boekingen betreffen interne doorbelastingen en bijdrage vanuit de reserves die via de exploitatie moeten lopen (o.a. reserve Nuon voor proceskosten Wff).

Toerekening van bedrijfsvoeringkosten

De bedrijfsvoeringskosten worden toegerekend aan de beleidsprogramma’s, de investeringen en de voorzieningen. Tot 2017 werden deze kosten inclusief een opslag voor de overhead doorberekend. Met ingang van 2017 zijn de voorschriften veranderd en moet de overhead apart zichtbaar worden gemaakt. Deze is opgenomen in het programma algemene dekkingsmiddelen onderdeel 10.9

Hieronder is de toerekening per programma inzichtelijk gemaakt.

Toerekening per programma

 • Programma
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • bedragen x 1.000,-
 • Bestuur
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Milieu
 • Landelijk gebied
 • Economie, toerisme en recreatie
 • Sociaal beleid en zorg
 • Kultuur, taal en onderwijs
 • Ruimte en wonen
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (excl. Overhead)
 • Overhead
 • Werken voor derden (schades)
 • Inzet flexpool voor bedrijfsvoering
 • Investeringen
 • Onderhanden werken inrichtingsprojecten natuur
 • Voorzieningen
 • totaal ten laste van programma's
 • Realisatie 2015
 • 4.105
 • 25.822
 • 1.979
 • 2.989
 • 11.829
 • 10.266
 • 1.521
 • 3.590
 • 3.604
 • 4.786
 • 18
 • 1.693
 • 9.797
 • 548
 • 382
 • 82.930
 • Begroting 2016
 • 4.509
 • 27.884
 • 1.896
 • 2.057
 • 13.426
 • 9.983
 • 860
 • 3.901
 • 3.784
 • 4.489
 • 7.335
 • 384
 • 80.509
 • Begroting 2017
 • 2.452
 • 14.594
 • 904
 • 619
 • 6.438
 • 2.688
 • 324
 • 1.401
 • 1.409
 • 4.822
 • 31.505
 • 4.417
 • 384
 • 71.956
 • Begroting 2018
 • 2.484
 • 14.793
 • 920
 • 630
 • 6.085
 • 2.546
 • 330
 • 1.425
 • 1.431
 • 4.821
 • 32.406
 • 4.278
 • 384
 • 72.530
 • Begroting 2019
 • 2.596
 • 15.689
 • 974
 • 667
 • 6.440
 • 2.684
 • 349
 • 1.508
 • 1.508
 • 891
 • 31.304
 • 4.190
 • 384
 • 69.184
 • Begroting 2020
 • 2.502
 • 15.071
 • 928
 • 636
 • 6.141
 • 2.368
 • 333
 • 1.438
 • 1.443
 • 891
 • 31.616
 • 3.779
 • 384
 • 67.529

Toelichting:

Aanpassing op grond van het BBV
Op grond van het aangepaste Besluit Begroting en Veranwoording (BBV) moeten we,  met ingang van 2017, de overhead apart opnemen in de begroting. Consequentie is dat we de overhead niet meer toerekenen aan de beleidsprogramma’s maar opgenomen hebben in programma 10. De kosten in de programma’s zijn daardoor vanaf 2017 lager dan in voorgaande jaren.

Benchmark inzet ambtelijk apparaat
De manier van berekenen van de overhead volgens het BBV is anders dan de berekening van de overhead vanuit de benchmark zoals die in 2012 is uitgevoerd. Deze zijn niet met elkaar te vergelijken. Een belangrijk verschil is dat de berekening volgens het BBV uitgaat van bedrijfsvoeringsbudgetten (bijvoorbeeld huisvesting). De benchmark gaat echter alleen uit van de inzet van het ambtelijk apparaat en is daarmee gericht op het aantal fte’s, De overige bedrijfsvoeringskosten worden hierin niet meegenomen. Uit het onderzoek in 2012 kwam voor Fryslân een verhouding van 30% overhead en 70% primair proces (afgerond). Deze verhouding is op basis van recente fte’s nog steeds actueel.

Flexpool
Vanaf 2016 wordt de flexpool niet meer intern doorbelast, deze is nu afgedekt binnen het totaal van het strategisch personeels plan.

Strategisch Personeels Plan 2016

In april hebben wij u het strategisch personeels plan 2016 toegezonden waarin een overzicht is opgenomen van de totale bedrijfsvoeringskosten. Hierin zijn naast de kosten zoals opgenomen in het overzicht samenstelling bedrijfsvoeringskosten ook de kosten van inhuur opgenomen die rechtstreeks op de beleidsprogramma’s en investeringen verantwoord worden. In onderstaand overzicht wordt de aansluiting aangegeven.

SSP 2016

 • bedragen x 1.000,-
 • Totaal lasten bedrijfsvoering
 • Direct toegerekende kosten
 • Omvang bedrijfsvoering in SPP
 • Begroting 2016
 • 87.550
 • 11.407
 • 98.957
 • Begroting 2017
 • 78.526
 • 10.571
 • 89.097
 • Begroting 2018
 • 77.636
 • 6.419
 • 84.055
 • Begroting 2019
 • 69.969
 • 5.212
 • 75.181
 • Begroting 2020
 • 67.614
 • 3.990
 • 71.604

Externe inhuur 2017

De verwachte omvang van de externe inhuur in 2017 bedraagt € 16,6 miljoen.

Print deze pagina