7.2 Geld

Samenstelling bedrijfsvoeringkosten

Het totaal van de bedrijfsvoeringkosten in 2017 bedraagt € 78 miljoen, hiervan heeft € 58 miljoen betrekking op personele kosten en € 20 miljoen op de overige piofach kosten. De verdere opbouw van de bedrijfsvoeringkosten is hieronder in een tabel zichtbaar gemaakt.

Opbouw bedrijfsvoeringskosten

bedragen x 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Lasten
Personeel69.68060.43953.99052.11149.36349.121
Informatievoorziening3.2745.2013.4753.5103.1193.119
Organisatie2.1943.2505.3425.0001.2661.266
Financiën219233233233233233
Algemene zaken3.4733.7443.8003.8134.1273.427
Communicatie141163163163163163
Huisvesting2.0131.8841.8841.8841.8841.884
Administratieve boekingen7.42112.6389.63810.9239.8158.402
Totaal lasten88.41687.55078.52677.63669.96967.614
Baten
Personeel2.810809372131313
Informatievoorziening1613030303030
Organisatie3300000
Financiën044444
Algemene zaken383636363636
Communicatie500000
Huisvesting4600000
Administratieve boekingen3.2053.3221.89388811
Totaal baten6.2984.2012.3369728585
saldo voor mutatie reserve82.11883.34976.18976.66469.88467.529
mutatie reserve-1.054-2.840-4.233-4.134-7000
saldo ten laste van programma's81.06380.50971.95672.53069.18467.529
Toelichting:

De afname van de formatie in de komende jaren is zichtbaar bij het onderdeel personeel.
In de uitvoeringsagenda 2015-2019 zijn middelen beschikbaar gesteld in de jaren 2016-2019 voor o.a. de organisatie van de toekomst en voor het Klant kontact centrum. Deze zijn onderdeel van zowel informatievoorziening als organisatie.

Als baten ontvangen wij bijdragen van derden in de personeelskosten o.a. vanwege detachering van personeel bij derden en vergoeding van USZO/GAK. Deze baten worden gedurende het jaar in de begroting opgenomen.
De administratieve boekingen betreffen interne doorbelastingen en bijdrage vanuit de reserves die via de exploitatie moeten lopen (o.a. reserve Nuon voor proceskosten Wff).

Toerekening van bedrijfsvoeringkosten

De bedrijfsvoeringskosten worden toegerekend aan de beleidsprogramma’s, de investeringen en de voorzieningen. Tot 2017 werden deze kosten inclusief een opslag voor de overhead doorberekend. Met ingang van 2017 zijn de voorschriften veranderd en moet de overhead apart zichtbaar worden gemaakt. Deze is opgenomen in het programma algemene dekkingsmiddelen onderdeel 10.9

Hieronder is de toerekening per programma inzichtelijk gemaakt.

Toerekening per programma

Programma
bedragen x 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
1Bestuur4.1054.5092.4522.4842.5962.502
2Verkeer en vervoer25.82227.88414.59414.79315.68915.071
3Water1.9791.896904920974928
4Milieu2.9892.057619630667636
5Landelijk gebied11.82913.4266.4386.0856.4406.141
6Economie, toerisme en recreatie10.2669.9832.6882.5462.6842.368
7Sociaal beleid en zorg1.521860324330349333
8Kultuur, taal en onderwijs3.5903.9011.4011.4251.5081.438
9Ruimte en wonen3.6043.7841.4091.4311.5081.443
10Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (excl. Overhead)4.7864.4894.8224.821891891
Overhead31.50532.40631.30431.616
Werken voor derden (schades)18
Inzet flexpool voor bedrijfsvoering1.693
Investeringen9.7977.3354.4174.2784.1903.779
Onderhanden werken inrichtingsprojecten natuur548
Voorzieningen382384384384384384
totaal ten laste van programma's82.93080.50971.95672.53069.18467.529
Toelichting:

Aanpassing op grond van het BBV
Op grond van het aangepaste Besluit Begroting en Veranwoording (BBV) moeten we,  met ingang van 2017, de overhead apart opnemen in de begroting. Consequentie is dat we de overhead niet meer toerekenen aan de beleidsprogramma’s maar opgenomen hebben in programma 10. De kosten in de programma’s zijn daardoor vanaf 2017 lager dan in voorgaande jaren.

Benchmark inzet ambtelijk apparaat
De manier van berekenen van de overhead volgens het BBV is anders dan de berekening van de overhead vanuit de benchmark zoals die in 2012 is uitgevoerd. Deze zijn niet met elkaar te vergelijken. Een belangrijk verschil is dat de berekening volgens het BBV uitgaat van bedrijfsvoeringsbudgetten (bijvoorbeeld huisvesting). De benchmark gaat echter alleen uit van de inzet van het ambtelijk apparaat en is daarmee gericht op het aantal fte’s, De overige bedrijfsvoeringskosten worden hierin niet meegenomen. Uit het onderzoek in 2012 kwam voor Fryslân een verhouding van 30% overhead en 70% primair proces (afgerond). Deze verhouding is op basis van recente fte’s nog steeds actueel.

Flexpool
Vanaf 2016 wordt de flexpool niet meer intern doorbelast, deze is nu afgedekt binnen het totaal van het strategisch personeels plan.

Strategisch Personeels Plan 2016

In april hebben wij u het strategisch personeels plan 2016 toegezonden waarin een overzicht is opgenomen van de totale bedrijfsvoeringskosten. Hierin zijn naast de kosten zoals opgenomen in het overzicht samenstelling bedrijfsvoeringskosten ook de kosten van inhuur opgenomen die rechtstreeks op de beleidsprogramma’s en investeringen verantwoord worden. In onderstaand overzicht wordt de aansluiting aangegeven.

SSP 2016

bedragen x 1.000,-
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten bedrijfsvoering87.55078.52677.63669.96967.614
Direct toegerekende kosten11.40710.5716.4195.2123.990
Omvang bedrijfsvoering in SPP98.95789.09784.05575.18171.604

Externe inhuur 2017

De verwachte omvang van de externe inhuur in 2017 bedraagt € 16,6 miljoen.