Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Begroting

Bedrijfsvoering bestaat uit alle activiteiten die niet zelf direct bijdragen tot inhoudelijke resultaten in de buitenwereld, maar die de zogenoemde primaire processen of kerntaken van de provinciale organisatie ondersteunen. Het gaat dan om diensten van ondersteunende taakgebieden als informatievoorziening  financien, personeel en organisatie, facilitaire zaken en inkoop. Het begrip bedrijfsvoering wordt soms ook breder uitgelegd. Dan vallen ook sturing en beheersing of planning en control eronder

De komende jaren wordt de provinciale beleidsvoering in sterke mate gestuurd door de ontwikkeling van de Organisatie van de toekomst. Die leidt tot andere provinciale werkwijzen, structuren en systemen. We gaan onder andere één algemeen budget voor ‘mensen en middelen’ invoeren, onze financiële -, planning- en controlsystemen onder de loep nemen. Een korte schets van de huidige stand van Organisatie van de toekomst vindt u in paragraaf 1. Een aantal gevolgen daarvan op korte termijn op financiën, mensen en informatievoorziening vindt u in de paragrafen 2 t/m 4.

In deze paragraaf wordt onder meer ingegaan op sturing en beheersing, visieontwikkeling en strategische personeelsplanning. In de tabellen zijn de baten en lasten van de bedrijfs­voe­ringskosten inzichtelijk. Ook zijn de beleidskaders voor de inhuur van derden in samen­hang met de inzet van eigen personeel opgenomen.

Print deze pagina