7.1 Organisatie van de toekomst

Begroting

In 2012 benoemden we als organisatie als doel van onze organisatie ‘Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân’. Aan dat doel verbonden we vier provinciale kernwaarden: Mienskip op 1, Met hart en ziel voor Fryslân, Betrouwbaar zijn en Resultaten tellen. Die kernwaarden waren ook nadrukkelijk bedoeld om te kunnen meebewegen met ontwikkelingen in de buitenwereld. Die voortsnellende ontwikkelingen, waren bjivoorbeeld nieuwe samenwerkings-vormen, andere vragen en een kritischer opstelling vanuit de gemeenschap, digitalisering,decentralisaties en inwoners die steeds meer zelf doen, vaak met een kleinere rol voor overheden.
Om aan te sluiten bij die ontwikkelingen zijn we aan de slag gegaan met het vertalen van onze kernwaarden in een ‘Organisatie van de Toekomst’. Het doel daarvan is om de organisatie zodanig in te richten dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed te bedienen ,een ontwikkeling die medio 2019 moet zijn afgerond. Hierbij gaat het enerzijds om een kwalitatieve ontwikkeling, anderzijds op het in balans brengen van ambities, personele bezetting en beschikbare middelen.

Hierbij hoort ook een nieuwe visie op de bedrijfsvoering. Onderdeel van deze visie is dat we willen toewerken naar één bedrijfsvoeringsbudget om zo flexibel mogelijk te kunnen werken aan de provinciale ambities en doelen. Voor een uitgebreide schets daarvan verwijzen we u naar onze bedrijfsvoeringsvisie (Bedrijfsvoering in de opgavengestuurde organisatie), die u bereikt heeft op 17 mei 2016.

In het navolgende schetsen we de vertaling daarvan op hoofdlijnen in 2017 voor bedrijfsvoeringsfinanciën, mensen en informatie.

Print deze pagina